BIBLIOGRAFIE RKZ 1818 - 1999

Karel Nesměrák a kol.

Bibliografie Rukopisného sporu má, za více než 200 let, které od nálezu Rukopisů uběhly, několik tisíc položek. O její soupis se pokoušela již celá řada autorů. Ze starších prací lze odkázat např. na bibliografii publikovanou Františkem Marešem v jeho knize “Pravda o RZK” (Praha 1931, str. 314 - 322), v níž se navíc pokusil rozdělit jednotlivé položky na články obránců a odpůrců. Dosud nepřekonaná a nejúplnější je vynikající práce Miroslava Laiskeho (Laiske M.: Bibliografie RKZ, in: RKZ - Dnešní stav poznání; Sborník Národního muzea, řada C - literární historie, 13 - 14, 1968 - 1969, str. 323 - 408). Od jejího vzniku však uplynulo již třicet let, a tak přirozeně nezachycuje poslední období Rukopisného sporu.
Níže podaná bibliografie RKZ navazuje především na citovanou práci Laiskeho, která byla částečně převzata a doplněna především novou literaturou (tj. literaturou z let 1968 - 1999), ale i některými staršími díly Laiskem nezaznamenanými.
Bibliografie je rozvržena na
1. vydání,
2. překlady,
3. hlavní literaturu.
Jednotlivá díla jsou řazena chronologicky (podle roku vydání) a v daném roku většinou abecedně podle jména autora, resp. editora či překladatele. Struktura jednotlivého záznamu je obvykle:
Autor: Název. [] Vydavatel, místo a rok vydání, počet stran, ISBN. {L}
Ref.
U článku publikovaného v časopisecké literatuře je struktura záznamu obvykle:
Autor: Název. [] Název časopisu a ročník (rok vydání), číslo, datum, stránkový rozsah. {L}
Ref.
V hranatých závorkách je případně uvedena bližší informace o obsahu díla, zejména není-li patrná z jeho názvu. Ve složených {L} závorkách je uvedeno číslo dle Laiskeho bibliografie, pokud je dané dílo Laiskem zachyceno. Dále jsou uvedeny případné reference (Ref.:). Některé záznamy jsou uvedeny na více místech např. jak ve vydáních, tak v hlavní literatuře.
V níže podané bibliografii lze s výhodou hledat pomocí funkce HLEDEJ (Ctrl + F) internetového prohlížeče nebo po stažení v textovém editoru.
V případě, že objevíte dílo, patřící k problematice RKZ, které není v této bibliografii zařazeno, zašlete, prosím, bibliografický údaj na adresu: rkz@rukopisy-rkz.cz. Na stejnou adresu zasílejte laskavě i případné opravy chyb.
Tuto bibliografii lze stahovat a uchovávat libovolným způsobem POUZE PRO STUDIJNÍ ÚČELY.
© Česká společnost rukopisná, 1999
© Národní muzeum, 1969 (části přejaté z bibliografie M. Laiskeho)
© Academia, 1969 (části přejaté z bibliografie M. Laiskeho)

 

Vydání RKZ

1818

V. Hanka: Příklad ortografie z rukopisu Královédvorského; in: Starobylá skládanie. Díl 2; Praha 1818, str. X-XI [Úryvek z básně Oldřich]. {L1}

V. Hanka: Rukopis králodvorský. Sebrání lyricko-epických Národních Zpěvů, věrně v původním starém jazyku, též v obnoveném pro snadnější vyrozumění, s připojením německého přeložení [viz {L60}]. Starobylých skládání díl zvláštní; Praha 1819 [spr. 1818], 4+119+7 str. {L2}
Ref.: J. Jungmann: Rukopis kralodvorský aneb Sebrání lyricko-epických národních zpěvů... [Ref. k {L2}] Dobroslav 3, 1822 - 23, sv. 2, (vyd. březen 1822), str. 27 - 39. {L105}

1820

J. B. Rakowicki: Prawda ruska czyli Prawa wielkiego ziecia Jaroslawa Wladymirowicza tudziež traktaty Olga y Igora...; Díl I. [Otisk RZ, str. 235-241]; Varšava 1820, 276 str; Díl II. [Otisk a překlad částí RK, str. 157-174]; Varšava 1822, 320 str. {L3}
Ref.: (J. Dobrovský:) Prawda ruska etc. Das russische Recht des Grossfürsten Jaroslav ...Von J. B. Rakowiecki. Warschau ...I. Tom. 1820. II. 1822. Jahrbücher der Literatur (Wien) 1824, Bd. 27, July - September, str. 88 - 119. {L109}

1822

A. Jungmann, J. Jungmann: Soud Libušin; Krok 1(1821 - 22), č. 3 [vyd. 1822], str. 48-61. [První otisk RZ u nás] {L4}

1823

V. Hanka: Jaroslav vitiez nad tatary; Bohumil Haas, Praha 1823, 16 str. {L5}

1829

V. Hanka, V. A. Svoboda: Kralodvorský rukopis. Sbírka staročeských zpievo - pravnych basní, s niekolika jinými staročeskými zpievy. Königinhofer handschrift. Sammlung altböhmischer lyrisch-epischer Gesänge, nebst andern altböhmischen Gedichten; Knihkupectví J. G. Calve, Praha 1829, XXVIII+244 str. {L6}
Ref.: F. Palacký: Kralodvorský rukopis. Zbírka staročeských... básní... Nalezen a vydán od Václava Hanky... [Ref. k {L6}, s poznámkami redaktora (B. Kopitara) na str. 142 a 166.] Jahrbücher der Literatur (Wien) 1829, Bd. 48, Oktober - Dezember, str. 138-169. - Zkrácený přetisk s názvem: Bemerkungen über die Königinhofer Handschrift in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 67 - 77. {L115}

1835

V. Hanka: Rukopis kralodvorský a jiné výtečnější národní zpěvopravné básně věrně v původním starém jazyku, též v obnoveném pro snadnější vyrozumění, s připojením ukázek polského a krainského přeložení; Nákladem vydavatelovým, Praha 1835, X+134 str. {L7}
Ref.: J. K. Chmelenský: Časopis českého museum 9, 1835, str. 103.

1838

Kastorský: Kralodvorskaja rukopis' i pěsn' o p'lku Igorově; J. Spurný, Praha 1838 [?], 75 str. [Kyrilským písmem]{L8}

1840

Starožitné písně kralodvorského rukopisu. Mit deutscher Übersetzung von W. A. Swoboda. In Musik gesetzt... von Václav Jan Tomášek. Op. 82.; Praha 1839 - 1840 [?]. {L9}
Ref.: P. J. Šafařík, F. Palacký: Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libuša's Gericht, Evangelium Johannis, Der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater verborum; In Commission bei Kronberger und Řiwnač, Praha 1840, 234 str. {L132}
P. Kisch: Der Kampf um die Königinhofer Handschrift. Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier. Praha, Deutscher Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse 1918. 36 str. [Sammlung gemeinnütziger Vorträge, Nr. 472-474.] {L700}

1843

V. Hanka: Rukopis kralodvorský a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s připojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického přeloženie; Nákladem vydavatelovým. Praha 1843, XII+316 str. [RK 2-105. RZ 106-117. PV 116-117. MPKV 118-121. Polský překlad L. Siemieňskiego 123-185. Ukázka maloruského přeložení 186-194. Ukázka illyrského přeložení 195-196.Ukázka přeložení krainského 197-198. Ukázka přeložení hornolužického 199-201. Königinhofer Handschrift, uibersetzt von Wenceslav Svoboda. 202-273. Manuscript of the Queen's Court, translated by John Bowring 274-316.] {L10}

1845

Výbor z literatury české. Díl první; Praha 1845. [RK 1-6. RZ 11-56.] {L11}

1847

V. Hanka, V. A. Svoboda: Rukopis kralodvorský i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku s pripojeniem německého přeloženie. Königinhofer handschrift. Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge; Nákladem vydavatelovým, Praha 1847, VIII+190 str. {L12}

1851

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydanie desáté; Praha 1851, 69 str. {L13}

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku s pripojeniem německého přeloženie. Vydanie desáté; Praha 1851, 140 str. {L 14}

1852

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Text v póvodním i obnoveném pravopisu. Překlad: ruský, srbský, illyrský, polský, hornolužický, vlaský, anglický, německý; ukázky dolnolužického, maloruského, krainského, francouzského i bolgarského [překladu]; Praha 1852, X+794 str. {L15}

1853

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i jiné výbornejší národní spěvopravné básně. Slovně i věrně v obnoveném jazyku. Vydání jedenácté; Praha 1853, 70 str. {L16}

1861

K. J. Erben: Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné. Nové, Karlem Jaromírem Erbenem dle originálu přehlédnuté, obrázkové vydání [Ilustrace Jos. Mánesa, 1. sešit]; Praha 1861, 18 str. [Záboj a Slavoj 5-18] {L19}

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie dvanácté; Praha 1861, 66 str. {L17}

V. Hanka, V. A. Svoboda: Rukopis králodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně, slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie třinácté. Königinhofer und grünberger handschrift. Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge; Praha 1861, 148 str. {L18}

1862

A. J. Vrťátko: Rukopis kralodvorský. Vydání fotografické; Praha 1862, 32 str. textu, 25 snímků. {L20}

1864

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydanie čtrnácté; Praha 1864, 66 str. {L21}

J. Kořínek: Rukopis zelenohorský a kralodvorský; Jindřichův Hradec 1864, 70 str. {L22}
Ref.: J. Gebauer: Kritická příloha k Národním listům 1864, str. 365-366.

1865

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie patnácté; Praha 1865, 66 str. {L23}

1867

Rukopis kralodvorský v písmě stenografickém. S kresbami Jos. Scheiwla. Vydal k oslavení padesátého dne výročního nalezení Rukopisu kralodvorského první pražský spolek stenografů gabelsberských. Die Königinhofer handschrift. Stenographische Ausgabe mit Zeichnungen von Jos. Scheiwel. Herausgegeben zum fünfzigjährigen Feier der Auffindung der Königinhofer Handschrift vom ersten Gabelsberger Stenographen vereine in Prag; Praha 1867, 4+68 str. {L24}

A. K. Viták: Váceslav Hanka a Rukopis králodvorský. K oslavení padesátileté památky nalezení Rukopisu kralodvorského. [S textem RKZ.] Praha, nákl. vlast. 1867. 69 str. {L213}

1869

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie šestnácté; Praha 1869, 64 str. {L25}

1870

J. Kořínek: Rukopis zelenohorský a kralodvorský. Druhé, opravené vyd; Praha 1870. 74+VIII+(2) str. {L26}

1872

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Opravené [?] vyd; Praha 1872. X+794 str. {L27}

1873

J. Kořínek: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Kreslil Josef Scheiwl; Praha 1873, 77 str. {L28}

1875

J. Kořínek: Rukopis zelenohorský a královédvorský. 3. opravené vyd; Praha 1875, 87 str. {L29}

J. Kořínek: Rukopis královédvorský. Nejprvnější ilustrované vydání. Kreslil Josef Scheiwl; Praha 1875, 66 str. {L30}

1876

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Nové, nezměněné vydání; Praha 1876, X+806 str. {L31}
Ref.: V. Jagič: Archiv für slavische Philologie [Berlin] 2(1877), str. 196.

1877

M. Václavek: Rukopis kralodvorský a zelenohorský. Nejdrahocennější jeho zpěvy za rukověť učitelům měštanských škol, jakož i učitelům vyšších tříd škol obecných a čekatelům učitelským; F. Urbánek [Bibliotéka pedagogická, sv. 33], Praha 1877, 50 str. {L32}

1878

K. J. Erben: Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné. Nové, obrázkové vydání. Na dřevo kreslil Jos. Mánes. Sešit 2. [Umělecká beseda svým členům na rok 1876]; Praha 1878, 16 str. [Zbyhoň 5-12. Skřivánek 13-14. Opuščená 15-16]{L33}

1879

J. Jireček: Rukopisové zelenohorský a kralodvorský. Staročeským textem; Praha 1879, IX+61 str. {L34}

J. Jireček: Básně staronárodní Rukopisův zelenohorského a kralodvorského. Dle původního sepsání i s překladem novočeským; Praha 1879, (2)+116 str. {L35}
Ref.: V. Jagič: Bibliographischer Bericht. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 152-176, 527- 548, 695-723. {L295}

Fr. Vymazal: Rukopis zelenohorský a kralodvorský s úvodem a výkladem ku potřebě školní a soukromé; Brno 1879, 112 str. [mj. Goethova Kytice 111] {L36}
Ref.: V. Jagič: Bibliographischer Bericht. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 152-176, 527- 548, 695-723. {L295}

1886

F. X. Prusík: Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné. Ilustr. Josef Mánes. Ilustrace slovem doprovází Renáta Tyršová. Část kritickou a historickou napsal Frant. X. Prusík; Praha 1886, 80+60 str. {L37}

F. X. Prusík: Rukopis královédvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné. Ilustr. J. Mánes. Ilustrace slovem doprovází Renáta Tyršová. Část kritickou a historickou napsal F. X. Prusík. 2. vyd; Praha 1886, 80+60 str. {L38}

F. X. Prusík: Rukopisy králodvorský a zelenohorský. Dle originálův kriticky upravil F. X. Prusík; Praha 1886, 96 str. {L39}

Rukopis zelenohorský a královédvorský. Skvostné obrázkové vydání. Ilustr. M. Aleš. Sešit 1 - 2; Praha 1886, 32 str. {L40}

1889

F. Zákrejs: Rukopis zelenohorský a královédvorský. Skvostné obrázkové vydání. Ilustr. M. Aleš; Praha 1889, 175 str. {L41}

1899

F. X. Prusík: Rukopis králodvorský. Dle originálu kriticky upravil F. X. Prusík. 2. vyd; Praha 1899, 91 str. {L42}

1911

J. Hanuš: Rukopisové zelenohorský a králodvédvorský. Památka z 19. věku; J. Otto [Světová knihovna, sv. 933-935a.], Praha 1911, 225 str. {L43}
Ref.: J. G. [J. Goll]: Český časopis historický 17, 1911, str. 445-447.

1912

V. Horák, J. Kryštůfek.: Rukopis královédvorský. Památka zachovaná v přepise ze 14. století. Starobylost básní dokazuje štěpný rým; Kotrba, Praha 1912, 59 str. {L45}

Rukopis králodvorský. Připojen deník + dra J. L. Píče o cestě s Rukopisem králodvorským do Paříže a Milána. S ukázkami 5 str. originálu; Melantrich, Praha 1912, 91 str. {L44}

M. Žunkovič: Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod Vyšehradem a Kralodvorský. Vyzdobil J. Koehler; Časopis “Eva”, Olomouc 1912, 111 str. [Barevné reprodukce RZ, PV a RK, česká verze {L97}] {L46}

1915

J. Oščádal: Rukopis královédvorský a zelenohorský, nejvzácnějši památka pěveckého umění nejdávnějších předků; Ot. Čermák, Klatovy 1915, 127 str. {L47}

1917

A. Frinka: Básně t. zv. Rukopisů kralodvorského a zelenohorského. V upomínku stoletého jubilea novočesky a rytmicky; F. Borový, Praha 1917, 91 str. {L48}

Rukopis královédvorský. I. Staročeské zpěvy hrdinské. Obrazy na text, Karlem Jaromírem Erbenem podle originálu přehlédnutý, na dřevo nakreslil Josef Mánes. Otisk vyd. z r. 1861; Umělecká beseda [Umělecká beseda svým členům na rok 1917], Praha 1917, 19 str. {L49}

1918

Rukopis královédvorský. II. Staročeské zpěvy milostné. Otisk vyd. z r. 1876. Xylografií prov. výzdoba J. Mánesa. Doslov napsali Renáta Tyršová a Fr. Bílý; Umělecká beseda [Umělecká beseda svým členům na rok 1918], Praha 1918, 19 str. {L50}

1919

Rukopisy králodvorský a zelenohorský. K. Dvořák, [Praha-]Břevnov 1919, 64 str. {L51}

1925

J. Hanuš: Rukopisové zelenohorský a kralodvorský. Památka z XIX. věku; J.Otto [Světová knihovna, sv. 933-935 a.], Praha 1925, 225 str. {L52}

1928

Fr. Krčma: Rukopis zelenohorský a kralodvorský. Lepty vyzdobil Jan Konůpek; [Stožár, sv. 9] K. Janský, Praha 1928, 79 str. {L53}

1930

V. Flajšhans, V. Vojtěch: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dokumentární fotografie V. Vojtěch. Přepisem a poznámkami doprovází V. Flajšhans; Unie, Praha 1930, 15+79+(5) str.+36 tab. {L54}
Ref.: Vojtíšek V.: Časopis archivní školy 9-10(1931-32), str. 263 - 287.
Friedrich G.: Dokumentární fotografie Rukopisů; Národní listy 70(1930), č. 157, 8/6.

1931

F. Kolda: Rukopisy a věda. Nové důkazy pravosti Rukopisu královédvorského a zelenohorského provedené rozborem vědeckých námitek a vlastní tvorby Hankovy. [Vydání RK 83-115, RZ 116-119] Praha, V. Kotrba 1931. 119 str. {L797}

F. Mareš: Pravda o Rukopisech zelenohorském a královédvorském. Jak se jeví z dokumentárních fotografií a z poznámek k nim připojených, vydaných prof. V. Vojtěchem s podporou tří vědeckých tříd České akademie roku 1930 nákladem Unie. Snímky fotografií rukopisů od J. Husníka z r. 1886, zčásti od J. Rokosa z r. 1861, s písmenými a novými přepisy. 16 fotografických snímků v textu; Nákladem vlastním, Praha 1931, 73+324 str. [Vydání RKZ 5-73] {L798}
Ref.: M. Weingart: Časopis pro moderní filologii 18(1931 - 32), č. 2, str. 196 - 201.
Hlava V.: Nová pravda o Rukopisech; Národní osvobození 8(1931), č. 303, 5/11, str. 3; č. 210, 12/11, str. 5.

1933

J. Vrzalík: Poučení o nepadělaných Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Napsal. ..(Staročeský text nově přepsal Karel Třeska. Do novočeštiny přeložil Karel Slavata. Fotografické snímky Rukopisů pořídil Viktorin Vojtěch.) Zlín, nákladem vlastním 1933. 289 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 1.] - 2. vyd. Praha, nákladem vlastním 1934. 289 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 1.] {L825}
Ref.: F. Švec. Klatovské listy 51, 1933. č. 35, 2/9, str. 1 - 2; č. 36, 9/9, str. 2 - 3; č. 37, 16/9, str. 2 - 3; č. 38, 23/9, str. 1 - 2.
H. A. B. Kwartalnik historyczny (Lwów) 48, 1934, č. 3, str. 689.
J. Hilbert: Marný boj a přece něco. Venkov 28, 1933, č. 306, 31/12, str. 8.

1934

V. Perek: Starodávné básně Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Podle čtení prof. Dr. Frant. Mareše; Národní Politika, Praha 1934, 70 str. {L55}

1935

L. Matoušek, K. Třeska: Rukopis zelenohorský; Edice Tři pruty Svatoplukovy, Praha 1935. 22+8 str.+17 str. příl. {L56}

1936

J. Karlík, V. Seykora: Rukopis královédvorský a zelenohorský. Píseň pod Vyšehradem. Milostná píseň krále Václava. Legenda o sv. Prokopu. Libušino proroctví; Rukopisný fond vědecký, Praha 1936, 274 str. {L57}

1948

A. Vyskočil: Rukopisy zelenohorský a královédvorský; Pourova edice [sv. 27], Praha 1948, 77 str. {L58}

1958

L. Matoušek: Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu: RKZ. Dílu prvního část první. [Obrana RZ, s jeho převodem do moderní češtiny]; Chicago 1958. 47 str. {L1044}

1961

K. Bednář: Rukopis kralovédvorský a zelenohorský. Přebásnil Kamil Bednář. Doslov napsal Mojmír Otruba. Ilustroval Miloslav Troup; SNKLU, Praha 1961, 127 str. {L59}

1966

S. Z. Rutar: Anonymus compiler (ca. 1280-1290). Fragment of a Medieval Czech Anthology, Sections (15) and 16 of MS RU (Lyra Abbreviata?) i. e. Mus. Reg. Boh. sign. 1Ab5, an earlier version of Chap. 28 of the MS RK (compiled ca. 1375 A. D. by Master Řehoř of Uherský Brod at the scriptorium of the bishop of Olomouc Jan of Streda ...). Newly edited in a preliminary way and emended fort the first time including the side columns by S. Z. Rutar; S. Z. Rutar, Brooklyn 1966. 6 str. [rozmnož.] {L59a}

1969

J. Kašpar: Rukopisy královédvorský a zelenohorský - paleografický přepis; in: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie, 13/14(1968/1969) [Sborník RKZ - Dnešní stav poznání], str. 275-322 + barevné snímky.

1972

Šetlík J.: Rukopis královédvorský [Otisk {L19} a {L33}]; Československý spisovatel, Praha 1972, 72 str.

1991

J. Enders: Rukopis Zelenohorský a Královédvorský. Kritické, nejdůležitějšími poznámkami opatřené vydání; 1.vydání, Neklan, Praha 1991, 79 str, ISBN 80-9000884-0-6.
Rec.: Otruba M.: Pravé kontra nepravé rukopisy - a co dál; Literární noviny 3(1992), č. 33, str. 4.

1993

J. Enders: Rukopis Zelenohorský a královédvorský. Vznik, styl a básnická hodnota staročeské orální poesie [Edice RKZ str. 341-392]; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, 404 str, ISBN 80-900884-7-3.

1997

K. Nesměrák: Rukopisy královédvorský a zelenohorský; 1.vydání, Neklan, Praha 1997, 90 str; ISBN 80-901987-2-4.

 

Překlady RKZ

1818

V. Hanka, V. A. Swoboda: Die Königinhofer handschrift. Eine Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge. Aus dem Altböhmischen metrisch übersetzt von Wenzel Swoboda von Nawarow. Herausgegeben von Wenzel Hanka; Prag 1819 [spr. 1818], 62+(2) str. [Příloha k {L2}] {L60}
Ref.: J. H. Dambeck: Entdeckte böhmische Gedichte; Hesperus 1818, Nr. 71, Dezember, str. 564-566. - Též: Erneuerte vaterländische Blätter für den österr. Kaiserstaat [Wien] 1819, Nr. 9, 3/2, str. 34-35; Nr. 10, 3/2, str. 38-39. {L103}
J. G. Meinert: Über die Königinhofer Handschrift; Archiv für Geopraphie, Historie, Staats- und Kriegskunst [Wien] 1819, Nr. 1, 1/1, str. 1-4; Nr. 2, 4/1, str. 7-8. - Též: Hyllos 1(1819), Bd. 1, Nr. 15, 10/4, str. 116-117; Nr. 16, 17/4, str. 122-124; Nr. 17, 24/4, str. 131-133. - Též (ve výtahu): Kaiserl. königl. privilegirte Prager Zeitung 1819, Nr. 84, 1/6; Nr. 85, 3/6. {L104}

1820

A. S. Šiškov: Rukopis` kralodvorskaja; Izvestija rossijskoj Akademii Nauk [Petersburg] 1820, Tom. 8, str. 47-215; Též zvl. otisk: Rukopis' kralodvorskaja. Sobranije liriko-epičeskich narodnych pesen; Sanktpeterburg 1820, 170 str. {L61}

1822

J. B. Rakowicki: Prawda ruska czyli Prawa wielkiego ziecia Jaroslawa Wladymirowicza tudziež traktaty Olga y Igora... ; Díl I. [Otisk RZ, str. 235-241]; Varšava 1820, 276 str; Díl II. [Otisk a překlad částí RK, str. 157-174]; Varšava 1822, 320 str. {L3} {L62}
Ref.: (J. Dobrovský:) Prawda ruska etc. Das russische Recht des Grossfürsten Jaroslav ...Von J. B. Rakowiecki. Warschau ...I. Tom. 1820. II. 1822. Jahrbücher der Literatur (Wien) 1824, Bd. 27, July - September, str. 88 - 119. {L109}

1824

V. A. Swoboda: Libuša als Gesetzgeberin. [K {L106} s německým překladem RZ]; Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst [Wien] 15(1824), Nr. 64, 28/5. {L107}

1828

V. A. Swoboda: Probe einer verbesserten Uebersetzung der Königinhofer Handschrift; Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen 2(1828), Bd. 1, str. 304-312. {L63}

1829

V. Hanka, V. A. Svoboda: Kralodvorský rukopis. Sbírka staročeských zpievo - pravnych basní, s niekolika jinými staročeskými zpievy. Königinhofer handschrift. Sammlung altböhmischer lyrisch-epischer Gesänge, nebst andern altböhmischen Gedichten; Knihkupectví J. G. Calve, Praha 1829, XXVIII+244 str. {L6}
Ref.: F. Palacký: Kralodvorský rukopis. Zbírka staročeských... básní... Nalezen a vydán od Václava Hanky... [Ref. k {L6}, s poznámkami redaktora (B. Kopitara) na str. 142 a 166.] Jahrbücher der Literatur (Wien) 1829, Bd. 48, Oktober - Dezember, str. 138-169. - Zkrácený přetisk s názvem: Bemerkungen über die Königinhofer Handschrift v in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 67 - 77. {L115}

1832

J. Bowring: Výbor z básnictví českého. Cheskian Anthology. Being a history of the Poetical Literature of Bohemia, with translated specimens by John Bowring; London 1832, VIII+ 270+ IV str. [RKZ 6-43, MPKV 43-46] {L64}

1835

V. Hanka: Rukopis kralodvorský a jiné výtečnější národní zpěvopravné básně věrně v původním starém jazyku, též v obnoveném pro snadnější vyrozumění, s připojením ukázek polského a krainského přeložení; Nákladem vydavatelovým. Praha 1835. X+134 str. {L7}
Ref.: J. K. Chmelenský: Časopis českého museum 9, 1835, str. 103.

1836

L. Siemieňski: Królodworski rekopis. Zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych spiewów nalezionych i wydanych przez Waclawa Hanke...; Kraków 1836, XVIII+136 str. {L65}

1838

J. P. Koubek: O Králodvorském rukopisu s obzvláštním ohledem na jihoslovanské překlady jeho. [S ukázkami ruského a polského překladu RK a RZ]; Časopis Českého museum 12(1838), sv. 3, str. 363-415. {L129}

1839

A. Maciejowski: Pamietniki o dziejach, pišmiennictwie i prawodawstwie Slowian. II; Peterzburg a Lipsko 1839. {L130}

1840

P. J. Šafařík, F. Palacký: Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libuša's Gericht, Evangelium Johannis, Der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater verborum; In Commission bei Kronberger und Řiwnač, Praha 1840, 234 str. {L132}
Ref.: J. E. Purkyně: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik [Berlin] 1841, Nr. 13 - 14, str. 99-112.

1843

V. Hanka: Rukopis kralodvorský a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s připojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického přeloženie; Nákladem vydavatelovým, Praha 1843, XII+316 str. [RK 2-105. RZ 106-117. PV 116-117. MPKV 118-121. Polský překlad L. Siemieňskiego 123-185. Ukázka maloruského přeložení 186-194. Ukázka illyrského přeložení 195-196.Ukázka přeložení krainského 197-198. Ukázka přeložení hornolužického 199-201. Königinhofer Handschrift, uibersetzt von Wenceslav Svoboda. 202-273. Manuscript of the Queen's Court, translated by John Bowring 274-316.] {L10}

1845

J. M. Thun: Gedichte aus böhmens Vorzeit. Mit einer Einleitung von P. J. Šafařík und Anmerkungen von F. Palacký; Praha 1845, 183 str. {L66}
Ref.: J. E. W. [J. E. Vocel]: Časopis Českého museum 19(1845), str. 488-492.

S. Vraz: Ilirský překlad drobných písní Kralodvorského rukopisu; Časopis Českého museum 19(1845), str. 586-595. {L67}

1846

N. Berg: Kraledvorskaja rukopis'. Sobranije drevnich češskich... pesen'; Smen, Moskva 1846. XIII+78 str. {L68}

1847

Aus der Königinhofer Handschrift; in: Neuere Gedichte von Moritz Hartmann; Leipzig 1847, str. 293-334. {L70}

Jak. Buk: Některé básně Kralodvorského rukopisu překladem lužicko-srbským; Časopis Českého museum 21(1847), sv. 2, str. 225-233. {L69}

V. Hanka, V. A. Svoboda: Rukopis kralodvorský i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku s pripojeniem německého přeloženie. Königinhofer handschrift. Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge; Nákladem vydavatelovým, Praha 1847, VIII+190 str. {L12}

1850

E. Szende: A Királyudvori kézirat. Magyaritotta; Praha 1850. {L71}

1851

N. Berg: Kraledvorskaja rukopis'. Sobranije drevnich češskich epičeskich i liričeskich pěsen'. Perevod N. Berga. Izdanije Vjačeslava Ganki; Praga, 1851, 103 str. {L72}

V. Hanka: Rukopis kralodvorský i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku s pripojeniem německého přeloženie. Vydanie desáté; Praha 1851, 140 str. {L 14}

A. H. Wratislaw: Patriotism. An ancient lyrico-epic poem; London 1851, 20 str. {L73}

S. Zlatojevič: Kraljodvorski rukopis; Chaze, U Zlatnom Pragu, 109 str. {L74}

1852

I. Berlič: Kraljodvorski rukopis. Sabranje vitežkich i drugih starinskih pěsamah; Praha 1852, 74 str. {L81}

M. M. Eichhoff: Victoire de Zaboi. Tirée du version polyglotte du “Manuscript de Koeniginhof” de M. Venceslas Hanka; Praha 1852, 15 str. {L79}

F. Francesconi: Poesie nationali lirico - epiche della Boemia tratte dal codice di Králové dvór. [Monumenti poetici del medio evo fuori d'Italia. I.]; Praga 1852, 90 str. {L76}

V. Hanka: Manuscript of the Queen's Court. A Collection of old Bohemian lyrico-epic songs, with other ancient Bohemian poems. Translated by A. H. Wratislaw; Prague 1852, 87 str. {L75}

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Text v póvodním i obnoveném pravopisu. Překlad: ruský, srbský, illyrský, polský, hornolužický, vlaský, anglický, německý; ukázky dolnolužického, maloruského, krainského, francouzského i bolgarského (překladu); Praha 1852, X+794 str. {L15}

L. Siemieňski: Królodworski rekopis. Zbior staroczeskich bohatyrskich i lirycznych špiewów. Edycya W. Hanki; Praha 1852, 80 str. {L78}

J. E. Smoler: Kralo-dwórski rukopis. Zebrane lyricko-epickie pěsnje a spiewy; Praha 1852, 63 str. {L80}

A. H. Wratislaw: The Queen's Court Manuscript with other Ancien Bohemian Poems; Cambridge 1852, 108 str. {L77}

1854

J. Trnski: Rukopis kraljodvorski. 2 izd; Záhřeb 1854, XVIII+80 str. {L82}

1856

F. Levstik: Rokopis kraljedvorski; Celovec 1856, 54 str. {L84}

R. Szende: A Királyudvari kézirat. Költemények a csehek öskorából. Kiadja Hanka Venczel; Praha 1856, 69 str. {L83}

1859

S. Kapper: Die Handschriften von Grünberg und Königinhof. Altböhmische Poesien aus dem 9. bis 13. Jahrhundert. 3. Auflage; Praha 1859, XVI+99 str. {L85}
Ref.: Katholische Literaturzeitung [Wien] 6(1859), Nr. 51, 19/12, str. 405-406.
J. Geb. [Gebauer J.]: Kralodvorský rukopis a “Katholische Litteraturzeitung”; Hvězda [Olomouc] 2(1860), č. 4, 2/1, str. 44-45. {L199}

1861

V. Hanka, V. A. Svoboda: Rukopis králodvorský i zelenohorský. Zpěvopravné básně, slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie třinácté. Königinhofer und grünberger handschrift. Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge; Praha 1861, 148 str. {L18}

1862

Příspěvky k polyglottě Rukopisu kralodvorského a zelenohorského I. Dra Karla Collana Ukázky překladu švédského; Časopis Musea království Českého 36(1862), str. 275-283. {L86}

Příspěvky k polyglottě Rukopisu kralodvorského. II. Dra A. E. Ahlqvista Ukázky z překladu finského; Časopis Musea království Českého 36(1862), str. 312-313. {L87}

1863

J. Saska: Ukázky starořeckého překladu Rukopisu kralodvorského. [Róže. Skřivánek]; Časopis Musea království Českého 37(1863), str. 217-218. {L88}

1865

K. Collan: Koniginhofer och Grünberger handskriften; Helsingfors 1865, 63 str. {L89}

1866

L. Léger: Chants héroiques et chansons populaires des Slaves de Boheme; Librairie internationale, Paris 1866, 314 str. {L90}
Ref.: Paris G.: Revue critique [Paris] 2, 1866, str. 312-322.

1867

L. Léger: La boheme historique, pittoresque et littéraire; Librairie internationale, Paris 1867, 444 str. {L91}

Rukopis kralodvorský v písmě stenografickém. S kresbami Jos. Scheiwla. Vydal k oslavení padesátého dne výročního nalezení Rukopisu kralodvorského první pražský spolek stenografů gabelsberských. Die Königinhofer handschrift. Stenographische Ausgabe mit Zeichnungen von Jos. Scheiwel. Herausgegeben zum fünfzigjährigen Feier der Auffindung der Königinhofer Handschrift vom ersten Gabelsberger Stenographen vereine in Prag; Praha 1867, 4+68 str. {L24}

1872

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Opravené (?) vyd; Praha 1872, X+794 str. {L27}

N. Nekrasov: Kraledvorskaja rukopis` v dvuch transkripcijach teksta s predislovijem, slovarjami, čast'ju grammatičeskoju, primečanijami i priloženijami; A. Devrient, Peterburg 1872, VI+438 str. {L92}
Ref.: Jireček J.: Časopis Musea království Českého 47, 1873, str. 92-100.

1873

K. Haller: Die Königinhofer handschrift. 2. Auflage; Riga 1873, 69 str. {L93}

L. Szeberényi: Koniginhofi kézirat; Eggenberger tulajdona, Budapest 1873, 67 str. {L94}

1876

V. Hanka: Polyglotta kralodvorského rukopisu. Nové, nezměněné vydání; Praha 1876, X+806 str. {L31}
Ref.: V. Jagič. Archiv für slavische Philologie [Berlin] 2, 1877, str. 196.

1879

I. Verchatski: Rukopys` koroledvorska. Zbornyk staročeskych... pisen`; Lvov 1879, 52 str. {L95}

J. Jireček: Die altböhmischen Gedichte der grünberger und königinhofer Handschrift im Urtexte und in deutscher; Řivnáč, Praha 1879, 159 str. {L96}

1912

M. Žunkovič: Die Handschriften von Grünberg und Königinhof, dann das Vyšehrad-Lied. Die irrtümlich als moderne Fälschung geltenden ältesten böhmischen Dichtungen. Originaltextausgabe; Slovák, Kroměříž 1912, 46 str. {L97}

1939

I. Novikov: Kraledvorskaja rukopis'. [S novým překladem RK do ruštiny]; Novyj mir [Moskva] 15, 1939, kn. 4, str. 49 - 74. {L1010a}

1965

S. Z. Rutar: Liber auro gemmatus (MS Mus. Regni Boh. sign. 1 Ab 6) (MS. of Queen's Court). Translated from the photographic editions of the Old Czech fragment of Book Three, Chapters (25) - 28.; S. Z. Rutar, New York 1965. [rozmnož.] {L97a}

 

Hlavní literatura

1817

W. B. Nebeský: Vorlegung der Briefe W. A. Swoboda's aus den Jahren 1817 - 1819, die Königinhofer Handschrift betreffend. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, (díl 2), Juli - Dezember, str. 58. {L195}

A. J. Vrťátko: Vzájemné dopisy Václava Hanky a Jos. Dobrovského. [S dopisem V. Hanky J. Dobrovskému z 17/9 1817 o nálezu RK.] Časopis Musea království Českého 44, 1870, sv. 3, str. 215-246; sv. 4, str. 311-341. {L231}

1818

J. H. Dambeck: Entdeckte böhmische Gedichte; Hesperus 1818, Nr. 71, Dezember, str. 564-566. - Též: Erneuerte vaterländische Blätter für den österr. Kaiserstaat [Wien] 1819, Nr. 9, 3/2, str. 34-35; Nr. 10, 3/2, str. 38-39. {L103}

J. Dobrovský: Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur. Ganz umgearbeitete Ausgabe; Haas, Praha 1818, str. 385-390. {L102}

V. Hanka: Předmluva. [První ohlášení nálezu RK, datováno 1.2.1818]; in.: Starobylá skládanie. Památka XIII. a XIV. věku. Díl 2.; Praha 1818, str. III-VIII. {L98} úryvek

J. Linda: Starověký rukopis český. [Zpráva o nálezu RK, s úryvkem básně Čestmír]; Cís. král. privil. Pražské noviny 1818, č. 29, 11/4, str. 115. {L100}

[J. Linda?]: P. Václav Hanka v Praze nalezl prý v městě Králové Dvoře... [Zpráva o nálezu RK s ukázkou]; Týdenník aneb Prešpurské slovenské noviny [Bratislava] 7, 1818, č. 22, 6/7, str. 277-279. {L101}

W. A. Svoboda: Nachricht von einem aufgefundenen Überreste altbömischer Poesie. [O nálezu RK.]; Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, příl. Chronik der österreichischen Literatur [Wien] 1818, Bd. 1, Nr. 13, (14/2), str. 52; Nr. 14, 18/2, str. 56. {L99}

W. B. Nebeský: Vorlegung der Briefe W. A. Swoboda's aus den Jahren 1817-1819, die Königinhofer Handschrift betreffend; Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, (díl 2), Juli-Dezember, str. 58. {L195}

1819

J. G. Meinert: Über die Königinhofer Handschrift; Archiv für Geopraphie, Historie, Staats- und Kriegskunst [Wien] 1819, Nr. 1, 1/1, str. 1-4; Nr. 2, 4/1, str. 7-8. - Též: Hyllos 1(1819), Bd. 1, Nr. 15, 10/4, str. 116-117; Nr. 16, 17/4, str. 122-124; Nr. 17, 24/4, str. 131-133. - Též (ve výtahu): Kaiserl. königl. privilegirte Prager Zeitung 1819,
Nr. 84, 1/6; Nr. 85, 3/6. {L104}

W. B. Nebeský: Vorlegung der Briefe W. A. Swoboda's aus den Jahren 1817-1819, die Königinhofer Handschrift betreffend; Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, (díl 2), Juli-Dezember, str. 58. {L195}

J. Volf: Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského. [S dopisem J. Dobrovského V. Zahradníkovi z 9/2 1819 o padělatelích RZ.]; Komise pro vydávání spisů J. Dobrovského [Archiv pro bádání o životě a díle Josefa Dobrovského, sv. 3.], Praha 1934, 172 str. {L857}

1820

[J. Dobrovský:] Prawda ruska etc. Das russische Recht des Grossfürsten Jaroslav ...Von J. B. Rakowiecki. Warschau ...I. Tom. 1820. II. 1822. Jahrbücher der Literatur (Wien) 1824, Bd. 27, July - September, str. 88 - 119. {L109}

1822

[J. Dobrovský:] Prawda ruska etc. Das russische Recht des Grossfürsten Jaroslav ...Von J. B. Rakowiecki. Warschau ...I. Tom. 1820. II. 1822. Jahrbücher der Literatur (Wien) 1824, Bd. 27, July - September, str. 88 - 119. {L109}

J. Jungmann: Rukopis kralodvorský aneb Sebrání lyricko-epických národních zpěvů... [Ref. k {L2}] Dobroslav 3, 1822 - 23, sv. 2, (vyd. březen 1822), str. 27 - 39. {L105}

F. Palacký: An- und Aussichten der böhmischen Sprache und Literatur vor 50 Jahren. [Článek z r. 1822.] In: F. Palacký: Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 19-45. {L243}

1823

Briefwechsel Zwischen Goethe und Kaspar Grafen von Sternberg. Herausgegeben von F. Th. Bratranek. [S dopisem K. Sternberga Goethovi z 1/5 1823.] Wien, W. Braumüller 1866, str. 96-100. {L209}

V. Jagič: Briefwechsel Zwischen Dobrowsky und Kopitar. [Mj. dopis J. Dobrovského B. Lindemu z 24/3 1823 o RZ.] Berlin 1885, str. 612. {L324}

1824

J. Dobrovský: Literarischer Betrug. [O RZ, datováno 28/3 1824.] Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst (Wien) 15, 1824, Nr. 46, 16/4, str. 260. {L106} překlad

V. A. Svoboda: Libuša als Gesetzgeberin. [K {L106}, s něm. překladem RZ.] Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst (Wien)15, 1824, Nr. 64, 28/5. {L107}

J. Dobrovský: Vorläufige Antwort auf des Herrn W. S. Ausfälle. [K {L107}] Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst (Wien) 15, 1824, Nr. 79, 2/7, str. 435 - 436. {L108} úryvek

(J. Dobrovský:) Prawda ruska etc. Das russische Recht des Grossfürsten Jaroslav ...Von J. B. Rakowiecki. Warschau ...I. Tom. 1820. II. 1822. Jahrbücher der Literatur (Wien) 1824, Bd. 27, July - September, str. 88 - 119. {L109} úryvky

J. Grimm: Vorrede. In: Wuk’s Stephanowitsch Kleine Serbische Grammatik verdeutscht und mit einer Vorrede versehen von Jacob Grimm. Leipzig - Berlin, bei G. Reimer 1824, str. XVIII - LXIX. {L110}

1825

(J. Dobrovský): Correspondenznachrichten. (Aus einem Briefe des Abbe Dobrowsky an den Herausgeber (J. v. Hormayr).) (Dat.) Prag, am 24. Jänner. Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst (Wien)16, 1825, Nr. 18, 11/2, str. 96. {L111}

1827

V. Hanka: Mater verborum. Nejstarší slovník s českými glosami. Časopis Společnosti vlastenského museum v Čechách 1, 1827, sv. 4, str. 69 - 71. {L112}

F. P. [Fr. Palacký]: Časem svým, když prohledání a srovnání... Časopis Společnosti vlastenského museum v Čechách 1, 1827, sv. 4, str. 71 - 76 {L113}

Hanka V.: Srovnání dvou nejstarších přeložení žalmu 109. [Editio princeps sporného žalmu ze Žaltáře glosovaného] Časopis Společnosti vlasteneckého museum v Čechách 1, 1827, sv. 1, str. 108 - 109.

nn.: [Zpráva o rukopise Laus Mariae a malíři Zbyškovi z Trotiny] Časopis společnosti vlasteneckého museum v Čechách 1, 1827, sv. 1, str. 121.

1829

F. Palacký: Einiges über die ältesten Familien-Namen des böhmischen Adels. [Doklad jména Beneš, syn Heřmana z listin z r. 1197.] Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museum in Böhmen 3, 1829, (Bd. 1), Januar, str. 25 - 51. {L114}

F. Palacký: Kralodvorský rukopis. Zbírka staročeských... básní... Nalezen a vydán od Václava Hanky... [Ref. k {L6}, s poznámkami redaktora (B. Kopitara) na str. 142 a 166.] Jahrbücher der Literatur (Wien) 1829, Bd. 48, Oktober - Dezember, str. 138-169. - Zkrácený přetisk s názvem: Bemerkungen über die Königinhofer Handschrift in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 67 - 77. {L115}

F. Palacký: An- und Aussichten der böhmischen Sprache und Literatur vor 50 Jahren. [Článek z r. 1822.] In: F. Palacký: Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 19-45. {L243}

1830

F. Palacký: Würdigung der alten Böhmischen Geschichtsschreiber. Eine von der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften gekrönte Preisschrift von ...Prag, in Comm. Borrosch 1830. 24+308 str. - (2.) Neue Ausgabe. Prag, F. Tempsky 1869. 24+308 str. {L116}

J. W. v. Goethe: Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museum in Böhmen... 1829. (Ref.) Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (Berlin) 1830, Nr. 58, März, str. 457 - 464; Nr. 59, März, str. 465 - 472; Nr. 60, März, str. 473 - 480. - (Výňatek též:) Jahrbücher des vaterländischen Museums in Prag 1830, str. 498. {L117}

1831

E. Quinet: De l'Epopée des Bohemes. Revue de deux mondes (Paris) 1831, T. 3, Nr. 4. str 359 n. - Přetisk (s poznámkami F. Palackého): Almanach de Carlsbad 4, 1834, str. 173 - 203. {L118}

1832

W. A. Maciejowski: Historya prawodawstw slowiaňskich. I, II. W Warszawie i Lipsku 1832. {L119}

J. Palkovič: Libušin soud. Tatranka 1, 1832, sv. 1, str. 48 - 69. {L120}

J. Jungmann: Posudek. Tatranka. Spis... 1832... (K č. 120.) Časopis českého museum 6, 1832, sv. 2, str. 235 - 248. {L121}

1834

(J. Palkovič:) Poznamenání k recenzí svazku Iho Tatranky od p. prof. Joz. Jungmanna v 2. svaz. Časopisu musejního na r. 1832. [K {L121}] Tatranka 1, 1832 - 37, sv. 3, (vyd.) 1824, str. 101 - 115. {L122}

F. Palacký: Časopisové čeští r. 1834. [K {L122}] Časopis českého museum 8, 1834, sv. 4, str. 460 - 470. {L123}

J. Bowring: De l'Épopée des Bohémes. [Překlad úryvku z {L64}] Almanach de Carlsbad 4, 1834, str. 204 - 214. {L124}

E. Quinet: De l'Epopée des Bohemes. Revue de deux mondes (Paris) 1831, T. 3, Nr. 4. str 359 n. - Přetisk (s poznámkami F. Palackého): Almanach de Carlsbad 4, 1834, str. 173 - 203. {L118}

1835

J. K. Chmelenský: Časopis českého museum 9, 1835, str. 103.

1836

F. Palacký: Geschichte von Böhmen. I. [S použitím RK jako historického pramene.] Prag 1836. {L125}
Ref.: Cosmas Luden [J. Kopitar?]: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae ...Geschichte von Böhmen. Von Franz Palacký. [K {L125}; žádá výslech všech osob zúčastněných nálezů RKZ.] In: E. S. Gersdorf, Repertorium der Gesammten Deutschen Literatur. (Leipzig) 1837, Bd. 14, str. 181 - 185. {L128}

1837

J. Bodjanskij: O narodnoj poezii slavjanskich' narodov'. Moskva 1837, str. 56 - 80.

J. Palkovič: Odpověď na pana Fr. Palackého hanu a obvinění Tatranky a vydavatele jejího v sv. 4 osmého ročního běhu (1834) tak řečného Časopisu musejního. [K {L123}] Tatranka 1, 1832 - 37, sv. 4, (vyd.) 1837, str. 108 - 119. {L127}

Cosmas Luden [J. Kopitar?]: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae ...Geschichte von Böhmen. Von Franz Palacký. [K {L125}; žádá výslech všech osob zúčastněných nálezů RKZ.] In: E. S. Gersdorf, Repertorium der Gesammten Deutschen Literatur. (Leipzig) 1837, Bd. 14, str. 181 - 185. {L128}

1838

Koubek J.P.: O Králodvorském rukopisu s obzvláštním ohledem na jihoslovanské překlady jeho. [S ukázkami rus. a pol. překladu RK a RZ.] Časopis Českého museum 12, 1838, sv. 3, str. 363 - 415. {L129}

1839

Maciejowski A.: Pamietniki o dziejach, pišmiennictwie i prawodawstwie Slowian. II. Peterzburg a Lipsko 1839. {L130}

Kopitar B.: De veterum codicum bohemicorum insperatis inventionibus, non sine causa suspectis. In: Hesychii glossographi discipulus ...russus... Vídeň 1839, str. 58 - 59. {L131}

1840

Šafařík P. J., Palacký F.: Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libuša's Gericht, Evangelium Johannis, Der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater verborum. In Commission bei Kronberger und Řiwnač. Praha 1840. 234 str. {L132} celé znění Purkyně - recenze 1. Cordův dopis 2. Cordův dopis
Ref.: Purkyně J. E.: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (Berlin) 1841, Nr. 13 - 14, s. 99 - 112. Přetisk in: L. Matoušek: Za pravdou Rukopisů. Praha, Tři pruty Svatoplukovy 1938. 114 str. [Tři pruty Svatoplukovy, sv. 5.] {L996}

B. Říha: Dopis J. Grimma P. J. Šafaříkovi o pravosti RZ z 10/10 1840; Zprávy Československé společnosti rukopisné 2. řada, 1939-1941, {L1010}

1841

Purkyně J. E.: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (Berlin) 1841, Nr. 13 - 14, s. 99 - 112. Otisk in: Přetisk in: L. Matoušek: Za pravdou Rukopisů. Praha, Tři pruty Svatoplukovy 1938. 114 str. [Tři pruty Svatoplukovy, sv. 5.] {L996}

1842

F. Palacký: Der Mongoleneinfall im Jahre 1241. Eine kritische Zusammenstellung und Sichtung aller darüber vorhandenen Quellennachrichten, mit besonderer Rücksicht auf die Niederlage der Mongolen bei Olmütz. Abhandlungen der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1842, Bd. 2, str. 1 - 369. {L133} celé znění na webu

1843

A. Mickiewicz: Vorlesungen über Slavische Literatur und Zustände. I.Gehalten in College de France in den Jahren 1840 - 1842 von... Leipzig, Brockhaus 1843. - Též česky in.: A. Mickiewicz, PRÓZY. Praha SNKLHU 1957. (Knihovna klasiků. - Spisy A. Mickiewicze, sv. 4.) {L134}

1844

J. Kalina: Die Königinhofer Handschrift. Ost und West 8, 1844, Nr. 53, 2/7, str 219 - 220; Nr. 54, 5/2, str. 223 - 224; Nr. 55, 9/7, str 227; Nr. 56, 12/7, str. 231; Nr. 57, 16/7, str. 235 - 236; Nr. 58, 19/7, str. 239; Nr. 59, 23/7, str. 244; Nr. 60, 26/7, str. 247; Nr. 61, 30/7, str. 251. {L135}

1845

J. E. Wocel: Grundzüge der böhmischen Alterthumskunde. Prag, Kronberger und Řiwnatz 1845. 238 str. {L136}

1846

Popov A.: O starobylé české malbě. [Vpisky do iluminovaných rukopisů] Časopis Musea království Českého 20, 1846, sv. 4, str. 501 - 516; sv. 5, str. 627-637

1847

Věneček uvit třicetileté památce nalezení rukopisu kralodvorského. Slaveno dne 16. září 1847 v Králové Dvoře. Od Jana Brdičky. Praha, Kníž. arcibisk. knihtiskárna 1847. 32 str. {L136a}

G. H. Pertz: Reise nach Böhmen, Österreich, Salzburg und Mähren im September 1843. Archiv der Gesellschaft für ältere Geschichte (Hanover) 1847, Bd. 9, str. 465. {L137}

1848

M. Haupt: Über die böhmische Uebersetzung eines der Lieder KönigWenzels von Böhmen. Berichte über die Verhandlungen der königlichsächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Bd. 1, Ausden Jahren 1846 und 1847, (vyd. 1848), str. 257 - 265. {L138}

1849

Královská česká společnost učených. [O pojednání V. Tomka, Dobytí Prahy od knížete Oldřicha.] Národní noviny 2, 1849, č. 116, 18/5, str. 464. {L139}

W. W. Tomek: Příběh o dobytí Prahy od knížete Oldřicha na Boleslavu Chrabrém r. 1004. Časopis českého museum 23, 1849, sv. 2, str. 21 - 44. {L140}

Hanka V.: Libušino proroctví. Časopis Musea království českého 23, 1849, sv. 2, str. 138 - 140.

1850

Talvj [T. A. Robinsonová]: Historical view of the Languages and Literature of the Slavic Nations; with a sketch of their popular poetry. New York 1850. {L141}

1851

F. Miklosich: Entgegnung auf Herrn Hanka's Albernheiten und Lügen. Wien, Mechitaristenbuchdruckerei 1851. [Slawische Bibliothek, Bd. 1.] {L142}

F. Čupr: Krátký přehled historie literatury české a zčásti rozbor básně Záboj a Slavoj. Program cís. král. akademického gymnasium v Praze ... na konci roku školního 1851, str. 5-27. {L143}

1852

Dr. Legis - Glückselig [A. A. Glückselig]: Venceslav Hanka, ein Beitrag zur Geschichte der Cultur und National-Literatur Böhmens und der Slaven überhaupt. Libussa 11, 1852, str. 285-369. {L144} celé znění-překlad

V. Nebeský: Králodvorský rukopis. Časopis Českého museum 26, 1852, sv. 3, str. 127-174; sv. 4, str. 129-168; roč. 27, 1853, sv. 1, str. 116-166; sv. 2, str. 335-388. - Též zvl. otisk. Praha 1853. {L145}

1853

Ĺ. Štúr: O národních písních a pověstech plemen slovanských. Praha, Matice česká 1853. 148 str. [Novočeská bibliothéka, č. 16]. - Též in: Ĺ. Štúr, Slovanská ĺudová slovesnosť. Bratislava, Slov. vydav. krásnej literatúry 1955, str. 11-228. [Ĺ.Štúr, Dielo v piatich zväzkoch, zv. 3.] {L145a}

J. Vinohorský: Rukopis kralodvorský, národní písně, F. L. Čelakovský čili Starožitné a nové básnictví národní. Jahresbericht des k. k. Gymnasiums zu Königgrätz am Schlusse des Schuljahres 1853, str. 3-8. {L146}

V. Nebeský: Králodvorský rukopis. Časopis Českého museum 26, 1852, sv. 3, str. 127-174; sv. 4, str. 129-168; roč. 27, 1853, sv. 1, str. 116-166; sv. 2, str. 335-388. - Též zvl. otisk. Praha 1853. {L145}

1854

V. Nebeský: Král Václav I, milostný básník německý. Časopis Českého musea 28, 1854, sv. 3, str. 347-363. {L147}

J. E. Vocel: Aestetický význam básní Kralodvorského rukopisu: Záboj a Jaroslav. Časopis Českého musea 28, 1854, sv. 3, str. 440-467. {L148}

1855

V. Žirovnický: Kriticko-aesthetický rozbor básně Oldřich a Jaromír. Program gymnasia v Hradci Králové 1855. {L149}

1856

V. Kunz: Rozbor Čestmíra. Program gymnasia v Opavě 1856. {L150}

J. Feifalik: Über das sogenannte Minnelied Wenzel II., mit besonderer Beziehung auf das im böhmischen Museum befindliches böhmisches Manuskript [Milostná píseň krále Václava] und Nachweis von dessen Unechtheit. Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1856, sv. 10, str. 38. {L151}

1857

J. Feifalik: Der Dichter Záviše von Rosenberg. Notitzenblatt der historisch-statistischen Sektion des k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der Landeskunde 1857, Nr. 11, Juli, str. 85-88. {L152}

W. Royt: Die Königinhofer Handschrift und ihre Würdigung in anderen Literaturen. Programm über das k. k. Gymnasium zu Znaim während des Schuljahres 1857, str. 3-10. {L153}

J. Feifalik: Über König Wenzel von Böhmen als deutscher Liederdichter und über die Unechtheit der altböhmischen Píseň milostná Krále Václava I. Zwei literar-historische Studien. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1857 [vyd. 1858], Bd. 29, Nr. 12, Dezember, str. 315-330. - Též zvl. otisk. Wien, K. k. Hof- und Staatsdruckerei 1858. 56 str. {L154}

1858

A. V. Šembera: Dějiny řeči a literatury československé. Vídeň 1858. {L155}
Ref.: H [I. J. Hanuš]. Kritische Blätter für Literatur und Kunst 2, 1858, Bd. 3, Nr. 32, str. 140-142.

W. Wattenbach: Verzeichnis alter und neuer Fälschungen. In: W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Berlin 1858, str. 447. - 5. vyd. Deutschlands geschichtsquellen im mittelalter bis zur mitte des 13. jahrhunderts. II. Berlin, W. Hertz 1886, str. 246. {L156}

V. Nebeský: Zpráva o palaeografickém vyšetřování rukopisu Písně milostné krále Václava. Časopis Musea království Českého 32, 1858, sv. 1, str. 136-137. {L157} úryvek

J. J. [Jireček] - H. J. [Jireček]: Studie o Rukopisu kralodvorském. I - XXX. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1858, č. 6, 16/3, str. 43-45; č. 7, 1/4, str. 49-52; č. 8, 15/4, str. 61-63; č. 9, 1/5, str. 69-70; č. 10, 15/5, str. 76-78; č. 12, 15/6, str. 89-91; č. 14, 15/7, str. 106-109; č. 15, 1/8, str. 114-115; č. 16, 15/8, str. 121-124; č. 17, 2/9, str. 129-131; č. 18, 16/9, str. 140-142; č. 19, 2/10, str. 149-150; č. 20, 16/10, str. 154-156; č. 21, 2/11, str. 161-163; č. 22, 16/11, str. 169-170; roč. 1859, č. 8, 16/4, str. 251-254; č. 9, 3/5, str. 257-258; č. 21, 3/11, str. 355-357; roč. 1860, č. 7, 3/4, str. 49-52; č. 8, 17/4, str. 62-63; č. 9, 1/5. str. 66-69; č. 18. 18/9, str. 139-141; č. 19, 2/10, str. 145-146; č. 20, 18/10, str. 154-156. Důležitost Dvoru Králové jakožto místa, kde R. nalezen. - Historické zpěvy české vůbec a přenášení zpěvů z pokolení na pokolení. - Souvislost R. s Alexandreidou. - Souvislost R. se zpěvy jihoslovanskými i rozdíl mezi nimi. - Výtěžek z doby pohanské. - Rozbor zpěvu Čestmír. - Rozbor zpěvu Jaromír a Oldřich. - Rozbor Beneše Heřmanova. - Rozbor Záboje a Slavoje. - Rozbor Jaroslava. - Rozbor zpěvu Ludiše a Lubor. - O souboji mezi vůdci co momentu historickém. - O jménech osob v R. vzpomínaných. - Oprava textu v Záboji. - Oprava textu v Zbyhoni. - Počátky rýmu v písních. - Přirovnání ke zpěvům maloruským i srbským. - Připomínka o způsobech a mravích starověkých. - O poměru zpěvův těchto k dějepisu. - Jméno Karla Vel. ve zpěvu Záboj a Slavoj. - Pověst o Kublajevně. - Chorúhev. Bubny a trouby ve staroruském vojsku. - Srovnalost písní s rusínskými. - Báseň o Tatařích u Olomúce z r. 1807 od V. Nejedlého. - Výtěžek z ruských letopisů. - O Novohradě v Jaroslavu. - Osoba Jaroslava. - Rozměry v písních. - Data o mravech a způsobech v zemi české ve stol. třináctém. {L158}

Die Unechtheit des böhmischen “Minneliedes des König Wenzel”. Bohemia 31, 1858, Nr. 145, 27/5, str. 1073. {L159}

J. Feifalik: Bolbis und Běs. Zeitschrift für österreichische Gymnasien (Wien) 9, 1858, Heft 4, str. 406-411. {L160}

J. Feifalik: Die Königinhofer Handschrift und ihre Würdigung in anderen Literaturen. [K {L153}. - Žádá důkladné kritické probádání RK.] Zeitschrift für österreichische Gymnasien 9, 1858, Heft. 5, str. 420-421. {L160a}

[A. Zeidler:] Handschriftliche Lügen und palaeographische Wahrheiten. Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 276, 6/10, str. 1-2; Nr. 285, 15/10, str. 1; Nr. 289, 19/10, str. 2; Nr. 292, 22/10, str. 1; Nr. 299, 29/10, str. 1-2. {L161}

Eine interessante literarhistorische Streitfrage. Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, č. 284, 14/10. {L162}

J. E. W. [Vocel]: Zur Literaturgeschichte der böhmischen Prosa. Wiener Zeitung 1858, Nr. 238, 16/10. {L163}

Korrespondenz der Redakzion. [Ohražení V. Hanky proti {L161} a odpověd na ně.] Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 305, 4/11, str. 3. {L164}

F. Palacký: Handschriftliche Lügen und palaeographische Wahrheiten. [K {L161}] Bohemia 31, 1858, Nr. 288, 5/11, str. 949-950; Nr. 289, 6/11, str. 957; Nr. 292, 10/11, str. 985-986. - Zkrácený přetisk in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempsky 1874, str. 215-231. {L165}

Korrespondenz der Redakzion. [K {L165}] Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 307, 6/11. {L166}

[A. Zeidler:] Herr Palacký und der kategorische Imperativ seiner paläographischen Moral. [K {L165}] Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 310, 9/11, str. 1-2; Nr. 312, 11/11, str. 1. {L167}

M. Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického. Časopis Musea království Českého 32, 1858, sv. 4, str. 600-611; roč. 33, 1859, sv. 3, str. 326-346; roč. 34, 1860, sv. 1, str. 59-81. {L168}

Korrespondenz der Redakzion. [Zasláno I. J. Hanuše, že není autorem {L161}] Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 314, 13/11, str. 3. {L169}

M. Hattala: Das Libuša's Gericht und die Königinhofer Handschrift. Vertheidigt von ...[K {L161}] Prager Morgenpost sammt Mercy's Anzeiger 1858, Nr. 317, 25/11, str. 1; Nr. 318, 26/11, str. 1; Nr. 325, 4/12, str. 1-2; Nr. 335, 14/12, str. 1-2. {L170}

H. Jireček - J. J. [J. Jireček]: Soud Libušin a Rukopis králodvorský. I. - II. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1858, č. 23, 2/12, str. 176-182; č. 24, 16/12, str. 185 - 189. {L171}

D. Kuh: Infolge einer an mich gerichteten Aufforderung ...[Prohlášení, že V. Nebeský není autorem {L161}] Tagesbote aus Böhmen 7, 1858, Nr. 346, 15/12, str. 3. - Též: V. Nebeský, Erklärung. Bohemia 31, 1858, Nr. 326, 20/12, str. 1307. {L172}

J. Feifalik: Über König Wenzel von Böhmen als deutscher Liederdichter und über die Unechtheit der altböhmischen Píseň milostná Krále Václava I. Zwei literar-historische Studien. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1857 [vyd. 1858], Bd. 29, Nr. 12, Dezember, str. 315-330. - Též zvl. otisk. Wien, K. k. Hof- und Staatsdruckerei 1858. 56 str. {L154}

1859

V. V. Tomek: Die Grünberger Handschrift. Zeugnisse über die Auffindung des Libušin soud. Aus der böhmischen Museums-Zeitschrift übersetzt von Jakob Malý. Prag, Museum 1859. 46 str. {L173}

M. Hattala: Das Libuša's Gericht vom poetischen Standpunkte. Prager Morgenpost sammt Mercy's Anzeiger 1859, Nr. 8, 8/1, str. 1-2; Nr. 9, 9/1, str. 1-2. {L174}

J. Bayer: Zum richtigen Verständniss des Volksepos. [K {L174}] Prager Morgenpost sammt Mercy's Anzeiger 1859, Nr. 15, 15/1, str. 1; Nr. 16, 16/1, str. 1-2; Nr. 21, 21/1, str. 1-2. {L174a}

W. W. Tomek: Josef Kovář, důchodní zelenohorský, nálezce Libušina soudu. [Se zprávou Romana Voříška o nálezu RZ.] Lumír 9, 1859, č. 6, 10/2, str. 135-137. - Též: Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1859, č. 4, 15/2, str. 217-219. {L175} úryvek

W. W. Tomek: Svědectví o nalezení Libušina soudu. Časopis Musea království Českého 33, 1859, sv. 1, str. 28-57. {L176} úryvek

W. W. Tomek: Dodatky ke zprávě o Rukopise zelenohorském nahoře položené. Časopis Musea království Českého 33, 1859, sv. 1, str. 102-106. {L177}

M. Büdinger: Die Königinhofer Handschrift und ihre Schwestern. Historische Zeitschrift (München) 1, 1859, Bd. 1, Nr. 1, str. 127-152. [Doplňky a opravy, str. 575 n.] {L178}

F. Palacký: Die altböhmischen Handschriften und ihre Kritik. [K {L178}] Historische Zeitschrift (München) 1859, Bd. 2, str. 87-111. - Zkrácený přetisk in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempsky 1874, str. 231-258. {L179}

[J. A. von Helfert:] Max Büdinger und die Königinhofer Geschwister. [K {L178}] Prag, Fr. Tempsky 1859. 32 str. {L180}

M.Büdinger: Die Königinhofer Handschrift und ihr Neuester Vertheidiger. [K {L180}] Wien, C. Gerold's Sohn 1859. 25 str. {L181}

M. Büdinger: Entgegnung auf den Aufsatz des Herrn Palacký. [K {L179}] Historische Zeitschrift (München) 1859, Bd. 2, str. 112-117. {L182}

[J. - H. Jireček:] Büdinger a památky naší starověké poesie. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1859, č. 6, 15/3, str. 237-239. {L183}

München, 12. April. [K paleografickému zkoumání RZ z 17/12 1857.] Allgemeine Zeitung (Augsburg) 1859, Nr. 106, 16/4. {L184}

V. Nebeský: Rukopis kralodvorský a p. M. Büdinger. Časopis Musea království Českého 33, 1859, sv. 2, str. 198-235. {L185} celé znění

K. J. Erben: Morěna jej šípáše v noc črnú. [K objasnění místa v RK.] Lumír 9, 1859, č. 18, 5/5, str. 423-424. {L185a}

W. B. Nebeský: Prüfung der von Büdinger gegen die Echtheit der Königinhofer Handschrift im Allgemeinen vorgebrachten Einwendungen, insbesondere aber die Inschutznahme des Fragmentes des Gedichtes über Vertreibung der Polen aus Prag (1004) gegen die Angriffe Büdingers. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, (díl 1), Jänner - Juni, str. 41. {L186}

M. Krupský: Rozbor Jaroslava, epické básně Rukopisu kralodvorského. Programm des kaiserl. königl. Ober-Gymnasiums zu Böhmisch Leipa am Schlusse des Schuljahres 1859, str. 15-43. {L187}

V. Nebeský: Nová akta ve při o Rukopis kralodvorský. [Dodatek k {L105}] Časopis Musea království Českého 33, 1859, sv. 3, str. 397-406. {L188} celé znění

Aus dem Gerichtssaale. Gestern am 25. begann ...[O projednávání žaloby V. Hanky na redaktora D. Kuha.] Tagesbote aus Böhmen 8, 1859, Nr. 237, 26/8, str. 3-4; Nr. 238, 27/8, str. 3. {L189}

Rozsudek soudu pana Hanky proti p. D. Kuhovi. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1859, č. 17, 1/9, str. 324-325. {L190} celé znění

Wie wir vernehmen, ist ein Zeuge aufgetreten... Bohemia 32, 1859, Nr. 242, 13/10, str. 780. - Též: Wie die “Boh.” vernimmt,... Prager Zeitung 1859, Nr. 249, 14/10, str. 3. - Též: Svědectví páně Štovíčkovo o Rukopise kralodvorském. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1859, č. 24, 20/12, str. 383-384. {L191}

Pressprocess. Nachdem die Bohemia... [S otiskem úředního rozsudku v soudním sporu V. Hanky s D. Kuhem] Tagesbote aus Böhmen 8, 1859, Nr. 296, 24/10, str. 2. {L192}

Rozsudek vrchního zemského soudu v Praze v soudu mezi p. V. Hankou a p. D. Kuhem. Světozor [příl. Slovenských novin, Vídeň] 1859, č. 21, 3/11, str. 357-359. {L193}

Ein Acktenstück über die Königinhofer Handschrift. Tagesbote aus Böhmen 8, 1859, Nr. 326, 23/11, str. 3. - Též: Promemoria (des Herrn Franz Šťovíček, die Königinhofer Handschrift betreffend). Prager Zeitung 1859, Nr. 277, 23/11, str. 3. {L194}

W. B. Nebeský: Vorlegung der Briefe W. A. Swoboda's aus den Jahren 1817 - 1819, die Königinhofer Handschrift betreffend. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, (díl 2), Juli - Dezember, str. 58. {L195}

Libušas Gericht. [Ref. o přednášce P. J. Šafaříka v Král. čes. spol. nauk 19/12 1859.] Tagesbote aus Böhmen 8, 1859, Nr. 355, 22/12, str. 2. {L196}

1860

J. Feifalik: Über die Königinhofer Handschrift. Wien, in Commission bei K. Gerold's Sohn 1860. 128 str. {L197}
Ref.: M. Hattala. Čas 1860, č. 65, 15/12, str. 1-2.
W. Wattenbach: Julius Feifalik, Ueber die Königinhofer Handschrift. Wien 1860. - Josef und Hermenegild Jireček, Die Echtheit der Königinhofer Handschrift. Kritisch nachgewiesen. [Ref. k {L197} a {L203}]Historische Zeitschrift (München) 1863, Bd. 10, str. 172-175.

E. J. Schwammel: Über die angebliche Mongolen-Niederlage bei Olmütz. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien) 1860, Bd. 33, Nr. 1, Jäner, str. 179-218. {L198}

J. Geb. [Gebauer J.]: Kralodvorský rukopis a “Katholische Litteraturzeitung”. [Ref. k {L85}] Hvězda (Olomouc) 2, 1860, č. 4, 2/1, str. 44-45. {L199}

Dr. -e-: Proces gegen den Redakteur des Tagesboten aus Böhmen David Kuh. Gerichtshalle (Wien) 4, 1860, Nr. 19, 7/5, str. 19. {L200}

M. Hattala: O enklitickém ž a ť co důkaze přesnosti Rukopisů zelenohorského a kralodvorského. Časopis Musea království Českého 34, 1860, sv. 3, str. 313-320. {L201}

M. Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického. Časopis Musea království Českého 32, 1858, sv. 4, str. 600-611; roč. 33, 1859, sv. 3, str. 326-346; roč. 34, 1860, sv. 1, str. 59-81. {L168}

Viz též {L158}.

1861

F. B. Květ: Aesthetický rozbor Rukopisu králodvorského. Praha, Schönfelder a Reinitzer 1861. XVI + 159 str. {L202}

V. V. Tomek: Přednešení ve valném shromáždění. [PV, RZ, RK a Štovíčkovo svědectví] Časopis Musea království Českého 35, 1861, sv. 1, str. 13-15.

V. Vávra: Ku sporu o pravost Rukopisu králodvorského. [S dopisem Ign. Hanuše J. Helceletovi z 2/2 1861 o sporu o RKZ.] Hlídka 1, 1896, č. 7, str. 520-521. {L541}

1862

H. Jireček - J. Jireček: Die Echtheit der Königinhofer Handschrift kritisch nachgewiesen von... [K {L197}] Prag, Friedrich Tempský 1862. VIII + 212 str. {L203}
Ref.: J. E. Vocel, Zpráva o Kralodvorského rukopisu obraně Jos. a Herm. Jirečka. Časopis Musea království Českého 37, 1863, sv. 1, str. 100-115.
W. Wattenbach: Julius Feifalik, Ueber die Königinhofer Handschrift. Wien 1860. - Josef und Hermenegild Jireček, Die Echtheit der Königinhofer Handschrift. Kritisch nachgewiesen. [Ref. k {L197} a {L203}]Historische Zeitschrift (München) 1863, Bd. 10, str. 172-175.

1863

J. E. Vocel: Die Echtheit der Königinhofer Handschrift. Ein auf Grundlage des von Joseph und Hermenegild Jireček über diesen Gegenstand veröffentlichten Werke in der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften gehaltener Vortrag ...Prag, Selbstverlag 1863. 20 str. {L204}

W. Wattenbach: Julius Feifalik, Ueber die Königinhofer Handschrift. Wien 1860. - Josef und Hermenegild Jireček, Die Echtheit der Königinhofer Handschrift. Kritisch nachgewiesen. [Ref. k {L197} a {L203}]Historische Zeitschrift (München) 1863, Bd. 10, str. 172-175. {L205}

1864

P. J. Šafařík: Výměsky o dědičném právu v Čechách co příspěvek k vysvětlení zlomku Zelenohorského. Časopis Musea království Českého 38, 1864, sv. 1, str. 3-10. {L206}

Dr. Legis - Glückselig [A. A. Glückselig]: Die Königinhofer Handschrift. Offenes Sendschreiben zur endgültigen Lösung der Echtheitsfrage. Constitutionelle österreichische Zeitung (Wien) 1864, Nr. 276, 26/11; Nr. 277, 27/11; Nr. 278, 29/11; Nr. 279, 30/11. {L207}

J. E. Vocel: O českém umění za doby posledních Přemyslovců. Památky archeologické 6, 1864-65, č. 2, [vyd. 1864], str. 64-67. {L208}

Briefwechsel Zwischen Goethe und Kaspar Grafen von Sternberg. Herausgegeben von F. Th. Bratranek. [S dopisem K. Sternberga Goethovi z 1/5 1823.] Wien, W. Braumüller 1866, str. 96-100. {L209}

1865

Komárek E.: Aforismy o rukopisu Králodvorském. Památky archeologické 7, 1866-1867, str. 383.

Nb. [B. Nebeský]: Kralodvorský rukopis. In: Slovník naučný. Red. F. L. Rieger. IV. Praha, I. L. Kober 1865, str. 941-951. {L210} celé znění

Philologische Section am 30. October 1865. [Výtah přednášky Emila Komárka o skladatelích a sběrateli RK.] Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1865, II, Juli - December, str. 40-42. {L211}

1866

Paris G.: [Recenze {L90}] Revue critique [Paris] 2, 1866, str. 312-322.

1867

I. J. Hanuš: Das Schriftwesen und Schriftthum der Böhmischslovenischen Völkerstämme in der Zeit des Uebergangesaus dem Heidentume in das Christentum. Zur Jubiläumsfeier der Auffindung der Grünberger und Königinhofer Handschrift. Prag, F. Skrejšovský 1867. 116 str. {L212}

Padesátiletá slavnost objevení rukopisu královédvorského dne 28., 29. a 30. září 1867. Praha, typ. Edv. Grégr 1867. {L212a}

A. K. Viták: Váceslav Hanka a Rukopis králodvorský. K oslavení padesátileté památky nalezení Rukopisu kralodvorského. [S textem RKZ.] Praha, nákl. vlast. 1867. 69 str. {L213} úryvek

Die Böhmen und die Königinhofer Handschrift. Berliner Revue (Berlin) 51, 1867, Nr. 1. {L214}

K. Tieftrunk: Hlavní povahopisy Kralodvorského rukopisu a důležitost jejich pro kulturní dějepis český. Časopis musea království Českého 41, 1867, sv. 2, str. 155-173. {L215}

Historische Section am 21. Januar 1867. [Výtah pojednání J. E. Vocela: Über die Culturverhältnisse Böhmens, insoweit sich dieselben in den Handschriften von Königinhof und Grünberg spiegeln.] Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1867, I, Januar - Juni, str. 8-9. {L216}

Historische Section am 18.März 1867. [Výtah pojednání K. Tieftrunka: Über die wichtigsten Charakteristiken der Königinhofer Handschrift und ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte der Böhmen.] Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1867, I, Januar - Juni, str. 28-29. {L217}

J. Šimek: Jak se má Rukopis kralodvorský vůbec, zvláště pak metricky k Alexandreidě české? Druhá roční zpráva reálného gymnasia v král. věn. městě Chrudimi za rok školný 1867, str.3-8. {L218}

J. Truhlář: O přirovnáních a podobenstvích Rukopisu kralodvorského. Světozor 1, 1867, č. 10, 13/9, str. 90-94. {L219} celé znění

B. V. Spiess: Přímětky okrašlovací v Rukopisech zelenohorském a kralodvorském. Květy 1867, II, č. 14, 3/10, str. 115-116; č.15, 10/10, str. 126. {L220}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1868

I. J. Hanuš: Die Gefälschten Böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816 - 1849. Als ein Beitrag zur böhmischen Literatur-Geschichtte. Prag, H. Dominikus 1868. 84 str. {L 221}

Křepelka [J. Lindner]: Das Lied vom Wenzel. Wien 1868. {L222}

J. E. Vocel: Pravěk země české. [Mj. o shodě RK s českým překladem Milionu M. Pola.] Praha, Tempský 1868. 449 str. {L223}

L. Krummel: Die Literatur über die Königinhofer Handschrift. Heidelberger Jahrbücher der Literatur (Heidelberg) 61, 1868, Nr. 37, str. 580-592; Nr. 38, str. 593-601. {L224}

E. Komárek: Poměr zpěvu “Čestmír” v Rukopisu kralodvorském k dějepisu. [Srovnáni s Dalimilem, Kosmou a Hájkem.] Časopis Musea království Českého 42, 1868, sv. 4, str. 366-383. {L225}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1869

M Hattala: August Schleicher und die Slawischen Consonantengruppen. [Mj. k názorům A. Schleichera a A. Leskiena na RKZ.] Prag, H. Carl J. Satow 1869, str. 91-94. {L226}

V. Brandl: Výklad některých věcí z Libušina soudu. Časopis Matice moravské 1, 1869, č. 2, str. 97-131. {L227}

F. Palacký: Würdigung der alten Böhmischen Geschichtsschreiber. Eine von der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften gekrönte Preisschrift von ...Prag, in Comm. Borrosch 1830. 24+308 str. - (2.) Neue Ausgabe. Prag, F. Tempsky 1869. 24+308 str. {L116}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1870

V. Brandl: Výklad některých věcí ze zpěvu Záboj a Slavoj. Časopis matice moravské 2, 1870, č. 1, str. 18-36. {L228}

K. J. Erben: Příspěvky k dějepisu českému sebrané v starých letopisech ruských. [O příbuznosti lyrických básní RK s ruskými lidovými písněmi na str. 90-97.] Časopis Musea království Českého 44, 1870, sv. 1, str. 69-97. {L229}

J. Gebauer: Slovo o rasurách v Rukopise kralodvorském. Sborník vědecký Musea království Českého 2, 1870, str. 113-128 a Národní listy 10, 1870, č. 62, 4/3, str. 1; č. 63, 5/3, str. 1-2; č. 66, 8/3, str. 1-2. {L230} celé znění

A. J. Vrťátko: Vzájemné dopisy Václava Hanky a Jos. Dobrovského. [S dopisem V. Hanky J. Dobrovskému z 17/9 1817 o nálezu RK.] Časopis Musea království Českého 44, 1870, sv. 3, str. 215-246; sv. 4, str. 311-341. {L231}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1871

F. Palacký: Zur Abwehr neuer Angriffe. In: F. Palacký: Zur Böhmischen Geschichtsschreibung. Actenmäsige Aufschlüsse und Worte der Abwehr. Prag, F. Tempsky 1871, str. 161-216. {L232}

W. Wattenbach: Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig, S. Hirzel 1871, str. 239-240. {L233}

J. Truhlář: O prosodice české. [K prozodii RKZ.] Časopis Musea království Českého 45, 1871, sv. 2, str. 141-155. {L234}

J. Goll: O českém verši desetislabičném. [K prozodii RZ; k {L234}] Časopis Musea království Českého 45, 1871, sv. 3, str. 246-257. {L235}

A. J.Vrťátko: Hanka a Dobrovský v poměru k sobě a k Rukopisům kralovédvorskému a zelenohorskému. Časopis Musea království Českého 45, 1871, sv. 3, str. 287-307; sv. 4, str. 411-435. {L236}

M. Hattala: Beiträge zur Kritik der Königinhofer und Grünberger Handschrift. [Výtah z přednášky.] Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1871, (díl 2.), Juli - Dezember, str. 19 - 38. {L237}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1872

A. V. Šembera: Několik slov k panu Martinovi Hattalovi, jež na útržky v “Osvětě” od něho učiněné pronáší ...[Připojen: Dodatek k Několika slovům k panu Martinovi Hattalovi.] Tiskem Mechitaristským ve Vídni. Nákladem vlastním 1872. 8 str. {L238}

Jireček J.: [Recenze {L92}] Časopis Musea království Českého 47, 1973, str. 92-100.

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1873

Zelenohorský rukopis. In: Slovník naučný. Red. F. L. Rieger. Sv. X. Praha, I. L. Kober 1873, str. 314 - 316. {L239} celé znění

Wissenschaftliche Bestreitung der Echtheit eines angeblichen literarischen Fundes: Beschuldigung einer unehrenhaften Handlung? Abändl. Entscheidung vom 12. April 1860. Z. 3166. In: Sammlung strafrechtlicher entscheidungen des k. k. obersten gerichtshofes. Wien 1873, Bd. 2, Nr. 951, str. 160. {L240}

V. Brandl: O Bojích herkynských a významu nejstarších českých pověstí. Časopis Matice moravské 5, 1873, č. 1, str. 8 - 46. {L241}

Sezení třídy pro filosofii, dějepis a filologii dne 27. ledna 1873. [Výtah pojednání K. Tieftrunka od povahopisech v Igoru a Zadonštině vzhledem k RKZ.] Zprávy o zasedání Královské české společnosti v Praze - Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1873, str. 30. {L242}

Schulz F.: Vzpomínka na Johna Bowringa; Osvěta 3 , 1873, str. 299 - 313.

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1874

F. Palacký: An- und Aussichten der böhmischen Sprache und Literatur vor 50 Jahren. [Článek z r. 1822.] In: F. Palacký: Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 19-45. {L243}

J. Gebauer: O metaforických obrazech básní národních, zvláště slovanských. Listy filologické a paedagogické 1, 1874, str. 97-117; 225-252. {L244}

F. Palacký: Kralodvorský rukopis. Zbírka staročeských... básní... Nalezen a vydán od Václava Hanky... [Ref. k {L6}, s poznámkami redaktora (B. Kopitara) na str. 142 a 166.] Jahrbücher der Literatur (Wien) 1829, Bd. 48, Oktober - Dezember, str. 138-169. - Zkrácený přetisk s názvem: Bemerkungen über die Königinhofer Handschrift in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempský 1874, str. 67 - 77. {L115}

F. Palacký: Handschriftliche Lügen und palaeographische Wahrheiten. [K {L161}] Bohemia 31, 1858, Nr. 288, 5/11, str. 949-950; Nr. 289, 6/11, str. 957; Nr. 292, 10/11, str. 985-986. - Zkrácený přetisk in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempsky 1874, str. 215-231. {L165}

F. Palacký: Die altböhmischen Handschriften und ihre Kritik. [K {L178}] Historische Zeitschrift (München) 1859, Bd. 2, str. 87-111. - Zkrácený přetisk in: F. Palacký, Gedenkblätter. Prag, F. Tempsky 1874, str. 231-258. {L179}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}.

1875

J. Gebauer: O začátcích, v jakých si libují národní písně, zvláště slovanské. [Též se začátkem RZ.] Listy filologické a paedagogické 2, 1875, str. 19 - 29. {L245}

V. Brandl: Interpunkce, navržená pro jedno místo RKrál. [Oldřich, v. 35 - 37.] Listy filologické a paedagogické 2, 1875, str. 29 - 30. {L246}

I. B. Mašek - J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 2, 1875, str. 97-114. I. B. Mašek: I. [Čestmír a Vlaslav.] 97-99. - II. [Jaroslav, v. 142 -143.] 99-107. - III. [Jaroslav.] 101. - J. Gebauer: IV. K Jaroslavu, v. 40 - 60. 101-114. {L247}

J. Gebauer: O přepisování textů staročeských, se zvláštním ohledem k Rukop. královédvorskému. Listy filologické a paedagogické 2, 1875, str. 167 - 180. {L248}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1876

F. Čupr: Mythologie Rukopisu králodvorského. Pokrok 1876, č. 35, 5/2, str. 1-2; č. 36, 6/2, str. 2-3; č. 38, 8/2, str. 2-3; č. 40, 10/2, str. 1-2. {L248a}

V. Brandl: Příspěvek k mythologii české. [Na základě RKZ.] Časopis Matice moravské 8, 1876, str. 59 - 76. {L249}

I. B. Mašek: Výhoň Dub v Rukopisu královédvorském. Výroční zpráva c. k. gymnasia v Jindřichově Hradci za školní rok 1876, str. 3-22. {L250}

J. Veselý: O formách časových a jich užívání v Rukopise zelenohorském a kralodvorském s dodatkem o nynějších časových tvarech jazyka českého. Program c. k. vyššího gymnasia slovanského v Olomouci...na konci školního roku 1876, str. 3 - 19. {L251}

I. B. Mašek - J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 3, 1876, str. 157-163. I. B. Mašek: [Jméno král v Záboji.] 157-158. - J. Gebauer: Róže. 158-163. {L252}

I. B. Mašek: Popis korektur a rasur v Rukopise kralodvorském. Listy filologické a paedagogické 3, 1876, str. 176 - 201. {L253} celé znění

I. B. Mašek - J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 3, 1876, str. 274 - 279. I. B. Mašek: [Čestmír, Róže.] 274-277. - J. Gebauer: Jaroslav, v. 244 - 245. 277-279. {L254}

V. Jagić: Gradja za slovinsku narodnu poeziju. Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) 1876, kn. 37, str. 33-137. {L255}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1877

A. Baum, A. Patera: České glosy a miniatury v Mater verborum. [Odhalení padělku V. Hanky.] Časopis Musea království Českého 51, 1877, sv. 1, str. 120-149; sv. 2, str. 372-390; sv. 3, str. 488-513. {L256} obsáhlý

I. B. Mašek, J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 4, 1877, str. 86-94. {L257}

V. Brandl: Příspěvek k výkladu Rukopisu kralodvorského. [Štít dvú zubú] Časopis Matice moravské 9, 1877, str.161-165. {L258}

J. Gebauer: Ein Beitrag zur Erklärung der Königinhofer Handschrift. [S poznámkou a doplňky V. Jagiče.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 2, 1877, str. 143-155. {L259}

J. Jireček: Báseň o pobití Tatarův a “Milion” Marka Pola. [K {L245} a {L247}] Časopis Musea království Českého 51, 1877, sv. 1, str. 103-119. {L260}

K. Jireček, J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 4, 1877, str. 243-250. {L261}

=: Zpráva o Museu král. Českého. [Navrácení LP] Časopis Musea království Českého 51, 1877, sv.2, str. 414.

V. Jagić: [Recenze {L31}]; Archiv für slavische Philologie (Berlin) 2, 1877, str. 196.

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1878

A. V. Šembera: Dějiny řeči a literatury české. 4.vyd. Ve Vídni, vlast. nákladem 1878. VIII + 155 str. {L262}
Ref.: V. Jagič: Verzeichnis und Inhaltsangabe neuerer Werke und Zeitungen. [Souhrnný ref. mj. o {L262}, {L264}, {L265}, {L267}, {L268}, {L269}, {L270}, {L272}, {L273}, {L274}, {L275} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 3, 1879, str. 739-741. {L289}

[J. Jireček?]: Alois Šembera o Rukopise zelenohorském a o zlomcích Evangelia sv. Jana. [K {L262}] Světozor 12, 1878, č. 9, 1/3, str. 110-113; č. 10, 8/3, str. 119-122; č. 11, 15/3, str. 134-135. {L263}

A. S. Petruševič: O podložnych staročešskich pis'mennych pamjatnikach Sude Ljubuši, Jevangel'skom otryvke sv.Joanna, Kraledvorskoj rukopisi i podložnych češskich glossach v pražskoj rukopisi Mater verborum. Haličskoje slovo (Lvov) 1878. - Též zvl. otisk. Lvov 1878. 212 str. {L264}

J. Jireček: O nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek [RZ a Evangelia svatojanského] [K {L262} a {L264}] Časopis Musea království Českého 52, 1878, sv. 1, str. 119-153. - Též zvl. otisk. Praha 1878. 38 str. {L265}

A. Šembera: Zu den Fälschungen in der böhmischen Literatur. Prager Zeitung 1878, Nr. 64, 17/3, str. 1-2. {L266}

F. V. [F. Vymazal ?]: Příspěvek k důkazu o pravosti Libušina soudu. Hlas 30, 1878, č. 27, 3/4, str. 3. {L266a}

J. J. Sreznevskij: Bylina o sude Ljubuši. Russkij filologičeskij vestnik (Warszawa) 1878, Nr. 1, str. 1-34. {L267}

M. Makušev: Iz čtenij o staročešskoj pismennosti. Filologičeskije zapisky (Voroněž) 1878, No. 3-6, str. 33-63. {L268}

M. Makušev: Mnenije I.I.Sreznevskogo o t. n. Zelenogorskoj rukopisi. [K {L267}] Filologičeskije zapiski (Voroněž) 1878, No. 3-6, str. 99-104. {L269}

V. I. Lamanskij: Novejšije pamjatniki drevnečešskogo jazyka. Žurnal ministerstva narodnogo prosveščenija (Sanktpeterburg) 1878, str. 101-160. {L270}

G. P. [Gaston Paris]: Encore les faux manuscrits tcheques. Revue critique d'histoire et de littérature (Paris) 12, 1878, Tom 5, No. 23, 8/6, str. 375-378. {L271}

V. Brandl: Libušin soud. [K {L262}] Moravská orlice 7 (16), 1878, č.51, 2/3, str. 1; č. 52, 3/3; č. 54, 5/3; č. 55, 6/3; č. 56, 8/3; č. 57, 9/3; č. 58, 10/3. {L272}

I. B. Mašek - J. Gebauer: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 5, 1878, str. 232 - 237. I. B. Mašek: Žežhulice, v. 1 - 12. 232 - 236. - J. Gebauer: Róže, v. 16. - Záboj, v. 129. - Čestmír, v. 176. 236 - 237. {L273}

V. Brandl: Libušin soud. Rozprava o námitkách, které prof. A. V. Šembera proti pravosti básně té učinil. V Brně, nákl. vlastním 1878. 32 str. - 2. vyd. V Brně, nákl. vlastním 1878. {L274}
Ref.: V. Jagič: Verzeichnis und Inhaltsangabe neuerer Werke und Zeitungen. [Souhrnný ref. mj. o {L262}, {L264}, {L265}, {L267}, {L268}, {L269}, {L270}, {L272}, {L273}, {L274}, {L275} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 3, 1879, str. 739-741. {L289}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

1879

A. V. Šembera: Libušin soud, domnělá nejstarší památka řeči české, jest podvržen. Též zlomek evangelium sv. Jana. Vídeň 1879. 142 str. {L275} obsah a úvod
Ref.: V. V. Makušev: Russkij filologičeskij vestnik (Warszawa) 1879, No. 3 - 4, str. 121-129.
F. Vymazal: Libušin soud. Hlas 31, 1879, č. 13, 12/2, str. 1-2.
V. Jagič: Verzeichnis und Inhaltsangabe neuerer Werke und Zeitungen. [Souhrnný ref. mj. o {L262}, {L264}, {L265}, {L267}, {L268}, {L269}, {L270}, {L272}, {L273}, {L274}, {L275} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 3, 1879, str. 739-741. {L289}

V. Brandl: Obrana Libušina soudu. [K {L275}] V Brně, v kom. K. Winikera 1879. 175 str. {L276}
Ref.: V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Souhrnný ref. mj. o {L35}, {L36}, {L270}, {L275}, {L276}, {L278}, {L284}, {L286} a {L287}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 152-176, 527- 548, 695-723. {L295}

A. V. Šembera: Odpověď ...J. Jirečkovi a V. Brandlovi na jejich obranu pravosti libušina soudu. [K {L276} a {L280}] Vídeň 1879. 53 str. {L277}

A. Vašek: Filologický důkaz, že Rukopis kralodvorský a zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky. V Brně, nákl. vlastním 1879. 80 str. {L278}
Ref.: [Fr. Vymazal:] Prof. Vašek o našich starých rukopisech. Hlas 31, 1879, č. 48, 21/6, str. 1-2.
V. Brandl. Časopis Matice moravské 11, 1879, str. 124-156.
V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Souhrnný ref. mj. o {L35}, {L36}, {L270}, {L275}, {L276}, {L278}, {L284}, {L286} a {L287}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 152-176, 527- 548, 695-723. {L295}

V. Jagič: Die Fälschungen in der Mater Verborum des Prager Codex. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 3, 1879, str. 112 - 123. {L279}

J. Jireček: Pan A. Vašek a staročeské památky. [K {L278}] Světozor 13, 1879, č. 26, 27/6, str. 307-310. {L280}

J. Zahradník: Opětování slov a paralelismy v básních Rukopisu zelenohorského a kralodvorského se stálým zřením k ostatním plodům národní poesie slovanské. Výroční zpráva cís. král. gymnasia v Písku za školní rok 1879, str. 3-30. {L281}

F. Bartoš: Spory o pravost Rukopisu zelenohorského. [Přehled sporu.] Osvěta 9, 1879, č. 7, (červenec), str. 545 - 556. {L282}

A. Vašek: Odpověď panu Fr. Vymazalovi na jeho kritiku v č. 48 Hlasu. [K {L278}] Hlas 31, 1879, č. 50, 28/6, str. 3. {L282a}

F. B. [F. Bartoš]: Filologický důkaz, že Moravské národní písně jsou podvrženým dílem Františka Sušila. [Satira na {L278}] Obzor (Brno) 2, 1879, č. 14, 27/7, str. 236-239. {L283} úryvek

J. Gebauer - I. B. Mašek: Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského. Listy filologické a paedagogické 6, 1879, str. 230-243. J. Gebauer: Některá imperfekta v Rkp. kralodvorském. 230 - 234. - Slabiky *lě, *lie v RKral. 234 - 235. - Jahody, v. 19. 235 -236. - Jahody, v. 29. 237-238. - ie místo žádaného í, i v RKrál. 238-239 - Oldřich, v. 47. 239 - 240. - Jaroslav, v. 98. 240. - “Král” v Záboji. 240. - Jaroslav, v. 9 a 10. 241. - Jaroslav, v. 183. 241. - Jaroslav, v. 117, 258. str. 230-243. - I. B. Mašek: Ze vša lesa... 243. {L284}

F. Vymazal: Zdrcující důvod proti pravosti Ruk. králodv. a zelenoh.... Obzor (Brno) 2, 1879, č. 19, 5/11, str. 234-235. {L285}

J. Jireček: Hankovy původní básně od 1813 do 1819. Časopis Musea království Českého 53, 1879, str. 351 - 364. {L286}

W. R. Morfill: The Bohemians and Slovaks. Westminster Review (London) 1879, říjen?. - Též zvl. otisk. London 1879. {L287}

J. Jireček: Josef Linda. Studie historicko-literární. Osvěta 9, 1879, č. 11, (listopad), str. 893 - 918. {L288}

V. Jagič: Verzeichnis und Inhaltsangabe neuerer Werke und Zeitungen. [Souhrnný ref. mj. o {L262}, {L264}, {L265}, {L267}, {L268}, {L269}, {L270}, {L272}, {L273}, {L274}, {L275} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 3, 1879, str. 739-741. {L289}

Patera A.: Staročeské glosy v latinském žaltáři musejním XII století. [Sporné žalmy tzv. Žaltáře glosovaného] Časopis Musea království Českého 53, 1879, sv. 2, str. 308 - 417; sv. 3, str. 481 - 537.

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

A. L. Krejčík: Příspěvek ke korespondenci Antonína Vaška. [Dopis J. Kožanému z 10/6 1879 o RK.] Listy filologické 57, 1930, str. 296-297. {L794}

1880

A. V. Šembera: Kdo sepsal kralodvorský rukopis roku 1817? Ve Vídni, nákl. spisov. 1880. 62 str. {L290}

[A. V. Šembera:] Dodavek [K {L290}] Vídeň, nákl. spisov. (1880?) Str. 63-66. {L290a}

A. Storoženko: Očerki iz istorii češskoj literatury. I. Rukopisi zelenogorskaja i kraledvorskaja. Kiev 1880. {L291}

V. Šrůtek: Příspěvek k pravosti Král. rukopisu. [K {L290}] Obzor (Brno) 4, 1881, č. 3, 5/2, str. 46 - 47. {L292}

F. Menčík: Literární procházka. [K {L255} a {L262}] Koleda (Brno) 5, 1880, č. 6, 20/2, str. 94-95; č. 7, 1/3, str. 110-112; č. 8, 10/3, str. 125-126; č. 9, 20/3, str. 141-142; č. 10, 1/4, str. 158-159. {L293}

V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Souhrnný ref. mj. o {L35}, {L36}, {L270}, {L275}, {L276}, {L278}, {L284}, {L286} a {L287}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 152-176, 527- 548, 695-723. {L295}

V. Brandl: Příspěvek k pravosti Libušina soudu. [1. “Rozvaděna bratry”. 2. “I počechu ticho govoriti”. 3. “Pogubil saň liutu”.] Obzor (Brno) 3, 1880, č. 8, 20/4, str. 126. {L296}

W. M.: Die Mongolen-Niederlage bei Olmütz [1241] - eine Mythe. [K výkladu E. J. Schwammela ve vídeňské Akademii.] Moravia (Brno) 3, 1880, Nr. 6, str. 363-369. {L297}

V. Brandl: Příspěvek k pravosti našich nejstarších rukopisů. 1. Plzeň. 2. Bubny. Obzor (Brno) 3, 1880, č. 9, 5/5, str. 142-143. {L298}

J. T. [Truhlář]: Ke sporu o pravost literárních památek staročeských. [K {L278}] Česká včela 5, 1880, č. 9, 10/5, str. 154-155. {L299}

M. Kolář: K pravosti Rukopisu zelenohorského. [K {L299}] Česká včela 5, 1880, č. 12, 25/6, str. 206. {L300}

F. Menčík: Nový spis A. V. Šembery. [K {L275}] Moravská orlice 9 (18), 1880, č. 148, 1/7, str. 1 - 2 .{L301}

P. S. [Primus Sobotka]: Rukopis kralodvorský a p. A. V. Šembera. [K {L290}] Světozor 14, 1880, č. 29, 16/7, str. 343 - 346; č. 30, 23/7, str. 354-355. {L303}
Ref.: V. Jagič. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 5, 1881, str. 174-176

J. [J. Jireček?]: Literatura. Česká. [Ke slovu děva.] Světozor 14, 1880, č. 37, 10/9, str. 442-443. {L304}

J. Gebauer: Šembera's Einwendungen gegen den altböhm. “Quacksalber” [Mastičkář]. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 4, 1880, str. 549-564. {L305}

1881

J. Gebauer: Staročeský zlomek Evangelia svatojanského a filologická svědectví o jeho původu. Praha, Matice česká 1881. 136 str. [Novočeská bibliotheka, sv. 23.] {L306}

A. V. Šembera: Druhý dodavek [K {L290}] Vídeň, nákl. spisov. (1880 - 81?). Str. 67 - 82. {L307}
Ref.: V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Souhrnný ref. mj. k {L287}, {L303}, {L307} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 5, 1881, str. 168-180, 319- 332, 470-496, 690-701. {L309}

A. V. Šembera: Třetí dodavek [K {L290}] Vídeň, nákl. spisov. (1880 - 81?) Str. 83-94. {L307}
Ref.: V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Ref. mj. o {L308} a {L316}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 6, 1882, str. 135-157, 290-318, 471-494, 624-633. {L317}

V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Souhrnný ref. mj. k {L287}, {L303}, {L307} aj.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 5, 1881, str. 168-180, 319-332, 470-496, 690-701. {L309}

V. Jagič: Von der Redaction des “Světozor” in Prag... [O přípisu redakce Jagičovi; na okraj {L303}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 5, 1881, str. 174-176. {L310}

Redaktor [J. Emler]: Zpráva o lučebním prozkoumání rasur musejních zlomků Alexandreidy a Rukopisu králodvorského. [O zkouškách rasur v RK.] Časopis Musea království Českého 55, 1881, str. 137-147. {L311} celé znění

B. [F. Bílý]: Nový spor filologický. Komenský 9, 1881, č. 20, 20/5, str. 315-316; č. 21, 27/5, str. 331-333. {L312}

V. Hrnčíř: Rukopis královédvorský o Alexandreidě české. Devátá výroční zpráva cís. král. českého gymnasia v (Českých) Budějovicích za školní rok 1881, str. 3-18. {L313}

I. B. Mašek: Ukázka textu, gramatiky a glossaria Rukopisu kralodvorského. Výroční zpráva c. k. gymnasia v Jindřichově Hradci za školní rok 1881, str. 1-16. {L314}

1882

A. V. Šembera: Die Königinhofer Handschrift als eine Fälschung Nachgewiesen. Wien, C. Gerold's Sohn 1882. 103 str {L315}
Ref.: L. [A. Leskien:] Literarische Bibl. (Leipzig) 1883, Nr. 9, str. 292-293.

P. Linničenko: Kraledvorskaja rukopis' i Ivakimovskaja lětopis'. [K {L315}] Žurnal ministerstva narodnogo prosvěščenija (Sanktpetersburg) 1883, říjen, str. 237-258. {L316}

V. Jagič: Bibliographischer Bericht. [Ref. mj. o {L308} a {L316}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 6, 1882, str. 135-157, 290-318, 471-494, 624-633. {L317}

1883

J. A. von Helfert: Die ältesten Denkmale böhmischen Schrifttums und der Streit über deren Echtheit. In: Die Tschecho-Slawen. Darstellung von Jaroslav Vlach. Wien - Tetschen, K. Prochaska 1883, str. 359-450. {L318}

Brandl J.: Život Josefa Dobrovského. Sborník Matice Moravské 1, 1883, 300 str.

L. [A. Leskien:] [Recenze {L315}]Literarische Bibl. (Leipzig) 1883, Nr. 9, str. 292-293.

1884

J. Ošťádal: O národní epice přirozené, zvláště o hrdinských zpěvích Rukopisu zelenohorského a královédvorského proti zpěvům Homérovým z jedné a proti Aeneidě ze strany druhé. Program c. k. státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech na školní rok 1883/4, str. 3-34. {L320}

J. Vlček: Rukopisy zelenohorský a kráľovodvorský. Slovenské pohľady 4, 1884, str. 237-246. {L320a}

1885

J. Gebauer: Königinhofer Handschrift. In: Ersch-Gruber: Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Zweite Section. Bd. 38. Leipzig 1885, str. 231-235. {L321} překlad

V. Vondrák: O genitivech na -u v staré češtině. [Mj. o odchylkách v RKZ.] Listy filologické 12, 1885, str. 253-269. {L322}

M. Hattala: O národním smýšlení královédvorských epiků. Ukázka Rukopisu královédvorského. Osvěta 15, 1885, č. 11, (listopad), str. 1013-1030. {L323}

V. Jagič: Briefwechsel Zwischen Dobrowsky und Kopitar. [Mj. dopis J. Dobrovského B. Lindemu z 24/3 1823 o RZ.] Berlin 1885, str. 612. {L324}

M. Hattala: Protivníci Královédvorského rukopisu dovolávají se i zázraků proti němu. Národní listy 25, 1885, č. 357, 29/12, příl. str. 1; č. 358, 30/12, str. 2; roč. 26, 1886, č. 6, 6/1, příl. str. 1; č. 16, 16/1, příl. str. 1. {L325}

1886

Rochlitz - Seibt: W. H. Ireland und Hanka. [Srovnání českého a anglického falsátora.] Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes (Leipzig) 1886, Nr. 5, 30/1, str. 71-72. {L326}

J. Gebauer: Potřeba dalších zkoušek Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 5, 15/2, str. 152-164. {L327} celé znění

T. G. Masaryk: List redaktora Athenaea... [J. Gebauerovi]. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 5, 15/2, str. 164-168. {L328} celé znění

M. Hattala: Jagič urputněji nevraži na Rukopis královédvorský než Feifalik, dovolávaje se i filologických zázraků proti němu. Třetí ukázka obrany téhož rukopisu, kterou chystá... [K {L317} aj.] Pokrok 1886, č. 52, 21/2, str. 3-4; č. 54, 23/2, str. 3; č. 55, 24/2, str. 3-4. {L329}

J. Kalousek: O potřebě dalších zkoušek Rukopisů královédvorského a zelenohorského. [K {L327}] Osvěta 16, 1886, č. 3, (březen), str. 286-288. {L330} celé znění

J. Grégr: Na obranu Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 63, 4/3, příl. str. 1; č. 64, 5/3, příl. str. 1; č. 66, 7/3, příl. str. 1; č. 68, 9/3, příl. str. 1; č. 69, 10/3, příl. str. 1; č. 71, 12/3, příl. str. 1; č. 87, 28/3, příl. str. 1; č. 90, 31/3, příl. str. 1; č. 92, 2/4, příl. str. 1; č. 97, 7/4, příl. str. 5; č. 100, 10/4, příl. str. 1; č.104, 14/4, příl. str. 1; č. 110, 20/4, str. 1; č. 111, 21/4, příl. str. 1; č. 115, 25/4, příl. str. 1; č. 119, 30/4, příl. str. 1; (opět č. 120, 1/5, příl.str. 1); č. 121, 2/5, příl. str. 1-2; č. 126, 7/5, příl. str. 1; č. 128, 9/5, příl. str. 1; č. 123, 14/5, příl. str. 1; č. 135, 16/5, příl. str. 1 - 2; č. 178, 29/6, příl. str. 1; č. 183, 4/7, příl. str. 1. {L331} celé znění na webu

F. Bačkovský: Některé z nejstarších projevův o Rukopise královédvorském a yelenohorském. Hlídka literární (Brno) 3, 1886, č. 8, str. 229-233; č. 9, str. 261-266; č. 10, str. 293-297. {L333}

S. Podlipská: Myšlénky prostého čtenáře o Rukopise zelenohorském a královédvorském. Lumír 14, 1886, č. 8, 10/3, str. 127-128. {L334} celé znění

J. Stoklasa: Slovo o chemickém zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 72, 13/3, příl. str. 1. {L335} celé znění

F. Bačkovský: O některých účincích Rukopisu královédvorského a zelenohorského. [Dobový význam RKZ.] Pokrok 1886, č. 73, 14/3, str. 1-2. {L336}

T. G. Masaryk: Všeobecná pravidla, dle nichž veřejná kritika literární má posuzovati zkoumání Rukopisů K. i Z. Athenaeum 3, 1885-86, č. 6, 15/3, str. 188-192. {L337} celé znění

J. Gebauer: Poznámky k diskusi o Rukopise královédvorském a zelenohorském. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 6, 15/3, str. 192-200; č. 7. 15/4, str. 252-258; č. 8-9, 15/6, str. 335-340; č. 10, 15/7, str. 379-395. {L338}

T. G. Masaryk: Některé pochybnosti palaeografické apod. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 6, 15/3, str. 200-201. {L339} celé znění

Parallelná místa k básním RKZ. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 6, 15/3, str. 201. {L340}

T. G. Masaryk: O lyrických básních RKho. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 6, 15/3, str. 202-205. {L341} celé znění

J. Truhlář - J. Vančura - J. Vlček - K. Černý - T. G. Masaryk: Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literárními. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 66, 15/3, str. 205-215; č. 7, 15/4, str. 265-275. {L342} úryvky

T. G. Masaryk: Příloha první [-] Příloha třetí. [Ke sporům o RKZ.] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 6, 15/3, str. 215-222. {L343} celé znění příloha třetí

A. Patera: V příčině Rukopisu královédvorského. [Prohlášení k {L343}] Národní listy 26, 1886, č. 82, 23/3, str. 3. {L344} celé znění

J. Stoklasa: O chemickém zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského. [K {L343}] Národní listy 26, 1886, č. 85, 26/3, příl. str. 1. {L345}

[F.] X. Prusík: Potřeba dalších zkoušek Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 86, 27/3, příl. str. 1. {L346}

A. Velc: Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. [K novému sporu.] Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes (Leipzig) 1886, Nr. 13, 27/3, str. 201-202. {L347}

J. Ošťádal: Hrozí-li Rukopisu zelenohorskému a královédvorskému pohroma? Klatovské listy 5, 1886, č. 13, 27/3, str. 1-2. {L348}

F. Zákrejs: O novější výpravě proti Rukopisům. Osvěta 16, 1886, č. 4, (duben), str. 333-356. {L349}

J. Jireček: Jak Pavel Josef Šafařík za posledních svých let smýšlel o Rukopisech kralodvorském a zelenohorském. Z listů jeho podává... Osvěta 16, 1886, č. 4, (duben), str. 356-362. {L350}

J. Kalousek: Ve sporu o Rukopisy. Osvěta 16, 1886, č. 4, (duben), str. 376-384; č. 6, (červen), str. 537-558; č. 8, (srpen), str. 721-736; č. 9, (září), str. 800-821; č. 12, (prosinec), str. 1090-1104. {L351} 1. díl 2. díl 3. díl 4. díl 5. díl

F. Zákrejs: O nynější výpravě proti Rukopisům. Jitřenka 5, 1886, č. 7, 1/4, str. 73-75; č. 8, 16/4, str. 85-87; č. 9, 1/5, str. 97-99; č. 10, 16/5, str. 110-111; č. 11, 1/6, str. 121-122; č. 12, 16/6, str. 134-35; č. 13, 1/7, str. 148-150; č. 14, 16/7, str. 162-163; č. 15, 1/8, str. 170-172; č. 16, 16/8, str. 182-184; č. 17, 1/9, str. 194-195. {L352}

F. Prusík: K obraně Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Píše... [K {L338}] Světozor 20, 1886, č. 17, 2/4, str. 259; č. 18, 9/4, str. 275; č. 19, 16/4, str. 291-294; č. 20, 23/4, str. 307; č. 21, 30/4, str. 330-331. {L353}

M. Hattala: Žena v epických básních Rukopisu kralovédvorského. Národní listy 26, 1886, č. 99, 9/4, příl. str. 1-2. - Též: Prof. Hattala o Kralodvorském rukopisu. [Výtah z přednášky.] Hlas národa 1886, č. 98, 8/4, str. 1-2; č. 99, 9/4, str. 1. - Též: Prof. Hattala über die Königinhofer Handschrift. Politik 25, 1886, Nr. 98, 8/4, str. 3. {L354}

Několik slov ve příčině sporu o pravost Rukopisu kralodvorského a zelenohorského. Komenský 14, 1886, č. 16, 9/4, str. 249 - 251. {L355}

B. J. Münch: Die Unechtheit der Königinhofer und Grünberger Handschrift. Allgemeine Zeitung (München) 1886, Nr. 103, 13/4; Nr. 123, 4/5. {L356}

[T. G. Masaryk - K. J. Černý...]: Pochybnosti palaeografické. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 243-249. {L357}

J. Truhlář: Ještě jedno slovo o korekturách RK. Pronáší ...Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 249-252. {L358}

M. Opatrný: Co hajitelé RK a RZ dále odpovídají na výtky gramatické. [K {L346} a {L348}] Athenaeum 3, 1885-86, č. 7, 15/4, str. 258-263. {L359} celé znění

J. Král: Několik slov o kritické methodě filologické. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 263-265. {L360}

T. G. Masaryk: Příspěvky k aesthetickému rozboru RKho a RZho. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 275-298. {L361}

A. Seydler: Počet pravděpodobnosti v přítomném sporu. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 299-307. {L362}

T. G. Masaryk: Příloha. [K {L354}] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 7, 15/4, str. 307-308. {L363}

J. Neruda: Všeobecné slovo v záležitosti Rukopisu královédvorského. Národní listy 26, 1886, č. 105, 15/4, příl. str. 1. {L364} celé znění

J. M. Černý: Ke sporům o naše Rukopisy. [K {L342}] Národní listy 26, 1886, č. 112, 22/4, příl. str. 2; č. 113, 23/4, příl. str. 1. {L365}

F. Prusík: V příčině obrany Rkého a Rzého. Národní listy 26, 1886, č. 113, 23/4, příl. str. 1. {L366}

F. Bačkovský: Příspěvky na obranu “Rukopisů”. Národní listy 26, 1886, č. 114, 24/4, příl. str. 1; č. 116, 27/4, příl. str. 2; č. 117, 28/4, příl. str. 1. {L367}

V. V. Tomek: K objasnění básně o Oldřichovi v Rukopise králodvorském. Časopis Musea království Českého 60, 1886, str. 357-367. {L368}

F. Zákrejs: O nynějším výzbroji proti našim Rukopisům. Osvěta 16, 1886, č. 5, (květen), str. 454-480. {L369}

V. Piskáček: O lyrických písních RKho. [K{L341}] Národní listy 26, 1886, č. 122, 3/5, str. 2; č. 123, 4/5, příl. str. 1. {L370}

Rukopis královédvorský. [Anketa o věrohodné charakteristice V. Hanky, A. V. Svobody, J. Lindy, J. Jungmanna a F. Palackého. Přispěli: F. L. Rieger, A. Rybička, A. P. Trojan, Jan Krejčí, F. Čenský. Obhajobu pravosti RK podali: V. V. Tomek, J. Jireček, M. Hattala, J. Emler, J. Kalousek, J. V. Jahn, A. Patera, I. B. Mašek, H. Jireček, V. Svoboda.] Hlas národa 1886, č. 130, 11/5, str. 1-2; č. 131, 12/5, str. 2-3; č. 132, 13/5, str. 2; č. 133, 14/5, str. 2; č. 139, 20/5, str. 2. {L371}

J. Stoklasa: Materiál k chemickému prozkoumání Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 137, 18/5, příl. str. 1; č. 138, 19/5, příl. str. 1. {L372} celé znění

G. Šuran: Kterak smýšlejí O. Miller a A. Gilferding o Rukopisech královédvorském a zelenohorském? Světozor 20, 1886, č. 25, 28/5, str. 390; č. 26, 4/6, str. 409-410; č. 27, 11/6, str. 422-423; č. 28, 18/6, str. 435-438. {L373}

F. Prusík: O filologických námitkách proti Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému. Osvěta 16, 1886, č. 6, (červen), str. 559-572; č. 7, (červenec), str. 600-614; č. 8, (srpen), str. 702-721; č. 9, (září), str. 791-800; č. 12, (prosinec), str. 1081-1090. {L374}

F. Bačkovský: Ke sporu o Rukopisy. Vlast 2, 1885 - 86, č. 9, červen, str. 552-570; č. 10, červenec, str. 619-630; č. 11, srpen, str. 670-681; č. 12, září, str. 743-750. {L375}

Palaeografické příspěvky k RKskému a RZskému. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, str. 333-335. {L376}

M. Opatrný: Příspěvky ke kritice RK. [K {L353}] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 340-343. {L377} celé znění

M. Opatrný: Některé podoby “Jaroslava” RK s Alexandreidou sv. Vítskou. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 343-346. {L378} celé znění

T. G. Masaryk: Shody Jahod a Zbyhoně s písněmi ruskými známými před r. 1817. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 346. {L379} celé znění

J. Vančura: Jak soudí liter. historie o původu epických písní RK a RZ. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 346-349. {L380}

J. Vlček: RK a RZ se stanoviska literárněhistorického. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 349-355. {L381}

J. Truhlář: Desatero falsifikátů musejních. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 355-356. {L382}

A. Kraus: Staroněmecká ukolébavka. [O obdobném sporu o staroněmeckou ukolébavku.] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 8 - 9, 15/6, str. 357 - 362. {L383}

[T. G. Masaryk:] Přílohy. [K {L369}] Athenaeum 3, 1885-86, č. 8-9, 15/6, str. 363 - 365. {L384}

J. Knieschek: Zu dem Gedichte Ludiše und Lubor in der Königinhofer Handschrift. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 25, 1886 - 87, Nr. 2, str. 137 - 156. - Též zvl. otisk. Praha 1887. {L385}
Ref.: V. Jagič. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 203.

V. Jagič: Philologie und Patriotismus. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 9, 1886, str. 335 - 344 a 528. - Též česky [viz {L405}]. {L386}

K. Ninger: K rozboru Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 172, 23/6, příl. str. 1. {L387}

A. J. Vrťátko: Na obranu Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Národní listy 26, 1886, č. 175, 26/6, příl. str. 1. {L388}

J. Goll: Historický rozbor básní Rukopisu králodvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava. Praha, Ed. Valečka 1886. 96 str. {L389}
Ref.: J. Emler: Časopis Musea království Českého 60, 1886, str. 426 - 427.
H. W.: Historische Zeitschrift (München) 1887, Bd. 58, str. 162 - 163.
A. Brückner: Deutsche Literaturzeitung (Berlin) 17, 1887, Nr. 49, 4/12, str. 1750 - 1751.
V. Jagič. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 220 - 223.

J. M. Černý: Akten über die paläographische Untersuchung des “Manuskriptes Milostná píseň Václava” und “Jelen” vom Jahre 1857. Politik 25, 1886. Nr. 190, 11/7, str. 3 - 4. {L390}

J. Jireček: Bulharské národní a naše staročeské zpěvy. Osvěta 16, 1886, č. 7, (červenec), str. 596 - 600. {L391}

J. L. Píč: Několik slov o našich starých Rukopisech. Národní listy 26, 1886, č. 182, 3/7, příl. str. 1; č. 185, 6/7, příl. str. 1; č. 187, 8/7, příl. str. 1; č. 188, 9/7, příl. str. 1. {L392}

A. Truhlář: Několik slov o našich starých Rukopisech. IV. [K {L389}] Národní listy 26, 1886, č. 193, 14/7, příl. str. 1. {L393}

J. Král: Ještě několik slov o kritické methodě filologické. [K {L351}] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 395 - 400. {L394}

J. M. Černý: Legenda o sv. Kateřině a Rukopisové králodvorský i zelenohorský. Příspěvek k obraně jejich pravosti. Praha, E. Valečka 1886. 24 str. {L395}
Ref.: K. J. Černý: Athenaeum 3, 1885-86, č. 10, 15/7, str. 400-405.

K. J. Černý: “Kronika o Štilfridovi” a “Ludiše i Lubor”. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 405. {L396}

T. G. Masaryk: Dodatek k paralelám. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 406. {L397} celé znění

T. G. Masaryk: Náčrt sociologického rozboru RZho a RKho. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 406 - 422. {L398} celé znění

J. Goll: Historický rozbor básní RK: Oldřicha, Beneše H. a Jaroslava. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 422 - 426. {L399}

J. Polívka: O osobních jménech v RK a RZ. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 426 - 429. {L400}

O. Hostinský: Glossy ke sporu o Rukopisy. Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 429 - 442. {L401}

J. Truhlář: Svědectví o objevení RK a RZ. Rozebírá... Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 442 - 445. {L402}

A. Seydler: Dodatek k mé úvaze o pravděpodobnosti. [K {L362} a {L351}] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 446 - 448. {L403}

T. G. Masaryk: Doslov. [Doplněk k {L328}] Athenaeum 3, 1885-86, č. 10, 15/7, str. 448 - 449. {L404} celé znění

T. G. Masaryk: Přílohy. [1. Přetisk článku V. Jagiče (viz {L386}], 2. Hlavní soudobé obrany pravosti RKZ.] Athenaeum 3, 1885 - 86, č. 10, 15/7, str. 449 - 455. {L405}

J. Kvíčala: Osvědčení v příčině Rukopisu královédvorského. [Zasláno.] [K {L404}] Národní listy 26, 1886, č. 197, 18/7, příl. str. 2. - Též: [Prohlášení.] Hlas národa 1886, č. 197, 18/7, str. 2. {L406} celé znění Zasláno

F. Prusík: V příčině obrany RKého a RZého. [K {L405}] Národní listy 26, 1886, č. 199, 20/7, str. 2. {L407}

W. K. [W. Kosmich]: Der letzte Kampf um die Königinhofer Handschrift. Von einem Fachmann. Deutsche Zeitung (Wien) 1886, Abendblatt Nr. 5227, 21/7. {L408}

J. Gebauer: Zasláno. [Odpověd k {L406}] Hlas národa 1886, č. 201, 22/7, str. 3. {L409}

J. Želanovský: Ke sporu o pravost Rukopisův zelenohorského a královédvorského. Národní listy 26, 1886, č. 201, 22/7, příl. str. 2. {L410}

V příčině Královédvorského rukopisu. [K letáku T. G. M. proti {L406}] Národní listy 26, 1886, č. 204, 25/7, příl. str. 1. {L411}

Der neueste Streit um die Echtheit der Königinhofer und Grünberger Handschrift. Bohemia 59, 1886, Nr. 209, 30/7, str. 1 - 2; Nr. 213, 3/8, str. 1 - 2; Nr. 215, 5/8, str. 1; Nr. 217, 7/8, str. 1; Nr. 218, 8/8, str. 1 - 3. {L412}

M. Hattala: Gegen den neuesten Angriff des Herrn Prof. V. Jagič auf die Königinhofer Handschrift. [K {L386}] Politik 25, 1886, Nr. 211, 1/8, str. 3 - 4; [přetisk Nr. 213, 3/8, str. 3 - 4]; Nr. 214. 4/8, str. 3 - 4; Nr. 218, 8/8, str. 4 - 5; Nr. 222, 12/8, str. 3 - 4; Nr. 225, 15/8, str. 7; Nr. 232, 22/8, str. 8; Nr. 237, 27/8, str. 3 - 4; Nr. 239, 29/8, str. 4 - 5; Nr. 249, 8/9, str. 3 - 4; Nr. 253, 12/9, str. 7; Nr. 256, 15/9, str. 3 - 4. {L413}

F. Bačkovský: O básnické činnosti V. Hanky. Učitelské listy 1886, č. 30, 35, 37. {L414}

J. Kvíčala: Ku sporu o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Obrana... proti osvědčením prof. Masaryka a prof. Gebauera. [K {L404} a {L409}] Národní listy 26, 1886, č. 200, 10/8, příl. str. 1; č. 221, 11/8, příl. str. 2. {L415} doslov

J. Jireček: Ke sporu o Rukopisy. [K {L400}] Osvěta 16, 1886, č. 10, (říjen), str. 911 - 917; roč. 17, 1887, č. 1, (leden), str. 36 - 41. {L416}

J. Gebauer: Poznámky k diskussi o RK a RZ. [K {L351}] Athenaeum 4, 1886 - 67, č. 1, 15/10, str. 7 - 12. {L417}

J. Truhlář: O shodách RKho a RZho s novějšími díly literárními. Význam těchto shod. [K {L351}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 12 - 17. {L418}

J. Truhlář: Příspěvek k paralelám. Athenaeum 4, 1886- 87, č. 1, 15/10, str. 17 - 19. {L419}

J. Truhlář: Chemické známosti padělatelovy. [K {L372}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 19. {L420}

J. Truhlář: Linda a RKZ. [K {L369}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 19 - 20. {L421}

J. Goll: Odpověd p. prof. Kalouskovi. [K {L351}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 32 - 40. {L422}

J. Goll: Dodatek k historickému rozboru “Jaroslava”. [K {L392} a {L393}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 40 - 42. {L423}

J. Král: Odpověd p. prof. J. Kalouskovi. [K {L351}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 43. {L424}

T. G. M. [T. G. Masaryk]: Odpověd p. J. Kalouskovi. [K {L351}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 1, 15/10, str. 43 - 47. {L425} celé znění

W. Wondrak: Über die Localenderungen -ě und -u der i- und o-Stämme im altböhmischen. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 9, 1886, str. 605 - 634. {L426}

F. Zákrejs: O nynějších potržkách rukopisných. Osvěta 16, 1886, č. 11, (listopad), str. 1020 - 1038. {L427}

V. Piskáček: Na obranu Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Národní listy 26, 1886, č. 310, 9/11, příl. str. 1 - 2. {L428}

J. Polívka: Ještě slovo o osobních jménech v RK a RZ. [K {L416}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 2, 15/11, str. 71 - 74. {L429}

J. Truhlář: Doplňky a opravy k dějinám objevení RK. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 2, 15/11, str. 74 - 76. {L430}

J.Truhlář: Ad vocem “nálep”. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 2, 15/11, str. 76. {L431}

F. Tadra: K historickému rozboru básně Oldřich Rukopisu kralodvorského. Odpověd k první části spisu prof. Golla. [K {L389}] Hlas národa 1886, č. 330, 29/11, str. 1 - 2; č. 331, 30/11, str. 1 - 2; č. 332, 1/12, str. 1 - 2. {L432}

J. Truhlář: P. Paterovo “Umučení” a RK i Z. Palaeografická studie. [K článku A. Patery v Časopise Musea král. českého.] Athenaeum 4, 1886 - 87, č.3, 15/12, str. 90 -93. {L433}

J. Goll: Ještě jeden dodatek k historickému rozboru “Oldřicha”. [K {L432}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 3, 15/12, str. 103 - 107. {L434}

J. L. Píč: Několik slov o našich starých Rukopisech. Národní listy 26, 1886, č. 360, 30/12, příl. str. 1; č. 361, 31/12, příl. str. 1; roč. 27, 1887, č. 3, 4/1, příl. str. 1; č. 4, 5/1, příl. str. 1 - 2; č. 5, 6/1, příl. str. 1. {L435}

J. Goll: Několik slov k odpovědi na pojednání prof. Tomka “K objasnění básně o Oldřichovi v Rukopise králodvorském.” [K {L368}] Časopis Musea království Českého 60, 1886, str. 603 - 606. {L436}

J. Grégr: Na obranu Rukopisů královédvorského a zelenohorskeho. Praha, Grund a Svatoň 1886. 52 str. - 2. rozmnožené vyd. Praha, Otto 1886. 146 str. {L437} celé znění na webu

O. V. Seykora: Ad Rukopis králodvorský. Praha, Grund a Svatoň 1886. 87 str. {L438}

W. Wattenbach: Verzeichnis alter und neuer Fälschungen. In: W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Berlin 1858, str. 447. - 5. vyd. Deutschlands geschichtsquellen im mittelalter bis zur mitte des 13. jahrhunderts. II. Berlin, W. Hertz 1886, str. 246. {L156}

M. Hattala: Protivníci Královédvorského rukopisu dovolávají se i zázraků proti němu. Národní listy 25, 1885, č. 357, 29/12, příl. str. 1; č. 358, 30/12, str. 2; roč. 26, 1886, č. 6, 6/1, příl. str. 1; č. 16, 16/1, příl. str. 1. {L325}

1887

J. Polívka: Odpověd na p. Jos. Jirečkovu stať “Ke sporu o rukopisy” II. [K {L416}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 4, 15/1, str. 133 - 136. {L439}

F. Tadra: Odpověď. [K {L434}] Athenaeum 4, 1886-87, č. 4, 15/1, str. 136 - 139. {L440}

F. Jokl: Un dernier mot sur les faux poémes tchéques. [S úvodem G. Parise.] Revue critique d'histoire et de littérature (Paris) 21, 1887, Vol. 23, No. 3, 17/1, str. 51 - 55. {L441}

T. G. Masaryk: Skizze einer sociologischen Analyse der sogenannten Grünberger und Königinhofer Handschrift. [Mj. k {L332}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 54 - 101. {L442}

[J. Truhlář ?:] Anerkannte Falsa der böhmischen Literatur aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. [S poznámkami V. Jagiče.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 101 - 105. {L443}

J. Gebauer: O chemické a mikroskopické zkoušce RKého. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 5, 15/2, str. 157 - 163; č. 7, 15/4, str. 205- 214; č. 9, 15/6, str. 291 - 292. {L444}

G. M. [T. G. Masaryk ?]: Drobné příspěvky o Václ. Hankovi. [O V. Hankovi v dopisech současníků.] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 5, 15/2, str. 163 - 165. {L445}

Jak cizina soudí o tzv. obhajování RK a RZho. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 5, 15/2, str. 169 - 171. {L446}

O chemické zkoušce rukopisů t. zv. K. a Z. a jak zkoušky ty dají se kontrolovati. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 5, 15/2, str. 171 - 175. {L447}

F. Bačkovský: Na obranu proti některým masarykovcům a gebauerovcům. Praha, F. A. Urbánek 1887, str. 899 - 920. {L448}

Justinus: Alttschechisches “Berliner Blau”. Noch ein Wort über die Königinhofer Handschrift. Bohemia 60, 1887, Nr. 55, 24/2, Beilage str. 1. {L449}

J. Truhlář: O účelech padělků musejních. Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 6, 15/3, str. 184 - 189. {L450}

A. Patera: O umučení sv. Jiří. Staročeská rýmovaná legenda ze 14. století (s pravopisem podobným RK). Časopis Musea království Českého 61, 1887, str. 77 - 105. {L451}

A. Bělohoubek: O chemické a mikroskopické zkoušce RK. [K {L444}] Osvěta 17, 1887, č. 4, (duben), str. 374 - 384. {L452}

J. Gebauer: Chemische und mikroskopische Prüfung der Königinhofer Handschrift. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 151 - 167. {L453} celé znění

Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních. [Protokoly, zprávy V. Šafaříka, A. Bělohoubka. Komise: V. V. Tomek, J. Emler, J. Gebauer, M. Hattala, V. Šafařík, A. J. Vrťátko, A. Bělohoubek.] Časopis Musea království Českého 61, 1887, str. 297 - 435. - Též zvl. otisk. Praha, Nákl. Společnosti Musea král. Českého 1837. 139 str. {L454} zpráva Šafaříkova zpráva Bělohoubkova

J. L. Píč: Th. H. Masaryk, Skizze einer sociologischen Analyse ...[K {L442}] Památky archeologické 14, 1887 - 89, č. 2, (vyd.) 1887, str. 108 - 112. {L455}

V. Piskáček: Na obranu Rukopisů zelenohorského a královédvorského. II. Národní listy 27, 1887, č. 177, 30/6, příl. str. 1; č. 178, 1/7, příl. str. 1; č. 179, 2/7, příl. str. 1. {L456}

V. Jagič: Svatovítský rukopis. K vyd. upravil A. Patera... [Srovnání s vyd. V. Hanky a vztah k RKZ.] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 204 - 208. {L457}

J. Gebauer: Poznámky k diskusi o RK a RZ. [K {L456}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 10, 15/7, str. 324 - 327. {L458}

T. G. Masaryk: Poznámky k diskusi o RK a RZ. [K {L456}] Athenaeum 4, 1886 - 87, č. 10, 15/7, str. 327 - 329. {L459}

M. Hattala: Příspěvek k obraně Rukopisu královédvorského. [K zamítnutí podpory J. Gebauerovi na vydání Staročeského slovníku.] Světozor 21, 1886 - 87, č. 43, 16/9, str. 675; č. 44, 23/9, str. 691 - 692; č. 45, 30/9, str. 710 - 711; č. 46, 7/10, str. 726; č. 47, 14/10, str. 742 -743; č. 48, 21/10, str. 762 - 763; č. 49, 28/10, str. 779 - 780; č. 50, 4/11, str. 795 - 797; č. 51, 11/11, str. 810 - 814. {L461}

J. Gebauer: Marco Polův Million a jeho překlad staročeský [Jako pramen pro Jaroslava v RK]. Listy filologické 14, 1887, č. 5, str. 348 - 360. - Též v kn.: J. Gebauer: Stati literárně dějepisné. I. Praha, Česká akademie věd a umění 1941, str. 263 - 274. {L462}

J. Gebauer: Unechtheit der Königinhofer und Grünberger Handschrift. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 496 - 569; roč. 11, 1888, str. 1 - 39, 161 - 188. {L463}

J. Gebauer: O chemické a mikroskopické zkoušce Ruk. Král. [K {L452} a {L474}; s přetiskem dopisů J. Wislicena.] Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 3, 15/12, str. 72 - 76; č. 8b, 15/5, str. 233 - 238. {L464}

Upozornění [na neshody v {L454} a {L132} v případu Evangelia sv. Jana]. Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 3, 15/12, str. 86. {L465} celé znění

J. Stoklasa: O chemické a mikroskopické zkoušce Rukopisu královédvorského. [K {L454}] Národní listy 27, 1887, č. 354, 25/12, příl. str. 5; roč. 28, 1888, č. 22, 22/1, příl. str. 1 - 2. {L466} celé znění

H. W.: [Recenze {L389}] Historische Zeitschrift (München) 1887, Bd. 58, str. 162 - 163.

A. Brückner: [Recenze {L389}] Deutsche Literaturzeitung (Berlin) 17, 1887, Nr. 49, 4/12, str. 1750 - 1751.

V. Jagič. [Recenze {L389}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 10, 1887, str. 220 - 223.

J. L. Píč: Několik slov o našich starých Rukopisech. Národní listy 26, 1886, č. 360, 30/12, příl. str. 1; č. 361, 31/12, příl. str. 1; roč. 27, 1887, č. 3, 4/1, příl. str. 1; č. 4, 5/1, příl. str. 1 - 2; č. 5, 6/1, příl. str. 1. {L435}

1888

F. Bačkovský: Rukopis královédvorský a zelenohorský ve světle pravděpodobném. Praha, vlast. nákl. 1888. 132 str. [Novočeský archiv literární, č. 1.] {L467}

J. Gebauer: Poučení o padělaných Rukopisích královédvorském a zelenohorském. Pro širší kruhy inteligence české napsal... V Praze. Tiskem a nákladem L. Masaryka v Hustopeči. 78 (+ 2) str. {L468}

B. Kaminski: Ostatni zwrot w sporze o staroźytnośś Rekopisów królodworskiego i zielonogórskiego. Warszawa 1888. 59 str. {L469}
Ref.: V. Oblak: Archiv für slavische Philologie (Berlin) 11, 1888, str. 319.

J. Knieschek: Der Streit um Königinhofer und Grünberger Handschrift. Prag, Deutsches Verein für Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse 1888. (Sammlung gemeinnütziger Vorträge, Nr. 125 bis 127.) {L470}

V. Piskáček: Na obranu Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Národní listy 28, 1888, č. 33, 2/2, příl. str. 1. {L471}

J. Gebauer: Proužky Rukopisu královédvorského důkazem jeho nepravosti. Důkaz pro každého. Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 6, 15/3, příl. str. 1 - 4. - Též zvl. otisk. Praha 1888. 4 str. {L472}

V. Piskáček: Ještě slovo o ligatuře be. Národní listy 28, 1888, č. 75, 15/3. {L472a}

F. J. Zoubek: Aforismy o Rukopise kralodvorském. Národní listy 28, 1888, č. 82, 22/3, příl. str. 1; č. 84, 24/3, příl. str. 1; č. 88, 28/3, příl. str. 1; č. 89, 29/3, příl. str. 1; č. 90, 30/3, příl. str. 1. {L473}

A. Bělohoubek: O chemické a mikroskopické zkoušce Rukopisu kralodvorského. [K {L464} a {L466}] Osvěta 18, 1888, č. 5, (květen), str. 466 - 475; č. 7, (červenec), str. 638 - 651. {L474}

J. Gebauer: Příloha. [Dodatek {L472}] Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 8b, 15/5, příl. str. 238 - 240. {L475} celé znění

J. Truhlář: Dozvuky ke sporu o RKZ. I. Pan Patera jako apologeta RK. [K {L451}] Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 9, 15/6, str. 250 - 255. {L476}

Redaktor [T. G. Masaryk]: Dozvuky ke sporu o RKZ. II. Nový důkaz proužkový. Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 9, 15/6, str. 255 - 256. {L477} celé znění

J. Peisker: Dozvuky ke sporu o RKZ. [III.] Libušin súd a zádruha práchenská. Athenaeum 5, 1887 - 88, č. 10, 15/7, str. 293 - 294. {L478}

J. Jireček: O zvláštnostech češtiny ve starých rukopisech moravských. Rozpravy Král. čes. spol. nauk, třída filosoficko-historická 1887, sv. 2, č. 1, str. 1 - 86. {L479}

J. Gebauer: Moravismy Rkp. královédvorského prý důkazem jeho pravosti. [K {L479}] Athenaeum 6, 1888-89, č. 1, 15/10, str. 10 - 19. {L480}

J. Truhlář: Zur Beleuchtung des Handschriftenstreites in Böhmen. Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung (Innsbruck) 9, 1888, str. 369 - 401. {L481}

Neznámý dopis T. G. Masarykův o tom, jak propukl spor o Rukopisy. [Dopis TGM G. Grabovskému z 25/3 1888.] České slovo 28, 1936, č. 103, 1/5, str. 3. {L938}

1889

F. Bačkovský: Jak znamenitým učencem byl by padělatel Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Na uváženou věřícím i nevěřícím v pravosť. [Praha-] Kr. Vinohrady, spisovatel 1886. 24 str. {L482}

A. K. Viták: Rukopisu královédvorskému a zelenohorskému mnozí obránci uškodili více než pochybovači. S připojením Výsledku sporu rukopisného. Praha, vlast. nákl. 1889. 12 str. {L483} celé znění

V. V. Tomek: Zpráva komissí musejní v příčině Rukopisu králodvorského a zelenohorského, čtená v sezení výboru dne 14. 1. 1889. Osvěta 19, 1889, č. 4, (duben), str. 316 - 321. {L484}

J. Gebauer: Obrana RKZého obnovením důvodů starých vyvrácených. [K {L484}] Athenaeum 6, 1888 - 89, č. 7, 15/4, str. 202 - 220. {L485}

A. Havlík: K otázce jerové v staré češtině. Listy filologické 16, 1889, str. 45 - 41, 106 - 116, 248 - 258, 342 - 354, 436 - 445. {L486}

I. B. Mašek: O čem svědčí proužky Rukopisu kralodvorského? [K {L472}] Časopis Musea království Českého 63, 1889, str. 182 - 263. {L487}

J. Ošťádal: Jakou řečí hovoří pěvci Rukopisů zelenohorského a královédvorského? Program c. k. státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech... za školní rok 1888 - 89, str. 3 - 50. {L488}

J. Gebauer: Proužky Rpisu královédvorského, důkazem jeho nepravosti. Důkaz pro každého a p. Maškovy námitky proti němu. [K {L487}] Athenaeum 7, 1889 - 90, č. 2, 15/11, str. 33 - 45. {L489}

J. Gebauer: Dodatek k “důkazu proužkovému” o RKém. [K {L489}] Athenaeum 7, 1889 - 90, č. 3, 15/12, str. 95. {L490}

1890

J. Lippert: Die Tschechische Ursage und ihre Entstehung. Prag, Der deutsche Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse (1890). 23 str. [Sammlung gemeinnütziger Vorträge, Nr. 141.] {L491}

I. B. Mašek: Pamět Přibyslavská 15. věku a Rukopis kralodvorský. [Doloženo Čestmír, adv. silno, tvary vojvoda, vojvoditi a zpráva o zahnání Tatarů od Olomouce.] Osvěta 20, 1890, č. 3, str. 250 - 255. {L492}

J. Gebauer: Pamět Přibyslavská a Rukopis královédvorský. [K {L492}] Athenaeum 7, 1889 - 90, č. 7, 15/4, str. 198 - 201. {L493}

J. Pekař: Hrubá Skála. Příspěvek k historické topografii a ke sporu o Rukopis králodvorský. Athenaeum 8, 1890 - 91, č. 2, 15/11, str. 33 - 41. {L494}

J. Truhlář: Drobné příspěvky o Václ. Hankovi. IV. Athenaeum 8, 1890 - 91, č. 2, 15/11, str. 49 - 50. {L495}

1891

J. Gebauer: Po pěti letech. Athenaeum 8, 1890 - 91, č. 5, 15/2, str. 125 - 128. {L497}

J. Gebauer: Zasláno. [K dopisu z Písku v Hlasu národa 1. 3.] Athenaeum 8, 1890 - 91, č. 7, 15/4, str. 219 - 223. {L498}

1892

J. Gebauer: Zasláno. [K zaslánům J.Kvíčaly v Národních listech a Hlasu národa.] Národní listy 32, 1892, č. 278, 8/10, str. 6. {L499}

1893

O. V. Seykora: Na obranu Rukopisu královédvorského. České inteligenci na uváženou podává... V Praze, Cyrilo-Metodějská tiskárna a nakladatelství 1893. 302 str. {L500}

F. X. Prusík: O původě českého zlomku Evangelia sv. Jana. Časopis Musea království Českého 67, 1893, str. 158 - 170, 395 - 407. {L501}

I. B. Mašek: Příspěvky k obraně Rukopisu kralodvorského. [K {L493}] Časopis Musea království Českého 67, 1893, str. 225 - 246. {L502}

V. Flajšhans: O proužcích Rukopisu kralodvorského a slovese “zaměšiti”. [K {L502}] Athenaeum 10, 1892 - 93, č. 8, 15/5, str. 230 - 232. {L503}

V. Piskáček: Listina kláštera Zbraslavského z r. 1418. [Jazykové doklady z listiny.] Osmý program obecního a reálného gymnasia v Roudnici na školní rok 1892 - 93, str. 17 - 25. {L504}

J. Gebauer: Dva důvody pro odsouzení Rukopisu královédvorského. [K{L502}] Časopis Musea království Českého 67, 1893, str. 407 - 427. {L505}

I. B. Mašek: Pamět Přibyslavská XV věku a Rukopis kralodvorský. [K {L505}] Časopis Musea království Českého 67, 1893, str. 428 - 449. {L506}

J. Král: O prosodii české. § 26 [RKZ]. Listy filologické 20, 1893, str. 430 - 433. {L507}

J. L. Píč: Paběrky rukopisné. Památky archeologické a místopisné 16, 1893 - 95, č. 4 - 5, (vyd. 1893), str. 302 - 314. {L508}

1894

J. Gebauer: ...Rukopisy K. - Z. jeví se jako padělky, i když je pozorujeme s hlediště etymologie lidové. [Poznámka k ref. J. Zubatého o kn. J. Černý, Příspěvky k české etymologii lidové. Praha 1894.] Listy filologické 21, 1894, str. 152 - 154. {L509}

1895

E. Smetánka: Adverbia na -o a -ě v staročeštině. [Odchylný poměr uved. tvarů v RKZ.] Listy filologické 22, 1895, str. 91 - 130. {L510}

J. Gebauer: Adverbia -o a -ě v RKZém. [K {L510}] Listy filologické 22, 1895, str. 130 - 133. {L511}

1896

J. Lippert: Socialgeschichte Böhmens in Vorhussitischer Zeiten. Ausschliesslich aus Quellen. I. Die slavische Zeit und ihre gesellschaftlichen Schöpfungen. Prag - Wien - Leipzig, P. Tempsky 1896. 487 str. {L512}

F. Zákrejs: Naše nepřemožené Rukopisy. Slovo včas. Osvěta 26, 1896, č. 3, (březen), str. 193 - 195. {L513}

F. Zákrejs: O slově v češtině nemožném. Příspěvek ku poznání boje proti Rukopisu královédvorskému. Osvěta 26, 1896, č. 3, (březen), str. 196 - 200. {L514}

F. Zákrejs: Slovo, jehož nelze nalezti. Příspěvek ku poznání Rukopisu královédvorského. [K {L494}] Osvěta 26, 1896, č. 4, (duben), str. 360 - 369. {L515}

Otázka Rukopisu králodvorského. [O připravovaném článku {L531}] Hlas národa 1896, č. 107, 18/4, str. 2. {L516}

Rukopis královédvorský. [Podle {L516}] Čech 28, 1896, č. 90, 18/4, str. 3; č. 93, 22/4, str. 2. {L517}

J. Gebauer: K otázce Rukopisu králodvédvorského. [Oprava k {L516}} Hlas národa 1896, č. 112, 23/4, str. 2. {L518}

J. Truhlář: Rukopis královédvorský. [Oprava k {L517}] Čech 28, 1896, č. 94, 23/4, str. 3. {L519}

Planý poplach. [K {L516}] Čas 10, 1896, č. 17, 25/4, str. 269. {L520}

J. Herben: Poučná vzpomínka. [O činnosti O. Seykory ve sporu o RKZ.] Čas 10, 1896, č. 17, 25/4, str. 269. {L521}

K otázce Rukopisu královédvorského [Prohlášení k {L516} a {L518} podepsali J. Gebauer, J. Vlček, J. Král, T. G. Masaryk, J. Truhlář.] Hlas národa 1896, č. 115, 26/4, str.3. {L522}

O. V. Seykora: K otázce Rukopisu královédvorského. Čech 28, 1896, č. 97, 27/4, str. 1 - 2. {L523}

O. V. Seykora: Ke sporu o Rukopis Královédvorský. [Zasláno.] [K {L521}] Hlas národa 1896, č.119, 30/4, příl. str.2. {L524}

Redakce “Katechetických listů”: Poněvadž časopis Čech v číslech... [K {L517}] Katechetické listy 3, 1895 - 96, č. 9, květen, str. 216. {L525}

F. Zákrejs: Vědeckost Naší doby a Času. [K replice na {L515}] Osvěta 26, 1896, č. 5, (květen), str. 459 - 465. {L526}

V. Flajšhans: Zasláno. [K {L526}] Čas 10, 1896, č.18, 2/5, str. 285 - 286. - Též: K otázce Rukopisu královédvorského. Hlas národa 1896, č.122, 3/5 , str. 2. {L527}

Vědecká Osvěta a vědecký pan Zákrejs. [K {L526}] Čas 10, 1896, č. 19, 9/5, str. 301. {L528}

Osvětě. [K {L526}] Čas 10, 1896, č.22, 30/5, str. 341 - 343. {L529}

F. Zákrejs: Vědecká pohroma rukopisných odpůrců. [K {L531}] Osvěta 26, 1896, č. 6, (červen), str. 545 - 551. {L530}

V. Flajšhans: Boj o Rukopisy. Časopis Musea království Českého 70, 1896, str. 195 - 282. - Též zvl. otisk. Praha 1896. 88 str. {L531}
Ref.: Český časopis historický 2, 1896, str. 257.
[J. Vlček - J. Jakubec:] Čas 10, 1896, č. 23, 6/6, str. 356 - 359.
J. Kvíčala: České museum filologické 2, 1896, str. 227 - 235.
V. J. [V. Jagič]: Boj o Rukopisy ...[Ref. k {L531} a {L546}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 18, 1896, str. 591 - 592. {L546}

Spor o Rukopis královédvorský. [K {L531}] Hlas národa 1896, č. 153, 4/6, str. 1. {L532}

J. H. [J. Herben]: Boj o Rukopisy. [K {L531} a {L534}] Čas 10, 1896, č. 23, 6/6, str. 354 - 356; č. 24, 13/6, str. 372 - 374. {L533}

V. Flajšhans: Boj o Rukopisy. [Zasláno.] [K {L533}] Hlas národa 1896, č. 158, 9/6, příl. str. 2. {L534}

Hd.: Nová obrana Rukopisu královédvorského. [K {L531}] Národní listy 36, 1896, č. 159, 10/6, str. 1. {L535}

-a: Boj o Rukopisy. Slovan (Prostějov) 4, 1896, č. 49, 17/6. - Přetisk s názvem: Definitivní slovo v rukopisném boji. Čas 10, 1896, č. 26, 27/6, str. 411 - 412. {L536}

J. Voborník: Ještě novější obrana Rukopisů kralodvorského a zelenohorského. [K {L531}] Národní listy 36, 1896, č. 168, 19/6, str. 1 - 2. {L537} celé znění

vn: Boj o Rukopisy. [K {L531}] Labské proudy 1, 1896, č.19, 20/6, str. 2 - 3. {L538}

J. Pekař: Hrubá Skála v RKém. [K {L515}] Listy filologické 23, 1896, č. 3, str. 259 - 264. {L539}

F. Zákrejs: Vítězný Rukopis královédvorský. [K {L531}] Osvěta 26, 1896, č. 7, (červenec), str. 648 - 653. {L540}

V. Vávra: Ku sporu o pravost Rukopisu králodvorského. [S dopisem Ign. Hanuše J. Helceletovi z 2/2 1861 o sporu o RKZ.] Hlídka 1, 1896, č. 7, str. 520 - 521. {L541}

J. Gebauer: O nové obraně padělaného Rukopisu královédvorského. [K {L531}] Listy filologické 23, 1896, č. 4 - 5, str. 275 - 379. - Též zvl. otisk. Praha, Jednota čes. filologů 1896. 107 str. {L542}
Ref.: [Jan Jakubec:] O nové obraně padělaného Rukopisu královédvorského. Čas 10, 1896, č. 28, 11/7, str. 437 - 439; č. 29, 18/7, str. 451 - 455; č. 35, 29/8, str. 547 - 549.
J. Hd., Glossy k otázce našich Rukopisů. Národní listy 36, 1896, č. 202, 24/7, str. 4.
V. J. [V. Jagič]: Boj o Rukopisy ...[Ref. k {L531} a {L546}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 18, 1896, str. 591 - 592. {L546}

T. G. M. [T. G. Masaryk]: Spor rukopisný. [K {L542}] Naše doba 3, 1895 - 96, č. 10, 20/7, str. 957 - 953. {L543} celé znění

V. Flajšhans: Poznámky k odpovědi prof. Gebauera na pojednání “Boj o Rukopisy”. [K {L542}] Osvěta 26, 1896, č. 8, (srpen), str. 717- 728. {L544}

F. Zákrejs: Vítězný Rukopis zelenohorský. [K {L537}] Osvěta 26, 1896, č. 8. (srpen), str. 728 - 733. {L545}

V. J. [V. Jagič]: Boj o Rukopisy ...[Ref. k {L531} a {L546}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 18, 1896, str. 591 - 592. {L546}

V. Flajšhans: Zasláno. [K {L542} ref.] Literární listy 17, 1895 - 96, č. 21, 16/9, str. 356 - 360. {L547}

J. Herben: Beseda. Rukopisný boj náš... [K {L547}] Čas 10, 1896, č. 39, 26/9, str. 618 - 620. {L548}

V. Flajšhans: Z výletu do Moravy. [O některých moravských rukopisech a RKZ.] Osvěta 26, 1896, č. 10, (říjen), str. 887 - 899. {L549}

Blaník Klicperův. [K {L547}] Čas 10, 1896, č. 40, 3/10, str. 636-637. {L550}

Dál [K. Dostál]: Rukopis královédvorský. Nový život 1, 1896, č. 2, str. 78 - 79. {L551}

V. Flajšhans: Falsa české literatury. Neznámý falsifikát rozdělaný. [O Dundrově falsifikátu v knihovně Nár. musea IV H 34.] Národní listy 36, 1896, č. 278, 9/10, str. 4. {L552}

Zase Rukopisy. [K poznámkám o RKZ v českých časopisech.] Čas 10, 1896, č. 42, 17/10, str. 667 - 668. {L553}

V. Flajšhans: Poslání Času. [K {L548}] Osvěta 26, 1896, č. 11, (listodpad), str. 1026 - 1032. {L554}

V. Flajšhans: Boj o Rukopisy. II. [K {L542}] Časopis Musea království Českého 70, 1896, str. 349 - 385. {L555}

J. Herben - F. Drtina - J. Vlček - J. Jakubec - E. Smetánka: Pro paměť. [K {L554}] Čas 10, 1896, č. 44, 31/10, str. 699 - 700. {L556}

V. F. [V. Flajšhans]: Po desíti letech. [K výročí bojů o RKZ. - Článek, odevzdaný 10/3 Naší době.] Čas 19, 1896, č. 47, 21/11, str. 744 - 748. {L557}

V. Flajšhans: Odpověď na Herbenovo uveřejnění Po desíti letech. [Zasláno.] [K {L557}] Národní listy 36, 1896, č. 325, 25/11, str. 6. {L558}

[J. Herben:] Naše minulá Beseda... [K {L558}] Čas 10, 1896, č. 48, 28/11, str. 762 - 764. {L559}

1897

V. Flajšhans: Podrobný seznam slov Rukopisu kralodvorského. Se zvláštním zřetelem ke kritice čtení a výkladu podává... V Praze, typ. Wiesner 1897. VI + 114 + (III) str. [Archiv pro lexikografii a dialektologii... Č. 2.] {L560}

H. Murko: Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der Böhmischen Romaniik. Graz, Styria 1897. 373 str. (Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der slavischen Romantik, B. 1.) {L561}

V. Flajšhans: Hankův proces proti Kuhovi. Zprávu dle soudních spisů podává... Osvěta 27, 1897, č. 1, (leden), str. 8-19; č. 2, (únor), str. 105 - 115. {L562}

V. Flajšhans: Vademecum pro p. dr. Herbena. Volně podle Lessinga. [K {L559}] Osvěta 27, 1897, č. 1, (leden), str. 81 - 85. {L563}

H. Jireček: Vlastní jména v Rukopise zelenohorském. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická 1897, č. 8, str. 1 - 21. - Též zvl. otisk. Praha 1897. 22 str. {L564}

V. Flajšhans: Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha, Grosman a Svoboda (1897 až) 1901, str. 37 - 45. {L575}

1898

J. Hanuš: Sporné památky [RKZ]. In: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea ...Františka Josefa I. Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848 - 1898. (Část 3.) Bibliografie. Dějiny literatury české. V Praze, nákl. České akademie... pro vědy, slovesnost a umění 1898, str. 16 - 38. {L565}

J. J. Luňák: Gostynskoje čudo. Oděsa 1898. {L566}
Ref.: Český časopis historický 4, 1898, str. 427.

J. Pekař: Franz Palacký. XIV. Palacký und die böhmischen literarischen Fälschungen. Politik 37, 1898, Nr. 275, 6/10, str. 1 - 3; Nr. 282, 13/10, str. 1 - 2. {L567}

V. Flajšhans: Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha, Grosman a Svoboda (1897 až) 1901, str. 37 - 45. {L575}

1899

J. Máchal: Hankovy Ohlasy písní ruských. Příspěvek k dějinám provenience RK. Listy filologické 26, 1899, č. 1, str. 30 - 47. {L568}

A. Hauffen: Der Königinhofer Glück und Ende. Münchener neueste Nachrichten (München) 52, 1899, Nr. 160, 7/4; Nr. 162, 8/4. {L569}

L. Dolenský: Hanka fecit. Listy filologické 26, 1899, str. 460 - 468. {L570}

V. Flajšhans: Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha, Grosman a Svoboda (1897 až) 1901, str. 37 - 45. {L575}

1900

J. Hanuš: Český Macpherson. Příspěvek k rozboru literární činnosti Josefa Lindy a k provenienci RK a RZ. Listy filologické 27, 1900, č. 1, str. 109-134; č. 2, str. 241 - 291; č. 3, str. 337 - 356; č. 4, str. 437 - 457. {L571}

J. Karásek ze Lvovic: Hanka fecit. Moderní revue 1899 - 1900, sv. 11, č. 5, únor, str. 171 - 174. - Též s názvem: Básník Rukopisů. In: J. Karásek ze Lvovic: Tvůrcové a epigoni. Praha, Aventinum 1927, str. 7 - 10. {L572} celé znění

H. Jireček: Staré Brněnské půhony a Rukopis králodvorský. Osvěta 30, 1900, č. 5, (květen), str. 427 - 429. {L573}

J. Pekař: K sporu o zádruhu staroslovanskou. [S historií sporu o RKZ.] Český časopis historický 6, 1900, str. 243 - 267. 574

V. Flajšhans: Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha, Grosman a Svoboda (1897 až) 1901, str. 37 - 45. {L575}

1901

V. Flajšhans: Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha, Grosman a Svoboda (1897 až) 1901, str. 37 - 45. {L575}

J. Hanuš: Další svědectví vynikající účasti Jos. Lindy ve složení RKZ. Listy filologické 28, 1901, č. 3, str. 235 - 267. {L576}

1902

J. Gebauer: zamiesiti - zaměsiti. Listy filologické 29, 1902, str. 57 - 60. {L577}

J. Hanuš: Padělky první romantické družiny české. - První období sporův o pravost památek podvržených. In: Literatura česká devatenáctého století. I. Praha, J. Laichter 1902, str. 809 - 905. [Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 19.]. - Též zvl. otisk. Praha, J. Laichter 1902. - 2. opravené a doplněné vyd. Praha, J. Laichter 1911, str. 829 - 876. [Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 19.] {L578}

J. O. [J. Ošťádal]: Sv. Hostýn či sv. Kopeček? [K {L577} a {L578}] Klatovské listy 1902, č. 34, 23/8, str. 1 - 2. {L579}

1903

E. Denis: La Bohěme Depuis la Montagne Blanche. II. Paris 1903, str. 583 - 585. - Též český úryvek s názvem: Ernst Denis o posledním sporu rukopisovém. Listy filologické 30, 1903, str. 251 - 252. {L580}

J. Gebauer: Třináct listů prof. I. B. Maška [z let 1875 - 1898]. [Archiv literárně historický. V.] Listy filologické 30, 1903, str. 254 - 269. {L581}

h [O. Hujer?]: Zasloužené pozornosti málem by ušel... [K {L579}] Listy filologické 30, 1903, str. 319 - 320. {L582}

J. O. [J. Ošťádal]: Odpověď Listům filologickým [K {L582}] Klatovské listy 17, 1903, č. 28, 11/7, příl. str. 1. {L583}

oh [O. Hujer?]: V posledním sešitě Listů fil. zmínili jsme se... [K {L583}] Listy filologické 30, 1903, str. 396. {L584}

1904

M. Žunkovič: Wann Wurde Mitteleuropa von den Slaven Besiedelt. Beitrag zur Klarung eines Geschichts- und Gelehrtenirrtums. Kremsier, H. Slovák 1904. 113 str. - 2. wesentlich vermehrte Ausgabe. Kremsier, H. Slovák 1906. 222 st. - *3. vyd.? - *4. vyd.? - 5. vyd. Die Slaven, ein Urvolk Europas. Kremsier 1910. 317 str. - 6. vyd. Kremsier, H. Slovák 1911. 375 str. {L584a}

1905

H. Jireček: Báseň “Jaroslav” Rukopisu králodvorského. Studie historicko-literární. Praha - Brno, vlast. nákl. 1905. 55 str. [Volné rozpravy, sv. 1.] {L585}
Ref.: J. G. [J. Goll]: Český časopis historický 11, 1905, str. 78 - 79.
[J. Goll]: Věstník českých profesorů 12, 1905, str. 274 - 275.
Č. Zíbrt: Časopis Musea království Českého 79, 1905, str. 327.

J. B.: K otázce Rukopisu kralodvorského. [K {L585}] Osvěta 35, 1905, č. 3, (březen), str. 267 - 269. {L586}

1906

J. Růžička: Slovanské bájesloví. Pro lid českoslovanský napsal ... Praha, vlast. nákl. 1906. 328 str. - 2. opr. a doplň. vyd. s názvem: Slovanská mythologie. Praha, Al. Wiesner 1924. 420 str. {L587}

Před dvaceti lety. [K výročí posledních bojů o pravost RKZ.] Přehled 4, 1905 - 06, č. 22, 24/2, str. 389 - 391; č. 23, 3/3, str. 412 - 414. {L588}

F. Mareš: Německá kultura a její zkažené plody u nás. [K {L588}] Přehled 4, 1905 - 06, č. 24, 10/3, str. 430 - 432; č. 25, 16/3, str. 450 - 452; č. 26, 23/3, str. 470 - 471. {L589}

Z. Nejedlý: Kotle a lesní rohy. [Anachronismus v RK.] In: Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám prof. ...Jaroslava Golla vydali jeho žáci. Praha, Historický klub 1906, str. 380 - 388. {L590} celé znění

J. Hanuš: Padesátiletá diskusse o Rukopisy. Listy filologické 33, 1906, str. 109 - 135, 211 - 251. {L591}

J. Ošťádal: Odpověd na Padesátiletou diskussi o Rukopisy. [K {L591}] Klatovské listy 20, 1906, č. 28, 14/7, str. 3; č. 29, 21/7, str. 2. {L592}

Z. Nejedlý: Z dozvuků bojů o RKZ. Listy filologické 33, 1906, str. 432 - 440. {L593}

J. Smolík: Zlaté mince s domnělým opisem PEGNAZE. Rozpravy České Akademie věd a umění 35, 1906. 20 str. {L594}
Ref.: W. Klein: Wenzel Hanka neuerdings als Fälscher. Reichenberger Zeitung 1906, Nr. 244.
V. Flajšhans: Peňáze. Národní listy 46, 1906. č. 280, 11/10, str. 1.

E. Boguslawski: “Jaroslav”, poemat staroczeski z Królodworskiego rekopisu z punktu widzenia historycznego. Przeglad historyczny (Warszawa) 3, 1906, zesz. 3, str. 306 - 332. - Též zvl. otisk. Warszawa 1907. 31 str. {L595}
Ref.: J. G. [J. Goll]: Vymírající víra... Český časopis historický 13, 1907, str. 120.
M. Hýsek. Časopis Matice moravské 21, 1907, str. 354 - 356.
K. Říha, Polský hlas o Rukopise kralodvorském. Osvěta 37, 1907, č. 3, (březen), str. 268 - 269.

M. Žunkovič: Wann Wurde Mitteleuropa von den Slaven Besiedelt. Beitrag zur Klarung eines Geschichts- und Gelehrtenirrtums. Kremsier, H. Slovák 1904. 113 str. - 2. wesentlich vermehrte Ausgabe. Kremsier, H. Slovák 1906. 222 st. - *3. vyd.? - *4. vyd.? - 5. vyd. Die Slaven, ein Urvolk Europas. Kremsier 1910. 317 str. - 6. vyd. Kremsier, H. Slovák 1911. 375 str. {L584a}

1907

H. Jireček: Příspěvky k rozpoznání Rukopisu králodvorského. Vysoké Mýto, vlast. nákl. 1907. 40 str. [Volné Rozpravy, č. 4.] {L596}
Ref.: J. G. [J. Goll]: Český časopis historický 14, 1908, str. 90 - 92.

V. Prasek: Antonín Vašek a Alois Vojtěch Šembera. Příspěvek k dějinám literárním vůbec a sporům o Rukopisy r. 1879 zvláště. Věstník Matice opavské 15, 1907, str. 87 - 108. {L597}

Z. Nejedlý: Jan Gebauer. [Nekrolog.] Pražská lidová revue 3, 1907, č. 6, červen, str. 129 - 139. {L598}

J. K. Pojezdný: Dvorní rada, univ. profesor Dr. Vatroslav Jagič o Gebauerovi. [S názorem V. Jagiče na rukopisný boj.] Revue moravsko-slezská 3, 1907, č. 10, červenec, str. 231 - 232. {L599}

J. G. [J. Goll]: Vymírající víra... Český časopis historický 13, 1907, str. 120.

M. Hýsek. Časopis Matice moravské 21, 1907, str. 354 - 356.

K. Říha, Polský hlas o Rukopise kralodvorském. Osvěta 37, 1907, č. 3, (březen), str. 268 - 269.

1908

V. Bláha: Příspěvky k rozpoznání Rukopisu kralodvorského. [K {L596}] Osvěta 38, 1908, č. 1, (leden), str. 73 - 74. {L600}

G. Friedrich: O Paměti Přibyslavské. Český časopis historický 14, 1908, str. 41 - 49. {L601}

A. Procházka: “Děvín” Šeb. Hněvkovského. [Mj v kap. 19. o jeho působení na spisovatele sborníku královédvorského, str. 449 - 454.] Listy filologické 35, 1908, str. 40 - 48, 121 - 130, 260 - 267, 359 - 369, 444 - 455. {L602}

M. Hýsek: Bürgerovy ohlasy v české literatuře. IV. Rukopisy a ohlasy další. Listy filologické 35, 1908, str. 235 - 247. {L603}

J. Ošťádal: Jak oslavíme stoletou památku Rukopisu králodvorského a zelenohorského? Úvaha o pravé povaze básní rukopisných. Klatovy, nákladem vlastním 1908. 128 str. {L604}
Ref.: Čas 22, 1908, č. 313, 13/11, str. 2.

J. G. [J. Goll]: Český časopis historický 14, 1908, str. 90 - 92.

1909

M. Gebauerová: Dopisy prof. E. Alberta prof. J. Gebauerovi [z let 1888 až 1899 se zmínkami o RKZ.] Listy filologické 36, 1909, str. 44 - 48, 136 - 142, 266 - 269; roč. 37, 1910, str. 287 - 289, 455 - 467; roč. 38, 1911, str. 43 - 46, 364 - 370. {L605}

1910

V. Jagič: Istorija slavjanskoj filologii. [Zvl. o Hankovi a RKZ, str. 240 - 260.] Sanktpeterburg 1910. VIII + 961 str. [Enciklopedija slavjanskoj filologii, T. 1.] {L606}

J. Letošník: Dějepisný rozbor Rukopisu kralodvorského. Brno, nákl. vlastním 1910. 104 str. {L607}
Ref.: J. Goll. Český časopis historický 17, 1911, str. 222 - 225.
Poslední mohykáni. Čas 25, 1911, č. 46, 15/2, str. 7 - 8.

J. Hanuš: T. G. Masaryk a rukopisný boj r. 1886. Česká mysl 11, 1910, č. 3 - 4, str. 200 - 210. {L608} celé znění

M. Žunkovič: Wann Wurde Mitteleuropa von den Slaven Besiedelt. Beitrag zur Klarung eines Geschichts- und Gelehrtenirrtums. Kremsier, H. Slovák 1904. 113 str. - 2. wesentlich vermehrte Ausgabe. Kremsier, H. Slovák 1906. 222 st. - *3. vyd.? - *4. vyd.? - 5. vyd. Die Slaven, ein Urvolk Europas. Kremsier 1910. 317 str. - 6. vyd. Kremsier, H. Slovák 1911. 375 str. {L584a}

M. Gebauerová: Dopisy prof. E. Alberta prof. J. Gebauerovi [z let 1888 až 1899 se zmínkami o RKZ.] Listy filologické 36, 1909, str. 44 - 48, 136 - 142, 266 - 269; roč. 37, 1910, str. 287 - 289, 455 - 467; roč. 38, 1911, str. 43 - 46, 364 - 370. {L605}

Pešek J.: Královéhradecká vlastenecká družina; Naše doba 1910, str. 12 - 22, 122 - 126, 195 - 200, 274 - 280, 337 - 344.

1911

Od 10/12 1911 zavedlo České slovo rubriku “Spor o Rukopisy”, kde byla zveřejněna řada drobnějších příspěvků.

Boj o podvržené Rukopisy. Vzpomínky po 25ti letech. Redigoval Jan Herben. Praha, Čas 1911. 90 str. [Knihovnička Času, č. 58.] {L609} úryvek

M. Hattala: Obrana Rukopisu královédvorského. Praha, Al. Hynek 1911. 408 str. {L610}
Ref.: V. J. [V. Jagič]: Archiv für slavische Philologie (Berlin) 33, 1912, str. 575 - 578.

J. Oščádal: O jazyku neboli řeči a slohu básní Rukopisných doplňkem ke spisku Jak oslavíme stoletou památku objevu RKZ? [Doplněk k {L604}] Praha, nákl. vlastním (1911). 103 str. {L611}

H. Wurt [V. Horák]: Proč nemohl Hanka býti padělatelem Rukopisů zelenohorského a kralodvorského? Kroměříž, vlast. nákl. 1911. 12 str. {L612} celé znění

M. Žunkovič: Rukopisy zelenohorský a kralodvorský. Jejich literární rehabilitace provedená starými a novými důkazy pravosti. Kroměříž, J. Slovák 1911. 132 str. {L613}
Ref.: J. G. [J. Goll]: Český časopis historický 17, 1911, str. 445 - 447.
J. Z. [J. Zubatý]: Kdo ještě věří v pravost RK [a RZ] ... Listy filologické 38, 1911, str. 399 - 400.
J. Hanuš: Časopis pro moderní filologii 1, 1911, č. 5, 1/11, str. 472 - 473.
J. K.: Humor pana majora. Čas 25, 1911, č. 315, 17/11, str. 2 - 3.
A. Brückner: Neuere Arbeiten slawischen Volkskunde... Zeitschrift des Vereines für Volkskunde (Berlin) 23, 1913, Nr. 2, str. 193 - 195.
V. Jagič: Ein neuer Versuch die Grünberger und die Königinhofer Handschrift für echt zu erklären... [K {L613}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 33, 1912, str. 579.

Boj o Rukopisy - po 25 letech. Čas 25, 1911, č. 46, 15/2, str. 1 - 7. {L615} úryvek

V. Jagič: Můj poměr k Rukopisu královédvorskému. [Doplněk k {L615}] Čas 25, 1911, č. 57, 26/2, str. 2 - 3. {L616}

L. Niederle: Kniha známá, ale nevydaná. [O {L610}] Národní listy 51, 1911, č. 78, 19/3, str. 10. {L617}

M. Žunkovič: Sv. Hostýn v Rukopise králodvorském. Našinec 47, 1911, č. 218, 24/9, příl. 1, str. 2. {L618}

H. Wurt [V. Horák]: Rukopisové zelenohorský a králodvorský. Našinec 47, 1911, č. 277, 3/12, str. 2 a příl. 1, str. 1 - 2 a příl. 2, str. 1. {L619}

Praesidium Musea království Českého oznamuje. Z letopisů musejních. [Vypsání ceny na rehabilitaci RK.] Časopis Musea království Českého 85, 1911, str. 303, 480. {L620}

J. Oščádal: Rukopisové zelenohorský a králodvorský památkou z XIX. věku? [K {L43}] Klatovské listy 25, 1911, č. 44, 28/10, str. 8. {L621}

N. J. Buk: Spor o Rukopisy. [2. O Grégrově sbírce rukopisů, podobných RKZ.] České slovo 5, 1911, č. 311, 14/12, str. 1 - 2. {L622}

P. Grégr: Spor o Rukopisy. [K {L622}] České slovo 5, 1911, č. 312, 15/12, str. 2. {L623}

J. L. Píč: Rukopis králodvorský před mezinárodním soudem palaeografů skvěle obstál. Národní politika 29, 1911, č. 348, 17/12, příl. str. 1 - 2. {L624} celé znění

J. K. [Jiří Kraus]: Jak hájí p. dr. L. Píč RK. [K {L624}] Čas 25, 1911, č. 349, 18/12, str. 1 - 2. {L625} celé znění

J. Vlček: Poslední dobou, jak je známo ...[K {L624}] Listy filologické 38, 1911, str. 481 - 488. {L626}

Selbstmord eines tschechischen Universitätsprofessors [J. L. Píč]. Bohemia 84, 1911, Nr. 351, 20/12, str. 8. {L627}

J. Oščádal: Štědrovečerní úvaha o sporu Rukopisném a jeho nynějším rozvoji. [K {L613} ref. a {L624}] Klatovské listy 25, 1911, č. 52, 23/12, str. 2 - 3. {L628}

J. Hanuš: Spor o Rukopisy. České Slovo 5, 1911, č. 322, 28/12, str. 3. {L629}

Prohlášení [52 českých vědců proti pokusu J. L. Píče obhajovat pravost RKZ]. Národní listy 51, 1911, č. 360, 31/12, str. 7. - Též: Národní politika 29, 1911, č. 360, 31/12, str. 11-12. - Též: České slovo 5, 1911, č. 325, 31/12, str. 6. - Též jiné listy. {L630} celé znění

J. G. [J. Goll]: [Recenze {L43}] Český časopis historický 17, 1911, str. 445 - 447.

J. Hanuš: Padělky první romantické družiny české. - První období sporův o pravost památek podvržených. In: Literatura česká devatenáctého století. I. Praha, J. Laichter 1902, str. 809 - 905. [Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 19.]. - Též zvl. otisk. Praha, J. Laichter 1902. - 2. opravené a doplněné vyd. Praha, J. Laichter 1911, str. 829 - 876. [Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 19.] {L578}

M. Žunkovič: Wann Wurde Mitteleuropa von den Slaven Besiedelt. Beitrag zur Klarung eines Geschichts- und Gelehrtenirrtums. Kremsier, H. Slovák 1904. 113 str. - 2. wesentlich vermehrte Ausgabe. Kremsier, H. Slovák 1906. 222 st. - *3. vyd.? - *4. vyd.? - 5. vyd. Die Slaven, ein Urvolk Europas. Kremsier 1910. 317 str. - 6. vyd. Kremsier, H. Slovák 1911. 375 str. {L584a}

M. Gebauerová: Dopisy prof. E. Alberta prof. J. Gebauerovi [z let 1888 až 1899 se zmínkami o RKZ.] Listy filologické 36, 1909, str. 44 - 48, 136 - 142, 266 - 269; roč. 37, 1910, str. 287 - 289, 455 - 467; roč. 38, 1911, str. 43 - 46, 364 - 370. {L605}

1912

Řada drobných článků ve “Volné tribuně rukopisné” v Českém slovu 6, 1912, č. 1 (1/1) - 170 (17/7).

M. Hattala: Verteidigung der Königinhofer Handschrift. Berlin 1912. {L631}

F. Tučný: Přes realism. Praha, J. Pelcl 1912. 74 str. [Chvilky, sv. 100 - 102.] {L632}

J. Hanuš: Rukopis králodvorský před mezinárodním soudem paleografů... [Ref. k {L624}] Časopis pro moderní filologii 2, 1912, č. 7, 1/1, str. 90 - 96. {L633}

Rozmluva s prof. drem Flajšhansem o Rukopisu královédvorském. [RK padělek; Jaroslav převzat z novinových zpráv o napoleonských válkách 1813 - 14.] Venkov 7, 1912, č. 12, 16/1, str. 1 - 3. {L634}

Denní zápisky dra J. L. Píče o cestě do Paříže a Milána za paleograficko-chemickou zkouškou Rukopisu královédvorského. České slovo 6, 1912, č. 14, 18/1, str. 1 - 3; č. 15, 19/1, str. 1 - 2; č. 17, 26/1, str. 1. {L635} celé znění

G. Friedrich: K diskusi o rukopisných památkách českých. Národní listy 52, 1912, č. 18, 19/1, str. 2. {L636}

K. Kádner: K novým sporům o Rukopis královédvorský. [Interwiev se Z. Wintrem, Č. Zíbrtem a V. Řezníčkem.] Národní politika 30, 1912, č. 20, 21/1, str. 2 - 3; č. 27, 28/1, str. 2 - 3. {L637} 1. díl 2. díl

W. G.: Rukopisná sensace a vlastenecký tisk. [K článkům M. Žunkoviče.] Právo lidu 21, 1912, č. 23, 24/1, str. 1. {L638}

K novým sporům o Rukopis královédvorský. [K {L637}] Čas 26, 1912, č. 24, 24/1, str. 7. {L639}

W. G.: Ještě Rukopisy. [K {L637}] Právo lidu 21, 1912, č. 27, 28/1, příl. str. 1. {L640}

O. V. Seykora: Vědecké studium jazyka českého a Rukopis královédvorský. České slovo 6, 1912, č. 30, 7/2, str. 1 - 2; č. 31, 8/2, str. 1 - 2; č. 33, 9/2, str. 1 - 2; č. 35, 11/2, str. 1 - 2; č. 41, 18/2, str. 3; č. 44, 22/2, str. 1 - 2; č. 52, 2/3, str. 3; č. 57, 8/3, str. 2; č. 61, 13/3, str. 2; č. 68, 21/3, str. 1; č. 71, 24/3, str. 3; č. 108, 5/5, str. 7. {L641}

J. Goll: Ono De mortius nil nisi bene... [K {L624}] Český časopis historický 18, 1912, č. 1, str. 128. {L642}

J. Šusta: Se stránky paleografické projev prof. Píče... [K {L624}] Český časopis historický 18, 1912, č. 1, str. 129. {L643} celé znění

J. Vlček: Dnes už každému nepředpojatému je zřejmo ...[K novým pokusům o rehabilitaci RKZ.] Listy filologické 39, 1912, str. 80. {L644}

Ml.: Koncept listu Hankova z r. 1827 [A. S. Šiškovovi o objevení glos v Mater verborum]. Časopis pro moderni filologii 2, 1912, č. 2, 1/3, str. 143 - 148. {L645}

M. Žunkovič: Spor o Rukopisy. [Prohlášení k {L613}ref., dat. 7/3.] České slovo 6, 1912, č. 59, 10/3, str. 1 - 2. {L646}

E. Kraus: Königinhofer Geschichten. Čechische Revue 5, 1911 - 12, Nr. 2, 15/4, str. 137 - 153. {L647}

O. V. Seykora: Rukopis královédvorský. Hlasy z Hané (Prostějov) 31, 1912, č. 48, 27/4, str. 1; č. 50, 2/5, str. 1 - 2; č. 51, 4/5, str. 2; č. 54, 11/5, str. 2; č. 55, 15/5, str. 2; č. 56, 18/5, str. 1 - 2; č. 59, 25/5, str. 2 - 3; č. 60, 29/5, str. 2; č. 62, 5/6, str. 1 - 2; č. 63, 8/6, str. 2 -3; č. 65, 13/6, str. 1 - 2; č. 66, 15/6, str. 1 - 2; č. 67, 18/6, str. 2; č. 68, 20/6, str. 2; č. 69, 22/6, str. 2 - 3. {L648}

Otázka Rukopisů na valné hromadě Společnosti musea král. Českého. [O návrhu na nové zkoumání RKZ.] Národní listy 52, 1912, č. 132, 14/5, str. 1. {L649}

[A. Veselý?]: Obnovený boj o Rukopisy KZ ...[S ohlášením knihy Hanuše - Pekaře - Smetánky - Vlčka: Jsou-li Rukopisy královédvorský a zelenohorský památky pravé či nepravé.] Novina 5, 1911 - 12, č. 6, str. 191. {L650}

E. Rynis: Barbořinka u Kroměříže - Hostýnem Rukopisu králodvorského. Českoslovanská Morava 15, 1912, č. 24, 8/6, str.1 - 2. {L651}

J. Zubatý: K poznámkám uveřejněným v Listech filol. ...[K {L646}] Listy filologické 39, 1912, str. 160. {L652}

M. Žunkovič: Padělal Hanka některé glossy v “Mater verborum”? České slovo 6, 1912, č. 170, 17/7, str. 2 - 3. {L653}

A. Frinta: Poslední boj o Rukopisy. Přehled 19, 1911 - 12, č. 42 - 43, 12/7, str. 712 - 716; [nedokonč.] {L654}

A. Veselý: O umělecké hodnotě Rukopisů. Moravsko-slezská revue 8, 1912, str. 424 - 427. {L655}

Z. Broman [P. Tichý ]: “Když jsem šel skrz dubový les.” [O vztahu básně ke Kytici z RK.] Listy filologické 39, 1912, str. 356 - 359. {L656}

V. Jagič: Ein neuer Versuch die Grünberger und die Königinhofer Handschrift für echt zu erklären... [K {L613}] Archiv für slavische Philologie (Berlin) 33, 1912, str. 579. {L657}

V. J. [V. Jagič]: Archiv für slavische Philologie (Berlin) 33, 1912, str. 575 - 578.

1913

Die Alttschechische Katharinen-Legende [der Stockholm-Brünner Handschrift]. Textausgabe von Franz Spina... Prag, Taussig a Taussig 1913. 107 str. {L658}

[O. Kuh:] “Handschriftliche Lügen und paläographische Wahrheiten”. [Odhalení autora {L161}] Montagsblatt aus Böhmen 35, 1913, Nr. 4, 27/1, str. 2 - 4. {L659}

Odhalení z historie Rukopisu královédvorského. [K {L659}; za autora {L161} považuje V. Nebeského.] Čas 27, 1913, č. 27, 28/1, str. 3 - 4. {L660}

E. E. Kisch: Der Streit um die Königinhofer Handschrift. [K odhalení autora {L161}] Bohemia 86, 1913, Nr. 28, 29/1, str. 4 - 5. {L661}

J. Kuffner: Zmatky časů. Poznámky z přírodozpytu společenského života. K otázce rukopisné podává... Osvěta 43, 1913, č. 2, (únor), str. 105 - 116; č. 3, (březen), str. 179 - 188. {L662}

O. Kuh: Handschriftliche Lügen und paläographische Wahrheiten. Gegen den Versuch, die Autorschaft Ziedlers anzuzweifeln. [K {L660}] Montagsblatt aus Böhmen 35, 1913, Nr. 5, 5/2, str. 3 - 4. {L663}

=: Odhalený anonymus z r. 1858 [A. Zeidler]. [K {L659} a {L663}] Národní listy 53, 1913, č. 37, 7/2, str. 1. {L664}

k. [E. E. Kisch]: Zeidlers Anteil an der Entdeckung der Handschriftenfälschung. [K {L659}] Bohemia 86, 1913, Nr. 38, 8/2, str. 4. {L665}

F. Pražák: K bojům o Rukopisy. [Literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy - 6 dopisů A. V. Šembery A. Vaškovi z let 1867 - 1879 a 2 dopisy A. S. Petruševiče A. Vaškovi.] Čas 27, 1913, č. 106, 19/4, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 29]; č. 120, 3/5, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 33]; č. 151, 4/6, str. 5-6 [příl. Hlídka Času, č. 41]; č. 182, 5/7, str. 6 [příl. Hlídka Času, č. 49]. {L666}

F. Spina: Anton Zeidler und die gefälschten tschechischen Handschriften. Deutsche Arbeit 12, 1912 - 13, Nr. 10, str. 611 - 615. {L667}

Poslední práce dra L. Píče, která zůstala české veřejnosti utajena. [S otiskem vyjádření zahraničních paleografů.] České slovo - Večerník 6, 1913, (č. 304), 19/12, str. 2 - 4. - Přetisk v č. 669. {L668} posudky zahraničních palografů

A. Brückner: Neuere Arbeiten slawischen Volkskunde... Zeitschrift des Vereines für Volkskunde (Berlin) 23, 1913, Nr. 2, str. 193 - 195.

1914

Píčův poslední odkaz. K tisku upr. J. Kryštůfek a J. Waněk. [Obsahuje {L668}] Praha, vlast. nákladem 1914. 32 str. {L669}
Ref.: G. Friedrich. Národní listy 54, 1914, č. 161, 14/6, str. 11.

V. Horák: Slunce odhalilo pravdu čili fotografie Rukopisu zelenohorského. [K novým fotografiím RZ od B. Střemchy z konce r. 1913.] Archa 2, 1913 - 14, č. 5, 1/5, str. 118 - 119. {L670}

J. Růžička: Kulturbilder aus altslavischer Zeit. I. Belege aus der Grünberger Handschrift. - II. Belege aus der Königinhofer Handschrift. Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 1, 15/3, str. 53 - 58; Nr. 2, 15/6, str. 128 - 138; Nr. 4, 15/12, str. 279 - 288. {L671}

V. Horák: Rukopis králodvédvorský a zelenohorský po stránce paleografické. Našinec 50, 1914, č. 89, 10/4, příl. str. 1. {L673}

G. Friedrich: Rukopisy králodvorský a zelenohorský po stránce paleografické. Národní listy 54, 1914, č. 93, 5/4, str. 17; č. 120, 3/5, str. 17; č. 134, 17/5, str. 17. {L674}

F. Spina: Neuere Literatur über die Königinhofer und die Grünberger Handschrift. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 53, 1914 - 15, Nr. 1 - 2, str. 43 - 57. {L675}

M. Žunkovič: Die Königinhofer Handschrift ist zweifellos echt. [K {L674}] Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 2, 15/6, str. 138 - 151. {L676}

J. Kuffner: Ptačí zpěvy (Vogelsangy) a jiné stopy slovanského dávnověku v německém místopise. Z řady “Věda či báchora” podává... Osvěta 44, 1914, č. 8, (srpen), str. 619 - 630; č. 9, (září), str. 679 - 685. {L677}

V. Vojtíšek: K paleografickému prozkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Časopis Musea království Českého 88, 1914, sv. 3, str. 353 - 355. {L678}

M. Žunkovič: Die Grünberger Handschrift ist zweifellos echt. [K {L674}] Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 3, 15/9, str. 207 - 223. {L679}

M. Žunkovič: Schlusswort zur Rehabilitation der Grünberger und Königinhofer Handschrift. [K {L630}] Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 3, 15/9, str. 223 - 230. {L680}

M. Žunkovič: Ein altböhmisches Minnelied. [O pravosti MPKV] Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 3, 15/9, str. 288 - 290. {L681}

J. V. Hrubý: V. Hanka fecit. [Vyvrácení {L570}] Staroslovan (Kroměříž) 2, 1914, Nr. 4, 15/12, str. 310 - 312. {L682}

1915

V. Horák: Světelný důkaz o pravosti Rukopisu zelenohorského. [Doplněk {L670}] Archa 3, 1914 - 15, č. 8, srpen, str. 266 - 280. {L683}

1916

J. Horák: Poznámky k básni “Když jsem šel skrz dubový les”. [K {L656}] Národopisný věstník českoslovanský 11, 1916, str. 184 - 192. {L684}

1917

V. Hrubý: Psal Hanka Rukopis královédvorský? Jubilejní vzpomínka paleografova. Český časopis historický 23, 1917, str. 1 -37, 280 - 309. {L685}

J. K. [J. Krecar]: Nová edice Rukop. královédvor. [K připravovanému {L48}] Moderní revue 23, 1916 - 17, sv. 31, č. 3, 8/4 1917, str. 150. {L686}

K. Jedlička: Český Macpherson [J. Linda]. Národní listy 57, 1917, č. 216, 8/8, str. 1 - 2. {L687}

A. Brouček: Stoleté výročí “nalezení” Rukopisu královédvorského. Právo lidu 26, 1917, č. 251, 13/9, str. 1 - 2. {L688}

F. Sekanina: Sto let Královédvorského rukopisu. Národní politika 35, 1917, č. 253, 15/9, str. 1 - 2. {L689}

P. Kisch: Hanka fecit! (Zur Jahrhundertfeier der Königinhofer Handschrift.) Bohemia 90, 1917, Nr. 254, 16/9, str. 3-6; Nr. 257, 19/9, str. 3 - 5. {L690}

A. Novák: Století královédvorského rukopisu. Venkov 12, 1917, č. 220, 16/9, str. 1 - 2. {L692}

Po stu letech. K “objevení” Rukopisu královédvorského. Lidové noviny 25, 1917, č. 254, 16/9, str. 1 - 2. {L692}

E. E. Kisch: Die Königinhofer Handschrift. Die Geschichte einer literarischen Fälschung. Fremdenblatt (Wien) 71, 1917, Nr. 256, 18/9. {L693}

F. Frýdecký: Okolo legendy o Rukopisech (1817 - 1917). [K 100. výročí nalezení RKZ.] Zlatá Praha 34, 1916 - 17, č. 51, 19/9, str. 606 - 607. {L694}

E. Chalupný: K stému výročí “Rukopisu královédvorského”. Kmen 1, 1917 - 18, č. 33, 27/9, str. 1 - 2. {L695}

A. Frinta: Sto let Rukopisu královédvorského. Kalich 5 (1), 1917 - 18, č. 1, říjen, str. 11 - 14. {L696}

B.: Stého výročí objevení Rukopisu královédvorského... Naše řeč 1, 1916 - 17, č. 9, 1/11, str. 273 - 274. {L697}

V. Hrubý: Hanka - padělatel. [Doplněk {L685}, paleografie vpisků do Laus Mariae, Mater Verborum ad.] Český časopis historický 23, 1917, str. 399 - 400. {L698}

J. Bareš: Rukopisné jubileum. České veřejnosti na uváženou. (S příl.:) Rukopisný fond RKZ. České Budějovice, vlast. nákl. 1917. 4 + 2 str. {L699}
Ref.: J. Thon: Jubileum Rukopisů. [K {L48} a {L699}] Národ 2, 1918, č. 2, 17/1, str. 27.

1918

P. Kisch: Der Kampf um die Königinhofer Handschrift. Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier. Praha, Deutscher Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse 1918. 36 str. [Sammlung gemeinnütziger Vorträge, Nr. 472 - 474.] {L700} celé znění
Ref.: K. Čapek, Paul Kisch a jeho boj o pravdu. Cesta 1, 1919, str. 328 - 330.
A. Hauffen, Die Königinhofer Handschrift. Deutsche Arbeit 18, 1918 bis 19, Nr. 1, Oktober, str. 38 - 40.
O. W. [O. Weber?] Mitteilungen des Vereines für die Geschichte der Deutschen in Böhmen 56, 1917 - 18, Nr. 4, str. 236.
M. Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens (Brno) 22, 1918, Nr. 3 - 4, str. 399 - 400.
E. Kraus: Herrn Dr. Paul Kischs Entdeckungen in der Königinhofer Handschrift. Union 57, 1918, Nr. 290, 24/10, str. 1 - 2; Nr. 292, 26/10, str. 3; Nr. 294, 28/10, str. 3; Nr. 299, 2/11, str. 2 - 4; Nr. 303, 6/11, str. 1 - 2.

Máchal J.: Hankovy písně a prostonárodní srbská muza do Čech převedená. Praha, Česká akademie věd a umění 1918. 264 str. {L701}

A. Frinta: Rukopisné podvrhy a naše spisovná řeč. Naše řeč 2, 1918, č. 1, 1/1, str. 1-4. {L702}

-k.: Ještě jednou RKZ? [K {L699}] Národní listy 58, 1918, č. 3, 3/1, str. 1. {L703}

J. Thon: Jubileum Rukopisů. [K {L48} a {L699}] Národ 2, 1918, č. 2, 17/1, str. 27. {L704}

K. Kr. [K. Krofta]: V září uplynulo sto let... [K {L699} aj.] Česká revue 11, 1917 - 18, č. 5, únor, str. 311 - 313. {L705}

F. Strejček: Lindova spisovatelská činnost r. 1817 [Ve vztahu k možnosti spoluautorství na RKZ]. Topičův sborník 5, 1917-18, č. 5, 1/2, str. 221 - 223. {L706}

J. Dobiáš: K RKZ. [Doklady jména Záboj z listin od pol. 15. stol.] Naše řeč 2, 1918, č. 7, 1/7, str. 216. {L707}

C. A. Straka: K “rukopisnému jubileu”. [O přípisku jména V. Hanky ve strahovském svazku rukopisů z 15. stol.] Zvon 18, 1917 - 18, č. 43, 18/7, str. 601 - 602. {L708}

E. Kraus: Herrn Dr. Paul Kischs Entdeckungen in der Königinhofer Handschrift. [K {L700}] Union 57, 1918, Nr. 290, 24/10, str. 1 - 2; Nr. 292, 26/10, str. 3; Nr. 294, 28/10, str. 3; Nr. 299, 2/11, str. 2 - 4; Nr. 303, 6/11, str. 1 - 2. {L708a}

K. Paul: Překlad RK od Stanka Vraze. [O překladu básní Kytice a Opuštěná v Kranjske čbelici 1883.] Časopis pro moderní filologii 6, 1918, č. 4 - 5, prosinec, str. 424 - 426. {L709}

1919

V. Hrubý: Václav Hanka a jeho Rukopis královédvorský. Praha, Veraikon 1919. 52 str. [Veraikon, sv. 17.] {L710}
Ref.: J. V. Š: Český časopis historický 25, 1919, str. 147.

D. Žunkovič: Die Slavische Vorzeit. Grundlegende Aufsätze für die Renaisance der Alttschechischen Geschichte, Sprache und Kultur. Kremsier, Herausgeber 1919. 436 str. {L711}

K. Čapek, Paul Kisch a jeho boj o pravdu. [K {L700}] Cesta 1, 1919, str. 328 - 330.

1920

Drobnější články a polemiky otiskovány v časopise Staroslovan 2, 1920.

J. Peisker: Kdo byli naši předkové; co jsme po nich v sobě zdědili. Praha, nákl. vlastním (1920). 61 str. {L712}

J. Schneider: Poznámky k námitkám proti Bělohoubkovým zkouškám Rukopisu královédvorského. České Budějovice, J. Bareš 1926. 42 str. [Rukopisná knihovna, č. 1.] {L713}

J. Hanuš: Poslední boj o Rukopisy. Nové Atheneum (1), 1919 - 20, sv. 2, (1920), č. 1, únor, str. 1 - 17; č. 2, březen, str. 81 - 105; č. 3, duben, str. 161 - 180; č. 4, květen, str. 265 - 273. {L714}

J. Herben: Chemie a zázraky. [K novým pokusům o chemický důkaz pravosti RK.] Národní listy 60, 1920, odp. vyd. č. 72, 13/3, str. 1 - 2. {L715}

Mil. Ný. [M. Novotný]: Schůze tvrdošíjných. [O schůzi Společnosti přátel staroslovanských památek 14/3 na technice.] Národní listy 60, 1920, odp. vyd. č. 75, 16/3, str. 1. {L716}

S. Viková - Kunětická: Zasláno. [Žádá rehabilitaci RKZ.] Národní listy 60, 1920, č. 78, 19/3, str. 5. {L717}

E. Rádl: Rukopisy. Nové Atheneum 1, 1919 - 20, sv. 2, (1920), č. 3, duben, str. 218 - 219. {L718} celé znění

A. B.: Prof. Oldřich Seykora o Rukopisu královédvorském. [Z přednášky... 14/3 1920... v Praze.] Staroslovan 2, 1920, č. 10-11, 8/5, str. 2 - 7. {L719}

Wald: Rukopisy. [Prohlášení k {L718}] Nové Atheneum 1, 1919 - 20, sv. 2, (1920), č. 5, červen, str. 365 - 366. {L720}

E. Rádl: Mám prohlášení Waldovo za důležité... [K {L720}] Nové Atheneum 1, 1919 - 20, sv. 2, (1920), č. 5, červen, str. 366 - 371. {L721}

J. Zubatý: Ondati, vyndati, sundati. Naše řeč 4, 1920, č. 6 - 7, str. 168 - 189. {L722}

V “Staroslovanu”... [K {L719}] Naše řeč 4, 1920, č. 6 -7, str. 209-211. {L723}

1921

Drobnější články a polemiky otiskovány v časopise Staroslovan 3, 1921.

J. S. Novák: Napoleon a my. Úvaha k stému výročí jeho úmrtí. [Mj. o ohlasech napoleonských válek v RK.] Naše doba 28, 1920 - 21, č. 7, 20/4, str. 481 - 489. {L724}

1922

M. Hýsek: K rukopisnému boji v Bráfových pamětech. Čas 32, 1922, č. 123, 28/5, str. 1 - 2. {L725}

1923

H. Kuffner: Záboj a Čestmír. Obrazy starého českého válečnictví doby předkřesťanské. Praha, B. Havlíček 1923. 82 str. {L726}

1924

S. Souček: Dvě pozdní mystifikace Hankovy. Praha, Česká akademie věd a umění 1924. 84 str. {L727}
Ref.: A. Novák. Český časopis historický 30, 1924, str. 343 - 346.
J. Kabelík. Časopis Matice moravské 48, 1924, str. 355 - 366.

J. Růžička: Slovo k RKZ. Čech 49, 1924, č. 51, 21/2, str. 3 - 4; č. 52, 22/2, str. 3 - 4; č. 53, 23/2, str. 3 - 4; č. 56, 26/2, str. 3 - 5; č. 57, 27/2, str. 3 - 4; č. 58, 28/2, str. 3 - 4; č. 59, 29/2, str. 3 - 4; č. 60, 1/3, str. 3 - 4. {L729}

Rukopis zelenohorský a královédvorský. [A. Štastný o shodě Záboje s Klicperovým Blaníkem; P. Regal o potřebě nového zkoumání RKZ; V. Kratochvílová vzpomínky na nález RKZ aj.] Čech 49, 1924, č. 64, 5/3, str. 3 - 4; č. 65, 6/3, str. 3 - 4. {L730}

J. Růžička: Slovanské bájesloví. Pro lid českoslovanský napsal ... Praha, vlast. nákl. 1906. 328 str. - 2. opr. a doplň. vyd. s názvem: Slovanská mythologie. Praha, Al. Wiesner 1924. 420 str. {L587}

1926

Řada článků obránců pravosti RKZ byla otiskována v časopise Čech 1, 1926.

M. Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. I. [Do roku 1888]. II. [Léta 1886-1888]. Kladno, Jan Šnajdr 1926 [-1927]. 406 str. [Literatura - Věda - Umění.] {L730a} úryvek

H. Kuffner: Tataři na Moravě. Byla či nebyla bitva u Olomouce? Praha, A. Wiesner 1926. 97 str. {L731}

A. Pražák: Slovenský předchůdce českých Macphersonů. In: A. Pražák: Slovenské studie. Bratislava 1926, str. 3 - 12. [Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě. Roč. 4, čís. 43] - 2. vyd. s názvem: Slovenský pokus o rukopisný podvrh, in: A. Pražák: České obrození. Praha, E. Beaufort 1948, str. 325 - 335. {L732}

F. Šimek: O vzájemném vlivu jazyka Antonína Marka a jazyka podvrhů družiny Hankovy. In: Mnema. Sborník vydaný na paměť čtyřicítiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově... Praha, Jednota českých filologů 1926, str. 229 - 234. {L733}

J. Hilbert: Rukopis kouzla zbavený. [Vzpomínka na rukopisné boje.] Venkov 21, 1926, č. 51, 28/2, str. 1 - 2. {L734}

K. Kettner: Ke sporu o pravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského. [Výzva k pokračování činnosti rukopisné komise z r. 1918.] Pražský večerník 8, 1926, č. 94, 22/4, str. 1. {L735}

Československé veřejnosti! Týče se Rukopisů královédvorského a zelenohorského. [Provolání Společnosti přátel staroslovanských památek v Č. Budějovicích z 28/4 1926 o RKZ.] Jihočeské listy (Č. Budějovice) 32, 1926, č. 34, 5/5, str. 2. {L736}

J. Lomský: “Jihočeská metropole” vede. [K {L736}] Národní osvobození 3, 1926, č. 138, 20/5, str. 1 - 2. {L737}

F. Mareš: K otázce rukopisné. [O činnosti rukopisné komise v r. 1918.] Pražský večerník 8, 1926, č. 120, 26/5, str. 1 - 2. {L738} celé znění

P. Váša: Prof. Mareš a Rukopisy. [K {L738}] Lidové noviny 34, 1926, č. 270, 29/5, str. 9. {L739}

1927

Řada článků obránců pravosti RKZ byla otiskována v časopise Čech 2, 1927

F. Táborský: Jos. Linda a melodie čes. verše. Kmen 1, 1926-27, č. 6, únor, str. 140 - 142; č. 7, duben, str. 165 - 166. {L740}

-ald.: O novém tažení rukopisném a jiných horších věcech. [K {L748}] Národní osvobození 4, 1927, č. 76, 18/3, str. 2. {L741}

Realismus a boj o Rukopisy. [K {L748}] Samostatnost 22, 1927, č. 121, 25/3, str. 3. {L742}

P. K.: Rukopisy a jejich obhájci. [K {L748}] Volná myšlenka 18, 1927, č. 7, 27/3, str. 99 - 100. {L743}

V. Ertl - E. Smetánka - J. Vlček - J. Zubatý: České veřejnosti. [K {L748}] Naše řeč 11, 1927, č 4, str. 84 - 85. {L744}

M. Weingart: Slovo k nejnovější diskusi o pravost Rukopisů. [Stručná rekapitulace starších zvl. jazykovědných důvodů pro nepravost RKZ.] Demokratický střed 4, 1926 - 27, č. 24, 8/4, str. 1 - 2. {L745}

Křísení rukopisů. [K fašistickým provokacím stoupenců Marešových.] Naše doba 34, 1926 - 27, č. 7, 15/4, str. 448. {L746}

M. Hýsek: Rukopisy se stanoviska literárněhistorického. Národní listy 67, 1927, č. 112, 24/4, str. 13. {L747}

F. Mareš: Vědecké methody realismu, zvláště v otázce Rukopisů. [Přednáška z 16/3 1927.] Praha, Mladá generace čs. národní demokracie 1927. 58 str. {L748} celé znění
Ref.: M. Hýsek. Národní listy 67, 1927, č. 143, 25/5, str. 9.
J. Zubatý. Naše řeč 11, 1927, č. 7, str. 149 - 164.

G. Friedrich: Rukopisy po stránce palaeografické. Národní listy 67, 1927, č.119, 1/5, příl. str. 1; č. 126, 8/5, str. 11. {L749}

R. Saudek: Kompetenz und Kritik. Zur grapholog. Analyse der Königinhofer Handschrift. Prager Presse 7, 1927, Nr. 121, 3/5, str. 6. {L750}

J. Zubatý: Rukopisy se stanoviska jazykového. Národní listy 67, 1927, č. 133, 15/5, str. 13; č. 140, 22/5, str. 11. {L751}

F. Mareš: Vědecké methody realismu. [Zasláno.] Národní listy 67, 1927, č. 145, 27/5, str. 3. {L752}

M. Hýsek: Páteční zasláno prof. Mareše... [K {L752}] Národní listy 67, 1927, č. 147, 29/5, str.9. {L753}

J. Pekař: Rukopisy se stanoviska historického. Národní listy 67, 1927, č. 147, 29/5, str. 11; č. 154, 5/6, str. 11; č. 160, 12/6, str. 11. {L754}

V. Flajšhans: Hanka fecit. [Hankova staročeská interpolace a pozdější padělky.] Časopis Národního musea 101, 1927, str. 129 - 134. {L755}

Boj o volnost kritiky. [K {L748}] Národní listy 67, 1927, č. 159, 11/6, str. 2. {L756}

V. Dyk: Ničemou snadno a rychle. Národní listy 67, 1927, č. 160, 12/6, str. 1 - 2. {L757} celé znění

J. Květ: Falsa v iluminovaných rukopisech knihovny NM v Praze. Národní listy 67, 1927, č. 160, 12/6, příl. str. 1; č. 167, 19/6, příl. str. 1. {L758}

Česká akademie věd a umění o Rukopisech. [Prohlášení.] Denní listy 14/6 1927. {L759}

A. Matějček: Rukopisy a první pokus o jejich illustraci. Národní listy 67, 1927, č. 166, 18/6, str. 1. {L760}

Prohlášení. [K {L748}; podepsáno 33 vědců.] Denní listy 19/6 1927. {L761} celé znění

F. Kolda: Věda o Rukopisech. [K {L754}] Čech 52, 1927, č. 145, 19/6, str. 4 - 5; č. 146, 21/6, str. 5. {L762}

Závěrečné slovo o otázce rukopisné. [K {L759} a {L761}] Volná myšlenka 18, 1927, č. 13, 19/6, str. 203. {L763}

V. Dyk: “Nemůže být ani řeči...” [K {L 759} a {L761}]; Fronta 1, 1927-28, č. 8, 24/6, str. 119-120. {L764} celé znění

A. Roček: Boj o dvě pravdy. [Srovnávání zápasu o pravost RKZ se sporem o význam 28. října.] Samostatnost 22, 1927, č. 29, 22/7, str. 2. {L765}

V. Jirát: Hanka a Matthisson. [Doplněk k {L701}] Listy filologické 54, 1927, str. 270 - 272. {L766}

J. Čecháček: Kolem Rukopisů. [K {L53}] Literární noviny 1, 1927, č. 12, 13/10, str. 2 - 3. {L767}

F. Kolda: Důkaz o pravosti Rukopisu královédvorského. Čech 52, 1927, č. 240, 11/10, str. 1; č. 241, 12/10, str. 1; č. 251, 24/10, str. 2 - 3; č. 252, 25/10, str. 2 - 3; č. 259, 4/11, str. 2. - Knižně viz {L770}. {L768}

M. Hýsek: Nový “důkaz” pravosti Rukopisů. [K {L768}] Národní listy 67, 1927, č. 292, 23/10, str. 11. {L768a}

F. Kolda: Kdy bude konec pochybností? Čech 52, 1927, č. 271, 18/11, str. 3. {L769}

F. Kolda: Důkazy o pravosti Rukopisu královédvorského. Napsal a v textu legendy ze 14. století “Život sv. Kateřiny” dokládá... V Praze, nákladem vlastním 1927. 32 str. - 2. doplněné vyd. V Praze, nákladem vlastním 1928. 56 str. {L770}

vh [M. Hýsek]: O padělatelských schopnostech Václava Hanky. [K {L755}] Národní listy 67, 1927, č. 341, 11/12, str. 9. {L771}

Vojtěch V.: Dokumentární fotografie. [Vědecké fotografie RKZ] Knihomol 1927, č. 2 - 3, str. 25 - 30 + 2 obrazové přílohy

M. Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. I. [Do roku 1888]. II. [Léta 1886-1888]. Kladno, Jan Šnajdr 1926 [-1927]. 406 str. [Literatura - Věda - Umění.] {L730a}

J. Karásek ze Lvovic: Hanka fecit. Moderní revue 1899 - 1900, sv. 11, č. 5, únor, str. 171 - 174. - Též s názvem: Básník Rukopisů. In: J. Karásek ze Lvovic: Tvůrcové a epigoni. Praha, Aventinum 1927, str. 7 - 10. {L572}

1928

Řada článků obránců pravosti RKZ byla otiskována v časopise Čech 3, 1928.

A. Kraus: Vědecké metody pana prof. dra Frant. Mareše, zvláště v otázce Rukopisů. Kladno, J. Šnajdr 1928. 83 str. {L772} hlavní text přídavky

J. Kuffner: Věda či báchora? Praha, F. Topič 1928. 75 str. {L773}

F. Mareš: Klamnost důkazů podvržení Rukopisů králodvorského a zelenohorského. Z Gebauerova Poučení o padělaných Rukopisích z r. 1888 dovodil... Praha, A. Neubert 1928. 120 str. {L774} obsah a úvod
Ref.: V. Flajšhans, Něco o metodě filologické. Naše řeč 12, 1928, č. 6, str. 133 - 141; č. 7, str. 156 - 164.
K. Kettner. Čech 53, 1928, č. 133, 12/6, str. 1.

V. Mijakovskyj: Ljudi sorokovich rokiv. In: Za sto lit. II. Kyjev, Ukrajinskaja Akademija nauk 1928. {L775}

V. Flajšhans: Hanka fecit. II. [Česká jména v Liber viaticus.] [Pokrač. k {L755}] Časopis Národního musea 102, 1928, str. 1 - 13. {L776}

F. Kolda: Zachráněná čest vědy. [K fotografiím Vojtěchovým; s návrhem výtvarného zkoumání RKZ.] Čech 53, 1928, č. 108, 9/5, str. 2; č. 109, 10/5, str. 2. {L777}

x: Obnovování sporu o Rukopisy. [K {L748}] Volná myšlenka 19, 1928, č. 19, 11/5, str. 149. {L778}

K. Dubský: Realismus v pravém světle. Mladý národ 2, 1928, č. 10, 20/5, str. 2 - 3. {L779}

K. Kettner: Měl Gebauer Rukopis zelenohorský v rukou? Čech 53, 1928, č. 134, 13/6, str. 1. {L781}

Prof. Mareš v boji o Rukopisy. [K {L774}] Samostatnost 23, 1928, č. 31, 13/7, str. 2 - 3. {L782}

A. Krimskyj: Hanka fecit. Rozvidky, stati ta zamitky. Sbornik Ukrajinskoj Akademii Nauk (Kyjiv) 1928, T. 57, str. 381 - 386. {L783}

M. Hýsek: Jos. Linda a Fiesko. Národní listy 68, 1928, č. 311, 9/11, str. 9. {L784}

F. Kolda: Pravda o Lindovi. [O Lindově tvůrčí závislosti na předlohách. - K {L784}] Čech 53, 1928, č. 282, 11/12, str. 1; č. 283, 12/12, str.1 - 2. {L785}

F. Kolda: Důkazy o pravosti Rukopisu královédvorského. Napsal a v textu legendy ze 14. století “Život sv. Kateřiny” dokládá... V Praze, nákladem vlastním 1927. 32 str. - 2. doplněné vyd. V Praze, nákladem vlastním 1928. 56 str. {L770}

1929

F. Mareš: Boj proti Rukopisům, kteraký by konec měl vzíti, ukázali A. Kraus a V. Flajšhans. Praha, nákl. vlastním 1929. 91 str. {L786} úryvky

B. Vydra: České padělky rukopisné v polské literatuře. Bratislava 3, 1929, č. 1, str. 34 - 65. - Též zvl. otisk. (Bratislava, nákl. vlastním) 1929. 31 str. {L787}

A. Kraus: Boj o Rukopisy, kteraký by začátek měl vzíti, ukázal P. Mareš. Lidové noviny 37, 1929, č. 240, 12/5, str. 8. {L788}

K. Horký: Causa Mundus II. [K {L786}] Fronta 2, 1928-29, č. 47, 16/5, str. 745 - 746. {L789}

1930

F. Roubík: Účast policie v útoku na Rukopisy roku 1858. In: Od pravěku k dnešku. Sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. II. Praha, Historický klub 1930, str. 435 - 449. {L790} celé znění

F. Kolda: K boji o Rukopisy. Národní republika 9, 1930, č. 14, 4/4, str. 1 - 2; č. 15, 11/4, str. 2 - 4; č. 16, 18/4, str. 2. {L791}

F. Kolda: Předčasný jásot. [K {L54}] Národní republika 9, 1930, č. 26, 27/6, str. 2 - 3. {L792}

F. Chudoba: Vlivy anglické literatury v československém písemnictví a divadle za poslední století. [Mj. o vlivu Macphersona na vznik RKZ.] Listy filologické 57, 1930, str. 178 - 190. {L793}

A. L. Krejčík: Příspěvek ke korespondenci Antonína Vaška. [Dopis J. Kožanému z 10/6 1879 o RK.] Listy filologické 57, 1930, str. 296-297. {L794}

J.: Marka Pavlova Milion. [O závislosti básně Jaroslav z RK na knize Marka Pola.] Národní listy 70, 1930, odp. vyd. č. 318, 19/11, str. 3. {L795}

V. Flajšhans, V. Vojtěch: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dokumentární fotografie V. Vojtěch. Přepisem a poznámkami doprovází V. Flajšhans; Unie, Praha 1930, 15+79+(5) str.+36 tab. {L54}
Ref.: Vojtíšek V.: Časopis archivní školy 9-10(1931-32), str. 263 - 287.
Friedrich G.: Dokumentární fotografie Rukopisů; Národní listy 70(1930), č. 157, 8/6.

1931

Das Alttschechische Leben des Heil. Franziskus von Assisi. Einleitung, Text mit kritischen Anmerkungen von E. Rippel. Prag, Taussig und Taussig 1931. (Veröffentlichungen der slavistischen Arbeitsgemeinschaft.) {L796}

F. Kolda: Rukopisy a věda. Nové důkazy pravosti Rukopisu královédvorského a zelenohorského provedené rozborem vědeckých námitek a vlastní tvorby Hankovy. Praha, V. Kotrba 1931. 119 str. {L797}

F. Mareš: Pravda o Rukopisech zelenohorském a královédvorském. Jak se jeví z dokumentárních fotografií a z poznámek k nim připojených, vydaných prof. V. Vojtěchem s podporou tří vědeckých tříd České akademie roku 1930 nákladem Unie. Snímky fotografií rukopisů od J. Husníka z r. 1886, zčásti od J. Rokosa z r. 1861, s písmenými a novými přepisy. 16 fotografických snímků v textu; Nákladem vlastním, Praha 1931, 73 + 324 str. {L798} obsah a úvod
Ref.: M. Weingart: Časopis pro moderní filologii 18(1931 - 32), č. 2, str. 196 - 201.
Hlava V.: Nová pravda o Rukopisech; Národní osvobození 8(1931), č. 303, 5/11, str. 3; č. 210, 12/11, str. 5.

M. Szyjkowsky: Polská účast v českém národním obrození. I. Praha, Slovanský ústav 1931. 508 str. (Práce Slovanského ústavu.) {L799}

V. Perek: Rukopisy královédvorský a zelenohorský jsou pravé. Výtržky z marných a odporných bojů proti pravosti RKZ. Národní republika 10, 1930, č. 1, 5/1, str. 3 - 4; č. 2, 9/1, str. 6; č. 3, 16/1, str. 4 - 5; č. 4, 23/1, str. 5 - 6; č. 5, 30/1, str. 5; č. 6, 6/2, str. 5 - 6; č. 7, 13/2, str. 4 - 5; č. 8, 20/2, str. 6 - 7; č. 9, 27/2, str. 6; č 10, 6/3, str. 5; č. 11, 13/3, str. 5; č. 12, 20/3, str. 5 - 6. - Též zvl. otisk. Praha, Národní republika 1931. 23 str. {L800} celé znění

Cassius [J. Kolman]: Lump Hanka a Lindův kryptogram. Nedělní list 5, 1931, č. 18, 18/1, str. 5. {L801}

V. A. Francev: O polských překladech RK. [Doplněk k {L787}] Časopis pro moderní filologii 17, 1931, č. 1 - 2 (Sborník J. Chlumského), leden, str. 160 - 162. {L802}

A. Procházka: K pramenům “Písně Vyšehradské”. (Shody PVyš s Hněvkovského Děvínem.) Listy filologické 58, 1931, str. 42 - 46. {L803}

[J. Zikmund:] Rukopis zelenohorský a královédvorský. Hlas lidu (Č. Budějovice) 25, 1930 - 31, č. 34, 2/2, str. 4; č. 36, 9/2, str. 4; č. 38, 16/2, str. 4; č. 40, 23/2, str. 4; č. 42, 2/3, str. 4; č. 44, 9/3, str. 4; č. 46, 16/3, str. 4; č. 48, 23/3, str. 7; č. 50, 30/3, str. 4; č. 53, 13/4, str. 4; č. 55, 20/4, str. 4; č. 57, 27/4, str. 4; č. 59, 4/5, str. 4; č. 61, 11/5, str. 4; č. 63, 18/5, str. 4; č. 66, 1/6, str. 4; č. 68, 8/6, str. 4; č. 70, 15/6, str. 4; č. 72, 22/6, str. 4; č. 76, 13/7, str. 4; č. 78, 20/7, str. 4; č. 80, 27/7, str. 4; č. 84, 10/8, str. 4; č. 86, 17/8, str. 4; č. 88, 24/8, str. 4; č. 90, 31/8, str. 4; č. 94, 14/9, str. 4; [nedokonč.] {L804}

D. Žunkovič: Patina v Zelenohorském rukopisu. Národní republika 10, 1931, č. 19, 8/5, str. 1 - 2. {L805}

E. Semerád: Rukopis králodvédvorský a jeho německý překladatel hrabě Josef Matyáš Thun Hohenstein. Mladoboleslavské listy 44, 1931, č. 55, 18/7, str. 1 - 2. - Též: Čech 56, 1931, č. 183, 12/8, str. 4. {L806}

V. Hlava: Nová pravda o Rukopisech. [K {L798}] Národní osvobození 8, 1931, č. 303, 5/11, str. 3; č. 310, 12/11, str. 5. {L807}

V. Flajšhans: Jak to vlastně bylo? Naše Rukopisy a vídeňská vláda. [K {L798}] Český časopis historický 37, 1931, str. 473 - 511. - Též zvl. otisk. Praha, Historický klub 1932. 43 + (1) str. {L808}

Vojtíšek V.: [Ref. k {L54}] Časopis archivní školy 9-10(1931-32), str. 263 - 287.

1932

A. Veselý: Poučení z poslední šarvátky o Rukopisy. Československá republika 253, 1932, č. 15, 17/1, příl. Nedělní čtení, str. 1 - 2. {L809}

K. Kasanda: Pověstný “septimán” - nyní JUDr Jiří Kraus - prohrál. Stráž říše (Praha) 6, 1932, č. 3, 13/1, str. 2. {L810}

F. Strejček: Moje pravda o Rukopisech. [Přehled literárně historických důkazů padělku.] Zvon 32, 1931 - 32, č. 21, 10/2, str. 284 - 287. {L811}

F. Kolda: Závěrečná slova o Rukopisech. Čech 57, 1932, č. 10, 12/3, str. 4; č. 12, 26/3, str. 6. - Též zvl. otisk. Praha 1932. {L812} celé znění

V. Flajšhans: Zázrak hostýnský a báseň Jaroslav. Český časopis historický 38, 1932, str. 78 - 92. - Též zvl. otisk [viz {L815}] {L813}

J. Vrzalík: Filologické metody. [K {L808}] Nedělní list 6, 1932, č. 108, 17/4, str. 2. {L813a}

J. E. Hanka: Prosba věkovitého starce k české vědě. [Má závět k rukopisným bojům.] Fronta 5, 1932-33, č. 9, 21/4, str. 134 - 136; č. 10, 28/4, str. 150 - 152; č. 12, 12/5, str. 183 - 184; č. 13, 19/5, str. 199 - 200; č. 14, 26/5, str. 212 - 213. {L814}

V. Flajšhans: Dva příspěvky ke kritice Rukopisů. I. Naše Rukopisy a vídeňská vláda. [Viz {L808}] II. Zázrak hostýnský a báseň “Jaroslav”. [Viz {L813}] Praha, typ. Politika 1932. 58 + (1) str. [Zvl. otisk z Českého časopisu historického 1931 a 1932.] {L815}

K. Titz: Tábor. [O stáří slova tábor ve významu ležení.] Listy filologické 59, 1932, str. 245 - 257. {L816}

R. Horna: Nový rukopis “Písně Vyšehradské”. [O rukopisu z majetku prof. Jana Peiskera.] Bratislava 6, 1932, č. 4 - 5 (Hanušův sborník), str. 370- 373. - Též zvl. otisk. Hanušův sborník. Bratislava 1932, str. 202 - 205. {L817} celé znění

Ř. Texa: O potřebě dalších zkoušek Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Vlajka 4, 1932 - 33, č. 6, říjen, str. 15 - 16. {L818}

J. E. Hanka: Napoleon - a Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Fronta 5, 1932 - 33, č. 29, 10/11, str. 451 - 453. {L819}

J. P. [Josef Pekař]: Když r. 1922 vydal K. Titz... [K {L816}] Český časopis historický 38, 1932, str. 637 - 640. {L820}

M. Weingart: Jan Gebauer o chemických zkouškách RK a o Masarykovi. Časopis pro moderní filologii 19, 1932 - 33, č. 1, prosinec, str. 10 - 16. {L821}

J. E. Hanka: 2 x 2 = 4. [K založení Československé společnosti rukopisné.] Fronta 5, 1932 - 33, č. 35, 22/12, str. 546 - 548. {L822}

1933

F. Mareš: Marnost bojů proti rukopisům. Praha, Osvěta 1933. 239 str. {L823} obsah a úvod

B. Spurný: Texty rkz podávají důkaz... 1933. 8 str. {L824}

J. Vrzalík: Poučení o nepadělaných Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Napsal. ..(Staročeský text nově přepsal Karel Třeska. Do novočeštiny přeložil Karel Slavata. Fotografické snímky Rukopisů pořídil Viktorin Vojtěch.) Zlín, nákladem vlastním 1933. 289 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 1.] - 2. vyd. Praha, nákladem vlastním 1934. 289 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 1.] {L825}
Ref.: F. Švec. Klatovské listy 51, 1933. č. 35, 2/9, str. 1 - 2; č. 36, 9/9, str. 2 - 3; č. 37, 16/9, str. 2 - 3; č. 38, 23/9, str. 1 - 2.
H. A. B. Kwartalnik historyczny (Lwów) 48, 1934, č. 3, str. 689.
J. Hilbert: Marný boj a přece něco. Venkov 28, 1933, č. 306, 31/12, str. 8.

D. Žunkovič: Závěr českého sporu o Rukopisy. Brno - Husovice, nákl. vlastním 1933. 19 str. {L826} celé znění
Ref.: Ř. Texa, Proti pavědě a báchoře. Národní výzva 1, 1935, č. 20, 30/8, str. 2.

W. Munthe: Et tsjekkisk nasjonalepos. In: W. Munthe, Litteraere falsknerier. Oslo, Gustav E. Raabe 1933, str. 91 - 100. {L827}

J. E. Hanka: Gebauer kouzla zbavený. [Svědectví Marie Gebauerové o RKZ.] Fronta 5, 1932- 33, č. 39, 19/1, str. 612-614; č. 40, 26/1, str. 630 - 633. {L828}

J. E. Hanka: Hanušiana. Literární groteska. Fronta 5, 1932 - 33, č. 42, 9/2, str. 663 - 664; č. 43, 16/2, str. 680 - 681; č. 44, 23/2, str. 697 - 698; č. 45, 2/3, str. 711 - 712; č. 46, 9/3, str. 726 - 729. {L829}

F. Vídenský: Několik myšlenek o sv. Hostýně a Tatarech. Lidové listy 12, 1933, č 42, 19/2, příl. str. 4. {L830}

J. E. Hanka: Plzeň. [Do třetice: Hanka fecit.] Fronta 5, 1932 - 33, č. 47, 16/3, str. 743 - 746. {L831}

J. Slavata: Ze zákulisí boje o RKZ. [Na základě zápisků M. ČervinkovéRiegrové a Riegrových dopisů.] Fronta 5, 1932 - 33, č. 48, 23/3, str. 761 - 762. {L832}

J. E. Hanka: Thoniana. Čtení pro mladou generaci. Fronta 5, 1932 - 33, č. 49, 30/3, str. 774 - 776. {L833}

J. E. Hanka: Básník nebásník aneb Frintiana. Kuriosita XX. věku. [K {L48}] Fronta 5, 1932 - 33, č. 50, 6/4, str. 792 - 794; č. 51, 13/4, str. 806 - 808. {L834}

J. Slavík: Taškařice s rukopisy a mlčení naší vědy. [K politickému zneužívání rukopisné otázky.] Sobota 4, 1933, č. 15, 15/4, str. 289 - 290. {L835}

V. F. [V. Flajšhans]: Loni v ČČH ...jsem otiskl... [K {L830}] Český časopis historický 39, 1933, str. 198 - 200. {L836}

J. Květ: O iniciálách v Rukopisu královédvorském. Český bibliofil 5, 1933, str. 15 - 36. {L837}

F. Vídenský: Byl Balbín tvůrcem tradice svatohostýnské? [K {L836}] Lidové listy 12, 1933, č. 103, 4/5, str. 6; č. 104, 5/5, str. 6. {L838}

A. Neumann: Ke sporu o Hostýn. [K {L813}] Hlídka 50, 1933, č. 5, str. 171 - 176; č. 6, str. 209 - 214; č. 7, str. 256 - 265; č. 8, str. 285 - 295; č. 9, str. 326 - 329. {L839}

J. E. Hanka: Flajšhansiana. Zázrak hostýnský. [K {L813}] Fronta 6, 1933 - 34, č. 4, 18/5, str. 57 - 58; č. 5, 25/5, str. 71 - 73; č. 6, 1/6, str. 86 - 88. {L840}

V. Flajšhans: Sto let Hankova díla. České slovo 25, 1933, č. 132, 4/6, str. 3 - 4; č. 137, 11/6, str. 9; č. 143, 18/6, str. 9; č. 148, 24/6, str. 9; č. 154, 2/7, str. 9. {L841}

J. V. Svoboda: Tvar “v pochládečce” v RK. Nedělní list 7, 1933, č. 169, 18/6, str. 10; č. 175, 24/6, str. 11. {L842}

A. Neumann: Pravda o sv. Hostýně. V Hlučíně, typ. Typia 1933. 15 str. {L843}

J. E. Hanka: Flajšhansiana. Vražba. Fronta 6, 1933 - 34, č. 9, 22/6, str. 136 - 138. {L844}

K. Titz: O mém článku Tábor.. .[K {L820}] Listy filologické 60, 1933, str. 206 - 211. {L845}

J. E. Hanka: Flajšhansiana. Kytice. Fronta 6, 1933 - 34, č. 10, 29/6, str. 152 - 154. {L846}

M. Šefrna: O RKZ, jeho vzniku a jeho obhájcích. Národní osvobození 10, 1933, č. 175, 29/7, str. 6. {L847}

J. E. Hanka: O vejcích Kolumbových. [K {L841}] Fronta 6, 1933 - 34, č. 12, 31/8, str. 179 - 182. {L848}

J. E. Hanka: Sto nových námitek. [Něco o začátcích bojů rukopisných.] Fronta 6, 1933 - 34, č. 13, 7/9, str. 199 - 200; č. 14, 14/9, str. 212 - 214. {L849}

J. Slavata: Prof. Dr. Mareš účtuje. Fronta 6, 1933 - 34, č. 15, 21/9, str. 226 - 228. {L850}

J. Vrzalík: O Rukopisech zelenohorském a královédvorském. [Odpověď panu prof. dr. V. Šimákovi.] Klatovské listy 51, 1933, č. 38, 23/9, str. 2; č. 39, 30/9, str. 1 - 3. {L851}

J. E. Hanka: Sancta simplicitas. [K {L841}] Fronta 6, 1933 - 34, č. 16, 28/9, str. 244 - 246. {L852}

J. E. Hanka: Tábor. Fronta 6, 1933 - 34, č. 17, 5/10, str. 262 - 264; č. 18, 12/10, str. 275 - 276; č. 19, 19/10, str. 297 - 298; č. 20, 26/10, str. 310 - 311; č. 22, 9/11, str. 341 - 343; č. 23, 16/11, str. 360 - 361; č. 24, 23/11, str. 373 - 374; č. 25, 30/11, str. 389 -391; č. 27, 14/12, str. 420 - 422; č. 28, 21/12, str. 438 - 441. {L853}

B. Palkovský: Neodborník uvažuje o Rukopisech. [K obnovování sporu.] Přítomnost 10, 1933, č. 50, 13/12, str. 797 - 800. {L854}

J. Hilbert: Marný boj a přece něco. [Ref. k {L825}] Venkov 28, 1933, č. 306, 31/12, str. 8. {L855} celé znění

1934

J. E. Hanka: Stovražba. I. Praha, Jan Vrzalík 1934. 71 str. - II. (Praha), nákl. vlastním 1934. 68 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 2 - 3.] {L856}

J. Volf: Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského. [S dopisem J. Dobrovského V. Zahradníkovi z 9/2 1819 o padělatelích RZ.] Praha, Komise pro vydávání spisů J. Dobrovského 1934. 172 str. [Archiv pro bádání o životě a díle Josefa Dobrovského, sv. 3.] {L857}

D. Žunkovič: Die Handschrift von Grünberg. Das älteste Schriftdenkmal der indoslowenischen Literatur. Maribor. {L858}
Ref.: Ř. Texa, Proti pavědě a báchoře. Národní výzva 1, 1935, č. 20, 30/8, str. 2.

amp [A. M. Píša]: Hilbert žehná Vrzalíkovi. [K {L855}] Právo lidu 43, 1934, č. 1, 3/1, str. 7. {L859} celé znění

F. Mareš: Odborník. “Jeden z nejzávažnějších a nejpřesvědčivějších důkazů podvrženosti Rukopisu královédvorského” nově objevený. [K{L837}] Fronta 6, 1933 -34, č. 31, 11/1, str. 489 - 490; č. 32, 18/1, str. 505 - 506; č. 33, 25/1, str. 521 - 522; č. 34, 1/2, str. 534 - 535; č. 35, 8/2, str. 551 - 552. {L860}

V. Z.: Nový boj o Rukopisy? [Rozhovor s M. Weingartem.] Listy pro umění a kritiku 2, 1934, č. 1, 7/2, str. 16 - 20. {L861}

M. Hýsek: K historii RK. [S rozborem svědectví o nálezu RK.] Listy filologické 61, 1934, str. 67 - 71. {L862}

-vh- [M. Hýsek]: Brzy po převratu byla obnovena rukopisná kompaň... Listy filologické 61, 1934, str. 95 - 96. {L863}

V. F. [V. Flajšhans]: V brněnské Hlídce... [K {L839}] Český časopis historický 40, 1934, č. 1, str. 220 - 221. {L864}

J. E. Hanka: Důkaz pro všechny aneb taškařičná brána poučení. [K {L861}] Fronta 6, 1933 - 34, č. 44, 12/4, str. 690 - 693. {L865}

J. E. Hanka: Gebauerova chemie aneb Paradoxy duchové vědy. Fronta 6, 1933 - 34, č. 45, 19/4, str. 708 - 710. {L866}

A. Neumann: Ke sporu o Hostýn. Odpodvěd na referát prof. Dra Flajšhanse v ČČH 1934. [K {L864}] Hlídka 51, 1934, č. 5, str. 162 - 171. - Též zvl. otisk. 11 str. {L867}

J. E. Hanka: Poučení z berlínské modře. Fronta 6, 1933 - 34, č. 51, 31/5, str. 801 - 803. {L868}

J. Vrzalík: Poměr věd ve sporu o RKZ. Vlajka 6, 1934 - 35, č. 7, říjen, obálka str. 3. {L869}

J. V. Šimák: O “Libušině súdu”. Pojizerské listy 49, 1934, č. 41, 12/10, str. 1 - 2. {L870}

V. Flajšhans: Dalimil o Tatarech. Český časopis historický 40, 1934, str. 529 - 544. {L871}

Zasláno dr. Aug. Neumanna. [K {L864}] Český časopis historický 40, 1934, str. 534 - 535. {L872}

V. Flajšhans: Odpověď. [K {L872}] Český časopis historický 40, 1934, str. 535 - 544. {L873}

V. F. [V. Flajšhans]: Kdy vydal Balbín Pannu svatohorskou? [Dodatek k {L813}] Český časopis historický 40, 1934, str. 544 - 547. {L874}

J. P. [J. Pekař]: V ČČH 1932... potíral jsem polemicky... [K {L845}] Český časopis historický 40, 1934, str. 636. {L875}

Šk. [J. Šebánek]: V 38. roč. ČČH... [K {L813}, {L839}, {L864} a {L867}] Časopis Matice moravské 58, 1934, str. 446 - 450. {L876}

J. Vrzalík: Miloslav Hýsek a boj o Rukopisy. Vlajka 6, 1934 - 35, č. 8, listopad, str. 12 - 15. {L877}

J. E. Hanka: Apotheosa splasklé bubliny aneb Činu třeba? [K výročí protirukopisného boje.] Fronta 7, 1934 - 35, č. 12, 8/11, sk. 151 - 152. {L878}

J. Vrzalík: Poslední důkaz proti pravosti Rukopisů padl. [Doklad slova tábor před r. 1420.] Nedelní list 8, 1934, č. 328, 25/11, str. 5. {L879}

J. E. Hanka: Thesauros řeči české aneb Od patnácti tisíc k pěti milionům. [O barvě v RK.) Fronta 7, 1934-35, č. 15, 29/11, str. 186 - 188. {880}

Skalický G.: Hanka padělatel mincí, České slovo 4.2.1934

H. A. B: [Recenze {L825}] Kwartalnik historyczny (Lwów) 48, 1934, č. 3, str. 689.

1935

J. E. Hanka: Strašidlo RKZ. Praha, Fronta 1935. 48 str. {L881}

L. Kunte: Pan Vrzalík “rehabilituje” Rukopisy. Příspěvek k charakteristice nejnovější kampaně pro revizi rukopisné otázky. [K {L825}] Praha, Svaz národního osvobození 1935. 64 str. [Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 102.] {L882}
Ref.: F. Mareš, Jako habilitační přednáška o RKZ. Národní výzva 1, 1935, č. 10, 14/6, str. 2; [pokr. s názvem] Důvody proti rehabilitaci RKZ č. 11, 21/6, str. 2.
-ý., Zdrcující soud nad “vědeckou” metodou obhájce Rukopisů Jana Vrzalíka. Národní osvobození 12, 1935, č. 71, 24/3, str. 3 - 4.

F. Mareš: Poslední vzdory pravdě o Rukopisech. Praha, Kulturní odbor Vlajky 1935. 75 str. [Knihovna kulturního odboru Vlajky, sv. 5.] {L883} obsah a úryvky

J. Šebánek:Pověst štramberská a příspěvky k diskusi o Hostýn a Žarosice. Brno, vlast. nákl. 1935. 31 str. {L884}

F. Šťovíček: O bitvě na turském poli a osmi básničkách Rukopisu královédvorského. Praha, A. Neubert 1935. 46 str. {L885}

Zprávy Československé společnosti rukopisné. Řídí red. kruh. Odp. red. Leopold Zubr. Praha, Čsl. společnost rukopisná. 1. řada. 1935 - 1938, č. 1 (1935) - 19/20 (20/12 1938). {L886}
Mj. F. Mareš: Zkoumání hmoty písma RZ. článek - K. T.: “Tábor” - slovo předhusitské. - K. T.: Kdyby nebylo Herdra ...- V. Votěch: Mohly být Rukopisy vyrobeny v 19. století? - K. Jelk: Berlínská modř a RK. článek - Prolegomena k Melodickým textům RKZ. - P. O. Zamfirescu: O nejstarších dokladech slova “tábor” z klínopisné asyrštiny. - K. T.: Rozuměl prof. Gebauer chemickému důkazu pravosti Rukopisů? - L. Malinský: Poslední linguistické námitky proti RKZ. - F. Mareš: Poznámky k článku J. Šebánka: Rukopisy po stránce paleografické. článek - F. Mareš: Důležitost objektivních nálezů na RKZ. článek - J. Bielatowicz: RKZ w Polsce. - V. Vojtěch - K. Andrlík: Padělky rukopisů - jich možnosti a nemožnosti. - F. Mareš: Poznámky k článkům F. Trávníčka: Rukopisy po stránce jazykové. - K. Třeska: Poznámky k článkům R. Holinky: Rukopisy pod stránce historické. - L. Matoušek: Příspěvek k technickému popisu RK. - K. Třeska: Historikovy omyly. - F. Mareš: Dzieje misternego falszerstwa. článek - K. Andrlík: Rukopisy po stránce chemické. - J. Miszewski: Mój udzial w sporze o RKZ. - J. Růžička: RKZ a staroslovanská mythologie. - F. Mareš: Rukopisy s hlediska literárně historického. - P. O. Zamfirescu: Je slovo “tabor” v RK ohlasem tatarskomongolského válečnictví z 13.-14. století? - L. Hornov-Karpateev: Zlomky prastaré epopeje - v říkadlech. - F. Adámek: Pravěk Slovanů a RKZ. - V. Vojtěch: Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ. článek - F. Mareš: Za profesorem Pekařem. článek

Gr. [A. Grund]: Králodvédvorský rukopis. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 3, sv. 2. Praha, J. Otto 1935, str. 817 - 618. {L886a} celé znění

K. Titz: Teber z r. 1313. [Ještě k výkladu slova tábor.] Naše věda 16, 1935, č. 1, str. 14-16. {L887}

V. Kus: Pohráli si aneb “Nepříznivé mínění” také ve vědě. [K protirukopisným důkazům.] Fronta 7, 1934 - 35, č. 21, 10/1, str. 257 - 258. {L888}

J. Kubišta: Malý příspěvek k historii Rukopisu královédvorského? [Ke shodě Kytice s barokní lidovou svatební písní, vydanou Vavákem 1765.] Lidové listy 14, 1935, č. 31, 6/2, str. 5. {L889}

Soudně ověřená počestnost bude soudně ověřovat Rukopisy. Sovětské důkazy o Hankově falzátorství. [Mj. o připravovaném otištění neznámé korespondence V. Hanky se Srezněvským v časopise Literaturnoje nasledstvo.] Rudé právo 15, 1935, č. 44, 21/2, str. 4. {L890} celé znění

R. Jakobson: K časovým otázkám nauky o verši. I. Staročeský verš a Rukopisy. Slovo a Slovesnost 1, 1935, č. 1, str. 46 - 53. {L891}

J. Vrzalík: Tedy přece Hanka fecit? [K {L890}] Fronta 7, 1934 - 35, č. 29, 7/3, str. 357. {L892}

B. Smékal: Spor o tradici hostýnskou. [O polemikách A. Neumanna s V. Flajšhansem.] Život 17, 1935, str. 50 - 51. {L893}

K. Horký: Vědecké “bohužel”. [O přednášce V. Vojtěcha o jeho zkouškách RKZ.] Fronta 7, 1934 - 35, č. 31, 14/3, str. 376 - 377. {L894}

J. Vrzalík: Zdrcující soud... [K {L882} ref.] Národní osvobození 12, 1935, č. 74, 28/3, str. 2. {L895}

J. E. Hanka: Důkaz z mokrého hadru. [O inkoustu a rumělkové barvě RZ.] Fronta 7, 1934 - 35, č. 24, 31/3, str. 292 - 293. {L896}

K. Titz: Studie o Rukopisu královédvorském. [O některých slovech RK: setnina, sykot, Luděk, tábor.] Listy filologické 62, 1935, str. 121 - 129, 284 - 297. - Též zvl. otisk. Praha 1935. {L897}

nn. [A. Neumann]: Balbín a hostýnská pověst. [K {L873}] Hlídka 52, 1935, č. 4, str. 164 - 166. {L898}

nn. [A. Neumann]: Drobnosti o Hostýně. [K {L813} a {L876}] Hlídka 52, 1935, č. 4, str. 166 - 169. {L899}

aš.: Zlé metody hlasatelů mravnosti. [K {L825}, {L882} a {L895}] Národní osvobození 12, 1935, č. 84, 9/4, str. 5. {L901}

J. Vrzalík: Zlé metody hlasatelů mravnosti. [K {L901}] Národní osvobození 12, 1935, č. 92, 18/4, str. 8. {L902}

aš.: K opravě prof. Vrzalíka. [K {L902}] Národní osvobození 12, 1935, č. 93, 19/4, str. 5. {L903}

J. E. Hanka: Matěj Janeček z Holkovic. [K {L870}] Fronta 7, 1934 - 35, č. 36, 25/4, str. 436 - 437. {L904}

nn. [A. Neumann]: Ke sporu o Hostýn. [K {L876}] Hlídka 52, 1935, č. 5, str. 213 - 215. {L905}

J. Melich : A tábor szoról. [Slovo “tábor”.] Magyar nyelv 1935, č. 5 - 6, str. 168 - 177. {L906}

J. Vrzalík: Soudní spor o pravost Rukopisů. [K {L859}, které je podnětem žaloby J. Vrzalíka.] Národní výzva 1, 1935, č. 9, 7/6, str. 4. {L907}

K. Polák: Tvář rukopisných obránců. [K bojům o RKZ a posledním publikacím.] Právo lidu 44, 1935, č. 168, 21/7, str. 9. {L908}

M. Murko: Les études slaves en Tchécoslovaquie. [Přehled sporu od dob nálezu; zvl. na str. 216 - 217, 391, 42 - 43.] Le monde slave (Paris) 12, 1935. Tome 3, (No. 8), aout, str. 198 - 229; (No. 9), septembre, str. 361 - 392; Tome 4, (No. 10), octobre, str. 39 - 75; (No. 11), novembre, str. 161 - 203. {L909}

J. Vrzalík: Zlé metody obránců pověry. Národní výzva 1, 1935, č. 17, 2/6, str. 4. {L910}

jw [Jiří Weil]: Marx a Engels o Rukopisu králodvorském. Tvorba 10, 1935, č. 36, 16/8, str. 544 - 545. {L911}

Tamás L.: [A tábor szoról.] [K {L906}] Archivum Europae Centroorientalis (Budapest) 1, 1935, str. 282 - 283. {L912}

Masaryk doznává svůj omyl v otázce Rukopisů! [Mylné vývody z Čapkova Mlčení s TGM.] Národní výzva 1, 1935, č. 25, 4/10, str. 1. {L913} celé znění

J. Šebánek: Pověst štramberská. Časopis Matice moravské 59, 1935, str. 325 - 340. {L914}

J. Šebánek: Od chvíle, kdy jsem psal ...[Doplněk {L876}] Časopis Matice moravské 59, 1935, str. 392 - 402. {L915}

J. P. [J. Pekař]: Houževnatí obránci pravosti RK... [K {L906} a {L912}] Český časopis historický 41, 1935, str. 629 - 631. {L916}

K. Titz: Les traces de l'influence sur le Manuscript de Králové dvůr. La revue francaise de Prague 14, 1935, No. 70, 15/12, str. 221 - 226. - Též zvl. otisk. (Praha. vlast. nákl. 1936.) (6 str.) {L917}

Ř. Texa, Proti pavědě a báchoře. [Rec. {L826} a {L858}] Národní výzva 1, 1935, č. 20, 30/8, str. 2.

1936

Drobné články a polemiky v časopisech Tank 1, 1936 a Národní výzva 2, 1936, aj.

K. Andrlík, J. Vrzalík: Stručné poučení o nepadělaných Rukopisech napsali... k padesátému výročí marných bojů proti pravosti Rukopisů. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1936. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] - 2. přepracované a rozšířené vyd. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1937. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] - 3. přepracované a rozšířené vyd. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1937. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] {L918}

F. M. Bartoš: Rukopisy. Praha, Svaz národního osvobození 1936. 126 str. [Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 116.] - 2. vyd. viz {L1027} {L919}
Ref.: J. Slavík: Poučení o padělání “Rukopisů”. Sobota 7, 1936, č. 27, 4/7, str. 552.
K.P. [K. Polák]: Poučení o padělaných Rukopisech. Právo lidu 45, 1936, č. 145, 21/6, str. 7.

F. Mareš: Remarques sur le probleme des manuscrits tcheques de Králové Dvůr et Zelená Hora. Praha, Čsl. společnost rukopisná 1936. 21 str. {L920}
Ref.: G. Stadtmüller. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau) 3, 1938, Nr. 4, str. 666 - 667.
A. Brückner. Zeitschrift für slawische Philologie (Berlin) 15, 1938, Nr. 1 - 2, str. 220 - 228.

L. Matoušek: Případ Paměti přibyslavské jako příspěvek k boji o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Praha, Tři pruty Svatoplukovy 1936. 32 str. [Tři pruty Svatoplukovy, sv. 4.] {L921} celé znění

Pravda o Rukopisech. Stenografický záznam diskuse ...V. Vojtěcha s... M. Weingartem. Praha, Radiojournal 1936. 14 str. [Přednášky čsl. rozhlasu, č. 13.] {L922} celé znění
Ref.: B. Spuler: Pravda o rukopisech. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau) 2, 1937, Nr. 4, str. 652 - 653.

F. M. Bartoš: Vstupujeme do jubilejního roku zápasu o padělané Rukopisy. Národní osvobození 13, 1936, č. 40, 16/2, str. 3. {L923}

A. Kraus: Jubileum, které jsme zaspali [1886]. Lidové noviny 44, 1936, č. 93, 21/2, str. 1 - 2. {L924}

nn. [A. Neumann]: Poslední slovo o Hostýně. [K {L915}] Hlídka 53, 1936, č. 3, březen, str. 128 - 133; č. 4, duben, str. 178 - 179. {L925}

V. Flajšhans: Zapomenuté jubileum. [K G. Parisovu odsudku RKZ jako padělku a k {L897}] Listy filologické 63, 1936, str. 139 - 149. {L926}

J. E. Hanka: Stav sporu o RKZ po padesáti letech (1886-1936). [Rekapitulace počátků sporu.] Národní výzva 2, 1936, č. 10, 5/3, str. 2. {L927}

J. Vrzalík: Padesát let marných bojů proti pravosti Rukopisů. [K rozšíření protirukopisné “agitace” za hranice.] Národní výzva 2, 1936, č. 10, 5/3, str. 2. {L928}

Národní potupa odčiněna... Pravost RKZ slavně prohlášena. [O manifestační schůzi “Hnutí za Nové Československo”, kulturního odboru “Vlajky”, dne 5/3 1936 na Slovanském ostrově.] Národní výzva 2, 1936, č. 11, 13/3, str. 2. {L929}

J. Vrzalík: K padesátému “jubileu” útoku na Rukopisy. [K některým soudobým výstřelkům sporu.] Národní výzva 2, 1936, č. 12, 20/3, str. 4 - 5. {L930}

J. Vrzalík: Prof. M. Weingart vítá zájem o Rukopisy. [K {L922}] Národní výzva 2, 1936, č. 17, 24/3, str. 4. {L931}

V. F. [V. Flajšhans]: V Čas. Mat. mor. ...[o štramberské pověsti; k {L876} a {L915}] Český časopis historický 42, 1936, str. 188 - 190. {L932}

J. Heyer: Rukopisné boje a jejich ohlasy ve Vídni. Dunaj (Vídeň) 13, 1936, č. 4, str. 230 - 240. - Též zvl. otisk. Vídeň 1936. 13 str. {L933}

Melich J.: Ueber das ungarische Wort tábor. Ungarische Jahrbücher (Berlin) 15, 1935 - 36, Nr. 4 - 5, duben, str. 529 - 540. {L934}

Németh J.: Ueber den Ursprung des türkischen Wortes tabur. [K {L934}] Ungarische Jahrbücher (Berlin) 15, 1935 - 36, Nr. 4 - 5, duben, str. 541 - 547. {L935}

V. F. [V. Flajšhans]: Z čarodějné kuchyně Rukopisů. [Doplnění vzpomínky V.Štecha na A. J. Dundra a V. Hanku v Národních listech 5/4 1936.] České slovo 28, 1936, č. 84, 8/4, str. 4. {L935a}

V. Flajšhans: Z čarodějné kuchyně Hankovy. [O přípiscích v Mater verborum.] České slovo 28, 1936, č. 87, 11/4, str. 4. {L936}

O. L. [O. Levý]: Pozoruhodný příspěvek k otázce vlivu Chateaubriandova ...[K {L897}] Časopis pro moderní filologii 22, 1935 - 36, č. 3, květen, str. 303 - 304. {L937}

Neznámý dopis T. G. Masarykův o tom, jak propukl spor o Rukopisy. [Dopis TGM G. Grabovskému z 25/3 1888.] České slovo 28, 1936, č. 103, 1/5, str. 3. {L938}

Hn.: Proč se Masaryk zúčastnil rukopisného boje. [K {L938}] Lidové noviny 44, 1936, č. 223, 3/5, str. 5. {L939}

F. Mareš: K rozpravě o Rukopisech K. a Z. v čsl. rozhlase. [K {L922}] Národní výzva 2, 1936, č. 19, 8/3, str. 4. {L940}

V. Flajšhans: RKZ. [K {L897} a {L937}] Časopis pro moderní filologii 22, 1935 - 36, č. 4, červen, str. 386 - 387. {L941}

Fluorescenční fotografie RZ. Písecký obzor 7, 1936, č. 32, 15/8, str. 1 - 2. {L942}

A. Veselý: Umělecká hodnota Rukopisů. Zvon 36, 1935 - 36, č. 50, 26/8, str. 694 - 695. {L943}

Rukopisný spor na soudu vědy. [K {L859} a doplněk {L907}] Právo lidu 45, 1936, č. 249, 25/10, příl. str. 1 - 3. {L944}

J. Růžička: Co nového o Rukopisech v r. 1936? Listy milevského kraje 1936, č. 11, 1/11, str. 3-4. - Též zvl. otisk. Milevsko 1936, 7 str. {L945}

Šk. [J. Šebánek]: Ozvukem mé loňské zprávy o diskusi hostýnské... [K {L925}] Časopis Matice moravské 60, 1936, str. 547 - 553. {L946}

J. Šebánek: “Rukopisy” po stránce paleografické. Věda a život 3, 1936 - 37, č. 3, str. 116 - 126. {L947} celé znění

A. Dittrich: Ura - Linda - kronika. Věda a život 3, 1936-37, č. 3, str. 135 - 137. {L948} celé znění

Obhájce “Rukopisů” s plnou aktovkou “Stürmera”. [K zadržení J. Vrzalíka na hranicích s fašistickými tiskovinami.] Rudé právo 16, 1936, č. 275, 26/11, str. 4. {L949}

J. Karlík, V. Seykora: Rukopis královédvorský a zelenohorský. Píseň pod Vyšehradem. Milostná píseň krále Václava. Legenda o sv. Prokopu. Libušino proroctví; Rukopisný fond vědecký, Praha 1936, 274 str. {L57}

K. Titz: Les traces de l'influence sur le Manuscript de Králové dvůr. La revue francaise de Prague 14, 1935, No. 70, 15/12, str. 221 - 226. - Též zvl. otisk. (Praha. vlast. nákl. 1936.) (6 str.) {L917}

Hanka J.E.: Karmen jubyleyní. Knihovna “Vlajka”, Praha 1936.

Vojtěch V.: Rukopis zelenohorský - fluorescenční snímky; Československá společnost rukopisná, Praha 1936.

Zamfirescu P.O.: Oslí čelistí (Cu o falca de asinu); nákladem vlastním, Praha 1936.

1937

Drobné články a polemiky v časopisech Tank 2, 1937 a Národní výzva 3, 1937, aj.

F. M. Bartoš: Listy profesoru F. Marešovi o RKZ. [Časopisecky viz {L970} a {L981}] Praha, Svaz národního osvobození 1937. 48 str. [Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 132.] {L950} celé znění

Bodhisatwa: Jsou Rukupisy falešné? Opava, Krok 1937. 16 str. {L951} celé znění

L. Malinský: Sloupy oficiální pověry o Rukopisech. Praha, Tank 1937. 37 str. [Knihovna Tanku, sv. 2.] {L952}

L. Malinský: Student a profesor v diskusi o Rukopisech. [K {L950}] Praha, Čsl. společnost rukopisná 1937. 8 str. {L953}

F. Mareš: Strach z pravdy. Praha, Vlajka 1937. 102 str. [Knihovna Vlajky, sv. 9.] {L954}
Ref.: F. M. Bartoš: Národní osvobození 14, 1937, č. 173, 25/7, str. 14.
K. P. [K. Polák]: Strašidlo Rukopisu. Právo lidu 46, 1937, č. 179, 1/8, str. 4.
tk [F. Trávníček]: Strach z pravdy. Lidové noviny 45, 1937, č. 351, 16/7, str. 7.

J. Miszewski: Walka o czeskie Rekopisy. Krakow, Kolo polonistów S. U. J. 1937. 85 str. {L955}
Ref.: F. M. Bartoš: Polský odvar Vrzalíka. Národní osvobození 14, 1937, č. 139, 15/6, str. 6.
J. Hch. [J. Heidenreich]: Český časopis historický 43, 1937, str. 631.
K. P. [K. Polák]: Strašidlo Rukopisů. Právo lidu 46, 1937, č. 179, 1/8, str. 4.
A. Brückner. Wiadmošci literackie (Warszawa) 1937, 20/6, str. 712.

Proti sofismatům. Sborník odpovědí k statím o RKZ otištěným R. Holinkou, J. Šebánkem a F. Trávníčkem v brněnském měsíčníku “Věda a život” a F. M. Bartošem v “Nár. osvobození” 1937. [Napsali] K. Andrlík, F. Mareš, L. Matoušek, K. Třeska. [K {L947}, {L959}, {L963} a {L981}] Praha, Československá společnost rukopisná 1937. 102 str. {L956} obsah s odkazy na některé kapitoly

J. Volf: Původ písma v Hankově vydání Rukopisu králodvorského z roku 1819. [K otázce tisku a 1. vyd. RK.] Marginalie 11, 1937, č. 1, leden, str. 6 - 10. {L957}

J. Bielatowicz: Wznowienie starego procesu. Prosto z mostu 3, 1937, nr. 1, 3/1, str. 5. {L958}

F. Trávníček: Rukopisy po stránce jazykové. Věda a život 3, 1936 - 37, č. 5, str. 196 - 204. {L959} celé znění

L. Malinský: O pavědě ve sporu o pravost RKZ. Tank 2, 1937, č. 2, 16/2, str. 12 - 13; č. 3, 17/3, str. 26 - 28. {L960}

V. Flajšhans: Linda a Rukopisy. Slovo a slovesnost 3, 1937, č. 3, str. 155 - 163. {L961}

B. Říha: Známky starobylosti RZ. Písecký obzor 8, 1937, č. 31, 7/8, str. 1 - 2. {L962}

R. Holinka: Rukopisy po stránce historické. Věda a život 3, 1936 - 37, č. 7, str. 306 - 310; č. 8, str. 343 - 354. {L963} celé znění

F. Mareš: Opět popěrač Rukopisů - tento s historickým “smyslem”. [K {L964}] Národní výzva 3, 1937, č. 12, 26/3, str. 4. {L966}

J. Janko: Vědecká fotografie a RKZ. Časopis pro moderní filologii 23, 1936 - 37, č. 3, duben, str. 300. {L967}

rz.: Nová fronta proti Rukopisům. [K připravovanému cyklu přednášek o RKZ na fil. fakultě.] Národní výzva 3, 1937, č. 13, 2/4, str. 4. {L968}

J. Slavík: Pohrobci obránců Rukopisů. Sobota 8, 1937, č. 14, 3/4, str. 264 - 266; č. 15, 10/4, str. 288 - 289. {L969}

F. M. Bartoš: Chemie a Rukopisy. [K přednášce Věda a Rukopisy 7/4 1937.] Národní osvobození 14, 1937, č. 88, 14/4, str. 7. {L970}

Neslýchaná provokace fašistů na filosofické fakultě [při přednášce J. B. Čapka a Z. Nejedlého o RKZ dne 21/4 1937]. Rudé právo 17, 1937, č. 96, 23/4, str. 4. {L971}

-b-: Realistické Waterloo. Zaťatá pěst i “mravní síly” zbaběle utekly. [K fašistickým provokacím při přednášce Z. Nejedlého o RKZ 21/4 1937.] Národní výzva 3, 1937, č. 16, 23/4, str. 1 - 2. {L972}

K. Červenková: Pravda vědecká a pravda ulice. [K fašistickým provokacím při přednáškách o RKZ 7., 14. a 21. 4. 1937.] Právo lidu 46, 1937, č. 98, 25/4, str. 3. {L973}

B. Macháček: Pravda vědecká - pravda ulice. [K {L973}] Národní výzva 3, 1937, č. 17, 30/4, str. 4. {L974}

J. Vrzalík: Polská inteligence slyší pravdu o Rukopisech. [O autorově přednášce o RKZ na universitě v Krakově.] Národní výzva 3, 1937, č. 21, 28/5, str. 4. {L975}

F. Trávníček: K boji o Rukopisy. [K {L886} a {L956} Lidové noviny 45, 1937, č. 292, 12/6, str. 7. {L976}

E. Dostál: Rukopisy v českém výtvarném umění. Věda a život 3, 1936 - 37, č. 10, str. 439 - 450. {L977} celé znění

-vh- [M. Hýsek]: Ve velikonočním období jsem v kursu pro středoškolské profesory ...[K čl. V. Vojtěcha, viz {L886}] Listy filologické 64, 1937, str. 222. {L978}

J. Miszewski: O “polském odvaru” Vrzalíka v otázce RKZ několik slov. [Odpověd prof. F. M. Bartošovi. - K {L955} ref.] Národní výzva 3, 1937, č. 24, 18/6, str. 4. {L979}

F. M. Bartoš: Sofismata chemiků - obránců RKZ. [K {L918}] Národní osvobození 14, 1937, č. 162, 13/7, str. 6 - 7. {L980}

F. M. Bartoš: Listy prof. F. Marešovi o RKZ. [K {L954}] Národní osvobození 14, 1937, č. 175, 28/7, str. 7; č. 176, 29/7, str. 7; č. 178, 31/7, str. 6; č. 180, 3/8, str. 6; č. 181, 4/8, str. 7; č. 183, 6/8, str. 6; č. 184, 7/8, str. 6; č. 186, 10/8, str. 6. - Knižně viz {L950}] {L981}

B. Říha: Nepřednesené dotazy na prof. Nejedlého. [K přednášce 21/4 1937.] Národní republika 16, 1937, č. 31, 13/8, str. 4; č. 32, 20/8, str. 4. {L982}

F. M. Bartoš: Dvojí jubileum z doby obrození. [RK a Šafaříkovy Starožitnosti.] Národní osvobození 15, 1937, č. 219, 17/9, str. 6. {L983}

-ai-: 120 Jahre Königinhofer Handschrift. Der Kampf um die Echtheit vor 50 Jahren und heute. Zeit 3, 1937, Nr. 221, 19/9, str. 3 - 4. {L984}

J. Vrzalík: Jubileum nepřemožených Rukopisů. Národní výzva 3, 1937, č. 38, 24/9, str. 4. {L985}

L. Malinský: Otevřený list prof. F. M. Bartošovi. [K {L981}] Nedělní list 11, 1937, č. 323, 21/11, str. 4. {L986}

V. Sokol: Tyrš a Rukopisy. Národní výzva 3, 1937, č. 47, 26/11, str. 4. {L987}

A. Brückner: Dzieje misternego falszerstwa. Czas (Warszawa) 89, 1937, nr. 326, 28/11, str. 8; nr. 328, 30/11, str. 6. {L988}

F. Šimek: Sloveso cválati [RK, báseň Oldřich, v. 158]. Listy filologické 64, 1937, str. 443 - 444. {L989}

V. Flajšhans: Příspěvky lexikální a exegetické. [K některým slovům RK: urný, stie, aj-ajta.] Listy filologické 64, 1937, str. 444 - 448. {L990}

F. M. Bartoš: Profesor a student v diskusi o RKZ. Odpověď na otevřený list p. L. Malinského. [K {L986} - připojena replika L. Malinského.] Nedělní list 11, 1937, č. 337, 5/12, str. 4. {L991} celé znění

F. Schacherl: Rukopisy po stránce chemické. Věda a život 4, 1937 - 38, č. 4, 15/12, str. 136 - 141; č. 5, 15/1, str. 184 - 196. {L992} celé znění

F. M. Bartoš: Doslov k listům prof. F. Marešovi o RKZ. [Doplněk {L950} a {L956}] Národní osvobození 15, 1937, č. 305, 29/12, str. 6. {L993}

A. Brückner: Fälscher an der Arbeit. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau) 2, 1937, Nr. 4, str. 597 - 619. {L994}

K. Andrlík, J. Vrzalík: Stručné poučení o nepadělaných Rukopisech napsali... k padesátému výročí marných bojů proti pravosti Rukopisů. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1936. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] - 2. přepracované a rozšířené vyd. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1937. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] - 3. přepracované a rozšířené vyd. V Praze, Tři pruty Svatoplukovy 1937. 36 str. [Rukopisné příručky, sv. 1.] {L918}

B. Spuler: Pravda o rukopisech. [Rec. {L922}] Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau) 2, 1937, Nr. 4, str. 652 - 653.

1938

Drobné články a polemiky v časopisech Tank 3, 1938 a Národní výzva 4, 1938, aj.

F. Mareš: Nepravdivé legendy o Rukopise zelenohorském a královédvorském. Praha, Čsl. společnost rukopisná 1938. 32 str. {L995} celé znění

L. Matoušek: Za pravdou Rukopisů. Praha, Tři pruty Svatoplukovy 1938. 114 str. [Tři pruty Svatoplukovy, sv. 5.] {L996} vzpomínky na Julia Stoklasu obsah a doslov

J. Pernerová: Tři důkazy o RKZ pro každého, zvláště pro bývalé idioty. 1888 - 1938. Praha, Tank 1938. 20 str. [Knihovna Tanku, sv. 3.] {L997} celé znění

T. Vardas: Rukopisy jsou pravé. Napsal... V Olomouci, Literární sdružení Jatvěga 1938. 32 str. {L998}

F. Mareš: Legendy pravdivé a nepravdivé. [K {L993}] Nedělní list 12, 1938, č. 22, 23/1, str. 1 a 6. {L999}

F. Schacherl: Rukopisy s hlediska chemického. Volná myšlenka 29, 1938, č. 4, 28/1, str. 27. {L1000}

J. Slavík: Masarykův boj proti padělkům. Sobota 9, 1938, č. 4, 29/1, str. 38 - 39; č. 5, 5/2, str. 53 - 54. {L1001}

F. M. Bartoš: Soud chemiků Karlovy university o RK. [K {L999}] Národní osvobození 15, 1938, č. 31, 6/2, str. 11. {L1002}

V. Jirát: Drobnůstky k českému písemnictví 19. století. 1. K předhistorii RKZ. [Vídeňské vydání Ossiana v l. 1791-1792 podnětem českých padělků.] Listy filologické 65, 1938, str. 57 - 58. {L1003}

J. B. Čapek: Vztah Masarykův k literární historii do ukončení rukopisného boje. Naše věda 19, 1938, č. 3 - 5, str. 107 - 122. {L1004}

J. B. Čapek: Rukopisy s hlediska literárně historického. Věda a život 4, 1937 - 38, č. 9, 15/5, str. 350 - 357. {L1005} celé znění

A. Mazon: Die Gedichte der Königinhofer Handschrift und Claude Fauriel. Slavische Rundschau 10, 1938, č. 6 [Arbeiten zur älteren Geistesgeschichte der Westslaven Franz Spina zur Gedächtnis], str. 169 - 184. {L1006}

G. Stadtmüller: [Rec. {L920}]. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau) 3, 1938, Nr. 4, str. 666 - 667.

A. Brückner: [Rec. {L920}]. Zeitschrift für slawische Philologie (Berlin) 15, 1938, Nr. 1 - 2, str. 220 - 228.

1939

Drobné články a polemiky v časopise Národní výzva 5, 1939, aj.

F. M. Bartoš: Historický rozbor rukopisu Královédvorského a Zelenohorského; Vlastním nákladem, Praha 1939, 31 str. {L1007}
Ref.: E. Tichý: Historie a rukopisy; Lidové noviny 47, 1939, č. 379, 1/8, str. 7.
M. Kaňák. Český zápas 22(1939), č. 19, 11/5, str. 149.
Viz též {L1010}.

L. Matoušek, K. Třeska: Po stopách pravdy a podvodu [Evangelium sv. Jana]; Nákladem vlastním [edice: Tři pruty Svatoplukovy, č. 6.], Praha 1939, 141+7 str. {L1008}

J. Šerý: Němci o naší historii. S předmluvou J. Slavaty. Pro tisk připravil K. Andrlík; Tank [Knihovna Tanku sv. 5], Praha 1939, 23 str. {L1009}

V. Zákrejs: Bitva u Olomouce 1241, sv. I. a II.; Česká společnost rukopisná [Sborník RKZ, sv. 1., 2.], Praha 1939, 32 + 32 str. {L1009a}

Zprávy Československé společnosti rukopisné 1939 - 1941 [2. řada]; Československá společnost rukopisná, Praha 1939 - 1941, č. 1 [28.2.1939] - č. 11 [15.3.1941]. Mj. P. O. Zamfirescu: O paralelách s hlediska realistického. - B. Říha: Alibi Václava Hanky. článek - J. Slavata: Rukopisy a politika. - K. Kettner: Freisingské památky a naše nepadělané Rukopisy. - P. O. Zamfirescu: Podivný Titzův citát a doklad o "táboru". - K. Třeska: Prolegomena k otázce Hanka a Ev. sv. Jana. - J. Weyr: Byl Hanka padělatelem mincí? - J. Gruda: Stačí česká linguistika k posouzení Rukopisů? - K. Třeska: Aliterační rým v RK a RZ. - V. Zákrejs: K Bartošovu historickému rozboru RKZ. - P. O. Zamfirescu: Podivný Titzův výklad slova "der Teber". - F. Adámek: Archeologie a Rukopisy. - P. O. Zamfirescu: Kdo byl tajemný "Dobroslav". - K. Třeska: Hankova vydání RKZ a jejich chyby. - F. Mareš: Hrad Skála v Černém lese. článek - F. Mareš: Zajímavé historické poznatky o kněžně Libuši. - V. Zákrejs: Brána "Přesvltavu" v metodě topografické. - P. Jindra: Slovo k studii M. Míčka o výtvarném dědictví Rukopisů. - J. Jindra: Plzný, plzeň. - F. Adámek: Dějiště zpěvu hostýnského v RK. - J. J.: Hostýn-Hostajnov. - F. Adámek: Staroslovanský Velehrad. - K. Třeska: K otázce glos v Mater verborum. - B. Říha: Dopis J. Grimma P. J. Šafaříkovi pravosti RZ (z 10/10 1840) text dopisu. - F. Mareš: Bodhisatwa a Tiesus Vardas o našich Rukopisech. článek - F. Mareš: Nenáviděná poezie. článek - F. Mareš: Vítězství nad Tatary u Olomouce r. 1241. článek - F. Mareš: Jak Lumír pěstuje národní kulturu. článek - L. Matoušek: Nález desek k evangeliu sv. Jana. článek - L. Matoušek, K. Třeska: Svaz národního osvobození - cyklus přednášek. článek - L. Matoušek: Příspěvek k technickému popisu RK. článek - L. Matoušek: Nemohu mlčeti. článek {L1010}

Novikov I.: Kraledvorskaja rukopis'. [S novým překladem RK do ruštiny]; Novyj mir [Moskva] 15, 1939, kn. 4, str. 49-74. {L1010a}

B. Václavek: Nové “falsum” Hankovo. [O Hankově básni Svůdce nevinnosti v Hromádkových Prvotinách 1814, str. 73]; Časopis pro moderní filologii 25, 1938-39, č. 2, leden, str. 157-160. {L1011}

J. Pekař: Rukopisy se stanoviska historického; Český časopis historický 45, 1939, str. 209-235. {L1012}

J. Hobzek: Josef Pekař a Rukopisy. [K {L1012}]; Národní obnova 3, 1939, č. 29, 29/7, str. 4. {L1013} celé znění

F. Mareš: Josef Pekař a Rukopisy. [K {L1013}]; Národní obnova 3, 1939, č. 31, 12/8, str. 4. {L1014} celé znění

A. Novák: Wesen und Bedeutung der tschechischen romantischen Dichtung; Slavische Rundschau 11, 1939, č. 3-4, str. 224-239. {L1015}

L. Matoušek: Svítání nad Rukopisy; Klatovské listy 57, 1939, č. 45, 4/11, str. 4. {L1016}

J. Skutil: Rukopisy a archeologie; Věda a život 6, 1939-40, č. 3, 25/11, str. 108-113. {L1017} celé znění

M. Vasmer: B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm. [Mj. o RKZ]; Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.- hist. Klasse [Berlin] 1938, Nr. 6 [vyd. 1939], XXXVIII+217 str. [Bausteine zur Geschichte der deutsch-slavischen geistigen Beziehungen. I.] {L1018}

1940

Drobné články a polemiky v časopise Národní výzva 5, 1939, aj.

M. Míčko: Výtvarné dědictví rukopisů; Vyšehrad [Edice “Pro život”, sv. 10], Praha 1940, 26 str. {L1019} celé znění
Ref.: {L1010}

F. Adámek: Archeologické “důkazy” padělanosti Rukopisů [K {L1017}]; Národní výzva 6,1940, č. 3, 20/1, str. 5. {L1020}

F. Adámek: Lidová podání o Tatarech na Moravě; Národní výzva 6, 1940, č. 4, 22/1, str. 5; č. 5, 3/2, str. 5. {L1021}

J. Vrzalík: Pekař a Rukopisy; Národní výzva 6, 1940, č. 16, 20/4, str. 3. {L1022}

J. Sv. Hr.: Znal již Kosmas “Libušin soud”?; Lidové listy 19, 1940, č. 252, 27/10, str. 6. {L1024}

Jaroslav ze Šternberka [Situace bojů podle lidového podání.]; Národní výzva 6, 1940, č. 47, 23/11, str. 5. {L1025}

Viz též {L1010}.

1941

J. Karásek ze Lvovic: Příspěvek k historii Mánesova Rukopisu královédvorského; Marginalie 15(1941), č. 1, červenec-září, str. 1-5. {L1026} celé znění

Viz též {L1010}.

1945

kol.: K stému výročí narozenin Prof.Dr.h.c. Antonína Bělohoubka; Chemický obzor 20, 1945, č. 4, str. 85-112.

1946

F. M. Bartoš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský [2. vydání, první vydání viz. {L919}]; Práce, Praha 1946, 109 str. {L1027}

Obežník České společnosti rukopisné [Navazuje na {L1010}]; Česká společnost rukopisná, Praha 1946, č. 1 (únor) - č. 2 (září). Mj. K. Andrlík: Chemie o Rukopisech. článek {L1028}

E. Škorpil: Alois Vojtěch Šembera. Přehled života a díla. [Mj. o jeho názorech na RKZ]; Výbor výstavy, Vysoké Mýto 1946, 205 str. {L1029}

A. R. Svoboda: České vítězství nad Tatary; Hanácká knihtiskárna, Olomouc 1946, 104 str. {L1030}

1947

F. Strejček: Závěrečné slovo o Rukopisech. K 130. výročí tzv. nálezu ze dne 16. září 1817; F. Topič, Praha 1947, 21 str. {L1031} celé znění

F. Zákrejs: Spor o minulost. Leták: Dotaz lidem dobré vůle o starobylosti slovanské, zvláště české [Institutiones RU, č. 1.]; Nákladem vlastním, Hradec Králové 1947, 7 str. {L1032}

Zprávy České společnosti rukopisné [Navazuje na {L 1028}]; Česká společnost rukopisná, Praha [cyklostylováno] 1947 - 1951, č. 1 [prosinec 1947] - č. 7 [prosinec 1951]. {L1033}

1948

F. Vodička: Počátky krásné prózy novočeské; Melantrich, Praha 1948, 366 str. {L1034}

R. Jakobson: Le Slovo et les faux de Hanka; in: Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves [nazv. La Gest du prince Igor', epopée russe du douzieme siecle] 8 (1945-47) [vyd. 1948], str. 269-272. {L1035}

F. Kolda: Kulturní hřích na Slovanstvu páchaný za staré Austrie. [Mj. o třetí hradní bráně]; in: Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze 12 (1948), str. 95-106. {L1035a}

A. Pražák: Slovenský předchůdce českých Macphersonů. In: A. Pražák: Slovenské studie. Bratislava 1926, str. 3-12. [Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě. Roč. 4, čís. 43] - 2. vyd. s názvem: Slovenský pokus o rukopisný podvrh, in: A. Pražák: České obrození. Praha, E. Beaufort 1948, str. 325 - 335. {L732}

Čapek J. B.: Záření ducha a slova; Praha 1948

Mukařovský J.: Kapitoly z české poetiky; Praha 1948, str. 267-269.

Viz též {L1033}.

1949

Viz též {L1033}.

1950

Viz též {L1033}.

1951

V. E. Harkins: The Russian Folk Epos in Czech Literature 1800-1900; Kings Crown Press, New York 1951, 283 str. {L1036}

1953

F. Ryšánek: Kyrillské a jiné přípisky v rajhradském Martyrologiu Adově - padělky Hankovy; Listy filologické 76, 1953, č. 2, str. 249-279. {L1037}

Dobrovský J.: Výbor z díla; Praha 1953

1955

B. Havránek: Původ slova tábor “ležení”; Naše řeč 38, 1955, č. 1-2, únor, str. 2-12. {L1038} celé znění

D. Pais: Hongrois “tabor”, “camp”, turc “tapqur”; Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae 5, 1955, szám. 1-2, str. 219-223. {L1039}

Németh J.: Die Herkunft des ung. Wortes tábor [K {L1033}]; Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae 5, 1955, szám. 1-2, str. 224. {L1040}

Királyi P.: Prof. B. Havránek über die Herkunft des Wortes tábor [K {L1038}]; Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae 5, 1955, szám. 1-2, str. 225-226. {L1041}

Ĺ. Štúr: O národních písních a pověstech plemen slovanských. Praha, Matice česká 1853. 148 str. [Novočeská bibliothéka, č. 16]. - Též in: Ĺ. Štúr, Slovanská ĺudová slovesnosť. Bratislava, Slov. vydav. krásnej literatúry 1955, str. 11-228. [Ĺ.Štúr, Dielo v piatich zväzkoch, zv. 3.] {L145a}

1956

K. Horálek: Počátky novočeského verše; Acta Universitatis Carolinae 1956, Philologica č. 4, str. 1-107. {L1042}

1957

A. Mickiewicz: Vorlesungen über Slavische Literatur und Zustände. I.Gehalten in College de France in den Jahren 1840 - 1842 von... Leipzig, Brockhaus 1843. - Též česky in.: A. Mickiewicz, PRÓZY. Praha SNKLHU 1957. (Knihovna klasiků. - Spisy A. Mickiewicze, sv. 4.) {L134}

Neruda J.: Literatura, Praha 1957.

1958

S. E. Mann: Václav Hanka's Forgeries; The Slavonic and East Earopean Review 36, 1957-58, Nr. 87, červen, str. 491-496. {L1043}

L. Matoušek: Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu: RKZ. Dílu prvního část první. [Obrana RZ, s jeho převodem do moderní češtiny]; Chicago 1958, 47 str.; Dílu prvního část druhá; Chicago 1959, 70 str. {L1044}

M. Součková: Forgeries of Medieval Epies; in: M. Součková: Czech Romantics; Mouton Co., ´S. Gravenhage 1958, str. 28-31. {L1045}

H. Kuhn: Künic Wenzel von Beheim [Mj. o možnosti, že MPKV je překladem]; in: Hrsg. von Carl v. Kraus: Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts. II.; Max Niemayer, Tübingen 1958, str. 630-633. {L1046}

F. Strejček: Josef Král a Rukopisy; Věda a život 1958, č. 7, str. 386-388. {L1047}

J. Špét: Účast Jaroslava Golla a Antonína Rezka v bojích o Rukopisy; Časopis Společnosti přátel starožitností 66, 1958, č. 4, 5/12, str. 229-230. {L1048}

Krejčí K.: Klasické tendence v literatuře národního obrození; Slavia 2, 1958.

Vodička F.: Cesty a cíle obrozenecké lieratury; Praha 1958.

1959

J. B. [J. Beran?]: Rukopis královédvorský a zelenohorský; Modrá revue [Rotterdam] 5, 1958/59, č. 5-6 (53-54), březen-duben [1959], str. 16-20. {L1049}

L. Matoušek: Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu: RKZ. Dílu prvního část druhá; Chicago 1959, 70 str. {L1044}

1960

F. Prinz: Die Fälschung, die Geschichte macht; Die Brücke [München] 960, 8/10. {L1050}

Dvořák K., Havel R., Řepková M, Štěpánek V., Vodička F.: Dějiny české literatury II; NČSAV, Praha 1960, str. 182-187.

Matoušek L.: Fyziolog Fr. Mareš a jeho idealistická filosofie; SPN, Praha 1960.

1961

M. Bakoš: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie a ich význam vo vývine českej a slovenskej poézie; in: Počátkové novočeského básnictví, obzvláště prozódie; Vydavatelstvo SAV, Bratislava 1961, str. 7-38. {L1051}

T. Ionescu-Niscov: Bogdan Petriceicu-Hasdeu a "Rukopisy" Václava Hanky; Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 10, 1961, řada historická - [C] 8, str. 370-375. {L1052}

S. Z. Rutar: Anonymus compiler (ca. 1280-1290). Fragment of a Medieval Czech Anthology, Sections (15) and 16 of MS RU (Lyra Abbreviata?) i. e. Mus. Reg. Boh. sign. 1 Ab 5, an earlier version of Chap. 28 of the MS RK (compiled ca. 1375 A. D. by Master Řehoř of Uherský Brod at the scriptorium of the bishop of Olomouc Jan of Streda ...). Newly edited in a preliminary way and emended fort the first time including the side columns by S. Z. Rutar; S. Z. Rutar, Brooklyn 1966. 6 str. [rozmnož.] {L59a}

1962

K. Horálek: Studie o slovanské lidové poesii; SPN, Praha 1962, 342 str. {L1053}

1964

V. Ficek: Vaškova účast v rukopisném boji; in: V. Ficek: Antonín Vašek v boji za práva lidu a za vědeckou pravdu; Krajské nakladatelství, Ostrava 1964, str. 160-191. {L1054} celé znění

J. Hrabák: Z problémů českého verše; SPN, Praha 1964, 147 str. [Spisy university J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta. Sv. 95.] {L1055}

1966

Řada drobnějších zpráv v pravidelné rubrice “Přátele RKZ bude zajímat”; in: Zpravodaj [Chicago, III] 11-13, 1966-1968.

S. Z. Rutar: Nový pohled na naše středověké rukopisy RZ a RK [Hledá autorství RKZ v okruhu literární družiny Jana ze Středy a Řehoře z Uherského Brodu]; Katolík [Chicago] 73, 1966, č. 7328, 21/1, str. 3. - Též: Beseda demokratických Čechoslováků v Jižní Austrálii [Adelaide] 1966, č. 5, červen, str. 20-23. {L1056}

J. Beran: Boje o čest vědy [K 80. výročí počátků bojů o pravost RKZ]; Literární noviny 15, 1966, č. 7, 12/2, str. 3. {L1057}

S. Z. Rutar: The Manuscript sign. 1 Ab6 (from ca 1375) of the Museum Regni Bohemiae (RK); Evropská federace [Toronto] 1966, č. 16, 16/2, str. 2. {L1058}

S. Z. Rutar: Počíná sě kapitule pětmezcítmá trietiech kníh o vícestvie Vladislava nad Srby (1109 - 1110 A. D.) [Pokus o doplnění ztraceného zlomku RK; za původního skladatele považován dvorní pěvec knížete Vladislava I. Dobrata]; Zpravodaj [Chicago] 11, 1966, č. 4, duben, str. 3. {L1059}

J. Šonka: Jižní brána pražského hradu; Dějiny a současnost 8, 1966, č. 4, str. 44-45. {L1060}

S. Z. Rutar: Další důkaz pravosti Rukopisu královédvorského (z r. 1375). Zapomenutý první zlomek - poprvé cele doplněn; Evropská federace [Toronto] 1966, č. 17, 16/5, str. 4. {L1061}

M. Heřman: K prvním německým pokusům o estetické hodnocení Rukopisu královédvorského; Česká literatura 14, 1966, č. 5-6, říjen, str. 459-466. {L1062}

S. Z. Rutar: Staročeská ústní epika a písně ve středověkých rukopisech RZ, RU a RK. [Orální poesie a český desaterac]; Zpravodaj [Chicago] 11, 1966, č. 10, říjen, str. 4; č. 11, listopad, str. 4. {L1063}

J. Glückselig: Krása dosud neobjevená. - 3. Zelenohorské otazníky; Zápisník 10, 1966, č. 23, 12/11, str. 10-12. {L1064}

1967

Řada drobnějších zpráv v pravidelné rubrice “Přátele RKZ bude zajímat”; in: Zpravodaj [Chicago, III] 11-13, 1966-1968.

O. Králík: K. H. Mácha a Rukopisy; in: Realita slova Máchova. Sborník pojednání; Čs. spisovatel, Praha 1967, str. 11-56. {L1065}

V. Bušek: Boj o Rukopisy bez konce. [O přednášce S. Z. Rutara 16. 12. 1966 v New Yorku o RKZ.]; Americké listy 1967, 27/1, str. 4. {L1066}

M. Ivanov: Tajemství RKZ. Literární noviny 16, 1967, č. 17, 29/4, str. 12; č. 18. 6/5, str. 12; č. 19, 13/5, str. 12; č. 20, 20/5, str. 12; č. 21, 27/5, str. 12; č. 22, 3/6, str. 12; č. 23, 10/6, str. 12; č. 24, 17/6, str. 12; č. 25, 24/6, str. 12; č. 26, 1/7, str. 12; č. 27, 8/7, str. 12; č. 28, 15/7, str. 12. {L1067}

S. Z. Rutar: Mikroskopické zkoušky a fotografie RU z konce r. 1966; Zpravodaj [Chicago] 12, 1967, č. 5, květen, str. 3. {L1068}

J. Špét: K politickému pozadí počátků boje o Rukopisy v r. 1886; Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 12, 1967, č. 2, str. 85-100. {L1069}

R. Roup: Kde a proti komu bojoval Záboj?; Vlastivědná práce Trutnovska 3, 1967, str. 262-265. {L1070}

[A. Rozehnal ?]: Tajemství RKZ. [Zvl. o chemických zkouškách] - RKZ a rukopis Máje K. H. Máchy; News from Czechoslovakia - Československý zpravodaj, informační bulletin [New York] 1967, č. 607, 21/8, str. 1-3. {L1071}

J. Kočí: Čeští fašisté a obrana Rukopisu královédvorského a zelenohorského; Dějiny a současnost 9, 1967, č. 9, září, str. 6-13. {L1072}

L. Losos: Výročí pohnutého boje. [K vyhlídkám chemických zkoušek RKZ]; Mladá fronta 23, 1967, č. 261, 21/9, str. 2-3. {L1073}

O. Vočadlo: Ohlas RK a počátky anglické bohemistiky; Lidová demokracie 23, 1967, č. 278, 3/10, str. 5. {L1074}

K. Komárek: Účast přírodovědců na výzkumu některých starých českých rukopisů; Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný 136, 1967, č. 4, listopad, str. 215-218. {L1075}

Škarka A.: Epos o Krokovi - poslední romantické falzum z rodiny RKZ? Česká literatura 15, 1967, č. 4, str. 360-365.

V. Karbusický: Nejstarší pověsti české; 2. rozšířené vydání, Mladá fronta [edice Kolumbus], Praha 1968, 348 str. [o RKZ kapitola: Proč Čechové nevytvořili “hrdinský epos”, str. 78 - 95.]

1968

Řada drobnějších zpráv v pravidelné rubrice “Přátele RKZ bude zajímat”; in: Zpravodaj [Chicago, III] 11-13, 1966-1968.

J. Dolanský: Neznámý jihoslovanský pramen Rukopisů královédvorského a zelenohorského; Academia, Praha 1968, 219 str. {L1076}

Machovec M.: Tomáš G. Masaryk; Svobodné slovo, Praha 1968, str. 92-98.

Pražák J.: Další Hankovo antroponymické falzum; Onomastické práce 2, 1968, str. 149-156.

S. Z. Rutar: Medieval Czech Heroic Epics and the Related Songs: A Problem in Dating Some Manuscriptsů in: Fourth Biennial Conference on Medieval Studies: March 13.-15. 1968. The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo (1968). 18 str. {L1077}

Šisler J.: Rukopisy a kriminalisté; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1968, str. 9.

Šonka J.: Drobnost k nálezu Rukopisu královédvorského; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1968, str. 26

Šonka J.: Klicperův Blaník a RK; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1968, str. 57-58

F. C. Štěrba: Slovníček Rukopisného boje. Soupis obránců a odpůrců RKZ. K stopadesátému výročí objevu Rukopisů sestavil...; Sdružení čs. exulantů v Chicagu, Sao Paolo (Brazílie) 1967 - Chicago, Ill. (USA) 1968, 29 str. [Etapa, sv. 3.] {L1078}

1969

Dolanský J.: Přeromantický okruh pramenů RKZ; Česká literatura 17, 1969, č. 3.

Ivanov M.: Tajemství RKZ; 1. vydání, Mladá fronta [edice Kolumbus], Praha 1969, 650 str.

Ivanov M.: Po stopách tajemství starých rukopisů [K chemickým zkouškám PV, MPKV]; Neděle 2, 1969, č. 12, str. 10-11; č. 13, str. 10-13.

Komárek K.: Několik poznámek k životopisu Antonína Bělohoubka; Časopis národního muzea 137, 1969, odd. přírodovědný, str. 35-37.

Kopecký V.: Plno záhad kolem Hanky. [K Hankovu soudu s Kuhem]; 1.vydání, Práce [edice 300 minut], Praha 1969, 80 str.

Otruba M. (red.): RKZ Dnešní stav poznání; Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 13/14, 1968/1969, 421 str.

Rieger J.: Kdo byl písařem Rukopisu zelenohorského; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1969, str. 175-179 a 205-210.

Tichá Z.: Staročeské básně 14. a 15. století složené bezrozměrným veršem; Praha 1969.

Vop J.: Nejdelší literárně historický spor na světě; Neděle 2, 1969, č. 1, str. 9-11.

Vop J.: Spor nehasnoucí. Současný stav a výsledky bádání o Rukopisech; Neděle 2, 1969, č. 25, str. 18.

1970

Ivanov M.: Záhada Rukopisu královédvorského; 1. vydání, Novinář, Praha 1970, 224 str.

Křížová V.: Hanka a zlaté mince, zvané Rastislavovy; Moravské numismatické zprávy 12, 1970, str. 44-48.

Rieger J.: Kdo byl autorem (skladatelem) RZ?; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1970, str. 112-123.

Rieger J.: Další poznatky o Janu Štěknovi; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1970, str. 164-169.

Závodský V.: Dvě hankiana [Padělaný výuční list V.Hanky]; Strahovská knihovna - sborník Památníku národního písemnictví 5-6, 1970-1971, str. 421-429.

1971

-jr-: Hanka fecit?; Svoboda, 27.1.1971.

Kašpar J.: Paměť přibyslavská; Archivní časopis 21, 1971, sv. 1, str. 16-41.

Komárek K.: Historie chemického výzkumu RKZ; Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 16, 1971, čís. 3, str. 169-187.

Rieger J.: Kdo byl autorem Rukopisu královédvorského?; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1971, str. 34-47.

1972

Květoňová O.: Romantische Handschriftenfälschungen; Arch. f. Kulturgeschichte 54, 1972, str. 168-173.

Rieger J.: Kryptogramy v staročeských rukopisech [RZ, RK, PV, Tkadleček]; Z prací profesorského sboru SPŠ stavební v Mělníce, odborné práce č. 2, 1972.

Rieger J.: Píseň vyšehradská a Rukopis královédvorský; Zprávy královédvorského muzea a vlastivědného kroužku 1972, str. 11-16.

1973

Rieger J.: Vězeň na Bezdězi a česká legenda o sv. Prokopu; Liběchovský zpravodaj 1973.

1974

Krejčí K.: Některé nedořešené otázky RKZ; Slavia 42, 1974, č. 4, str. 378-396. celé znění

Rieger J.: Dílo Smila Flašky z Pardubic [RK]; Liběchovský zpravodaj 1974.

Slovanské spisovné jazyky v době obrození; Sborník KÚ (Jedlička A., Barnet V., Havránek B., Křístek V.), Praha 1974.

Šťastný R.: Čeští spisovatelé deseti století [RKZ, Hanka]; SPN, Praha 1974.

1975

Dolanský J.: Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském; 1.vydání, Academia, Praha 1975, 204 str.

Rieger J.: Básně pánů z Rožmitálu [MPKV, RK]; Liběchovský zpravodaj 17.5.1975.

1976

Rieger J.: Život sv. Kateřiny; Liběchovský zpravodaj 1976.

Rieger J.: Skladatel Libušina soudu; Liběchovský zpravodaj 1976.

Těšitelová M., Nebeská J., Králík J.: On the Quantitative Characteristics of the Czech texts of Disputed Autorship - RKZ; Prague Studies in Mathematical Linguistics 5, 1976, str. 119-147.

1977

Rieger J.: Tajemství rodu Buziců. [MPKV, RK, PV, MV]; Liběchovský zpravodaj 1977.

1981

Urzidil J.: Goethe in Böhmen. [Goethovo přebásnění Kytice z RK]; 3. vydání (19621, 19652), Artemis Verlag, Zürich und Hüncken 1981, str. 320 - 324.

Vrchotka J.: Z pokladnice kniovny Národního muzea [Údajné Hankovy vpisky do iluminovaných rukopisů]; Katalog výstavy, vydalo Národní muzeum, Praha 1981.

1986

Brodský P.: Neznámé Hankovo falzum v Knihovně Národního muzea [Vlepená iniciála A do rukopisu latinsko-německo-českého slovníku]; Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie 31, 1986, č. 1, str. 21-26.

Petrů E., Marečková D.: Rytířské srdce majíce; Praha 1984.

1987

Králík J.: Frekvence jayzkových jevů a sporné autorství; in: Těšitelová M. a kol.: O češtině v číslech, 1. vydání, Academia, Praha 1987, str. 174-176.

Nebeská I.: RKZ ve světle kvantitativní lingvistiky; in: Těšitelová M. a kol.: O češtině v číslech, 1. vydání, Academia, Praha 1987, str. 177-181.

Králík J.: Některé další statistiky o RK; in: Těšitelová M. a kol.: O češtině v číslech, 1. vydání, Academia, Praha 1987, str. 182-184.

1988

Janko J., Štrbáňová S.: Věda Purkyňovy doby; 1. vydání, Academia, Praha 1986, 296 str.

Ludvová J.: Hudební motivy Hankových padělků. [Hudební nástroje v RK, popis dvou Hankových “hudebních” falz] Hudební věda 25, 1988, č. 4, str. 293-310.

1989

Dvořák D.: Příspěvek k otázce pravosti tzv. Rukopisu královédvorského; in: Stalo se zítra - antologie české s slovenské sci-fi; 1.vydání, Rudé právo, Praha 1989, str. 302-305.

1990

Ludvová J.: Hankovy padělky v české hudbě [RKZ jako inspirace skladatelů]. Hudební věda 27, 1990, č. 4, str. 299-319.

1991

Balajka B.: Ještě snítka na hrob Václava Hanky; Lidové noviny 1.4.1991.

Ivanov M., Josefík J., Sitta J., Srnec D., Šonka J.: Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského a některých dalších rukopisů Národního muzea v Praze (1967-1971); Sborník Národního muzea, řada C - literární historie 34, 1991, č. 1-4, 116 str.

-jek-: Velký mystifikátor: Václav Hanka, 200 výročí nar. 10. 6; Práce 6.11.1991, str. 5.

Almanach rukopisné obrany I. [1991]; 1.vydání, Neklan, Praha 1992, 55 str., ISBN 80-900884-1-4.
Rec.: Otruba M.: Pravé kontra nepravé rukopisy - a co dál; Literární noviny 3, 1992, č. 33, str. 4.

Kvasnický R.: Vlastenec i podvodník: Václav Hanka, 200. výročí narození; Právo lidu 4.4.1991, str. 4.

Plášil J.: Spor kolem rukopisů nekončí. Byl Václav Hanka autorem RKZ?; Obzory 2, 1991, č. 3, s. 5.

Urban J.: Záhadné protokoly o tajemných rukopisech; Studentské listy 8/1991.

Urban J.: Nad profilem Václava Hanky; České listy 21.3.1991.

Urban J.: Přežijí Rukopisy naše století?; Studentské listy 12/1991.

[?]: I vynikající padělatel... Václav Hanka, výstava, Praha; Občanský deník 1991, příloha Plus 8, str. 1.

1992

Daneš Z. F.: Jsou Rukopisy královédvorský a zelenohorský jihoslovanského původu?; Sborník Národního muzea, řada C - literární historie 37, 1992, č. 1-2, str. 1-19. celé znění

Královédvorský zpravodaj, vydalo město Dvůr Kdálové nad Labem ke 175.výročí RK, 10.9.1992.

Podiven [Pithart P., Příhoda P., Otáhal M.]: Češi v dějinách nové doby; Praha 1992.

Pospíšil I.: Záhadné slovo; Lidové demokracie 4.7.1992.

Škaloud V.: Dílo téměř dokonale imitující... Václav Hanka a boje o známé rukopisy; Hradecké noviny 1, 1992, č. 73, str. 9.

Špatenková R.: Spory o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského a jejich ohlasy ve Dvoře Králové n. L.; diplomová práce, Katedra historie Pedagogické fakulty v Hradci Králové, Hradec Králové 1992, 94 str.

1993

Enders J.: Jazykovědný rozbor Rukopisu Královédvorského, Zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spojovaných [zkráceně: Jazykovědný rozbor]; 1. vydání, Neklan, Praha 1993, 387 str., ISBN 80-9000884-6-5.
Rec.: Slomek J.: Kniha, kterou bych si nekoupil; Knihomol 13, 1993.
Tarnovský M.: Nová bitva rukopisné války; Labyrint 3, 1993, č. 5, str. 24.

J. Enders: Rukopis Zelenohorský a královédvorský. Vznik, styl a básnická hodnota staročeské orální poesie [zkráceně: Eststický rozbor]; 1. vydání, Neklan, Praha 1993. 404 str., ISBN 80-900884-7-3.
Rec.: Slomek J.: Kniha, kterou bych si nekoupil; Knihomol 13, 1993.

Karola J. E.: Masaryk, zednáři a RKZ; Tvar 4, 1993, č. 47/48, str. 10-11.

Almanach rukopisné obrany II. [1993]; 1.vydání, Neklan, Praha 1993, 104 str., ISBN 80-900884-8-1

Smíšek Z.: Na návštěvě u Miroslava Ivanova; Rudé právo - příloha 5.2.1993.

1994

Adlt J.: Opět Rukopis Královédvorský; Lidová demokracie 11.4.1994.

Heřman Z.: Co všechno bývalo politikum; Tvar 5, 1994, č. 11, str. 20.

Hrubý J.: Utajené protokoly; Práce 50, 1994, č. 137, příloha Péčko, str. 4.

Ivanov M.: Utajené protokoly aneb geniální podvod; 1.vydání, Vydavatelství a nakladatelství MV ČR Centurion, Praha 1994, 224 str., ISBN 80-85821-06-00.

Ivanov M., Nyklová M.: Ivanove, běž od toho; Nové knihy 17/1994, str. 10.

K.D.: Kontrapunkt [O Utajených protokolech Miroslava Ivanova]; Literární noviny 23.6.1994.

Martínek L.: Miroslav Ivanov dramaticky; Tvar 7/1994.

Novotný V.: Utajený podvod; Nové knihy 14/1994, str. 1.

Rak J., Rulf J.: Žít ve zbožné lži; Reflex 22/1994.

Šimeček Z.: Václav Hanka a staročeský doklad slova car; Časopis matice moravské 113, 1994, č. 2, str. 261-269.

Urban J.: Lesk a bída protokolů RKZ. Tvar 1994, č. 13, str. 12-13.

Urban J.: Konečně Protokoly o zkoumání RKZ; Tvar 9/1994.

-zh-: Celé vrstvy tajemství; Svobodné slovo 50, 1994, č. 82, str. 10 [rec. Ivanov M.: Utajené protokoly].

1995

Daneš Z. F.: Rukopisy bez tajemství a záhad; 1. vydání, Obzor, Jihlava 1995, 84 str.

Franěk J.: Slovo o pluku Igorově aneb Ruské RKZ; Souvislost 6, 1995, č. 2, str. 20-39.

Holub D.: “Královédvorský i Zelenohorský rukopis jsou pravé” tvrdí filolog Dr. Julius Enders z Malé Morávky; Týdeník “Region”, 7.11.1995.

Almanach rukopisné obrany III. [1995]; 1.vydání, Neklan, Praha 1995, 150 str., ISBN 80-900884-9-X.

Plášil J.: Byl Václav Hanka skutečným falzifikátorem?; Severočeský regionální denník 5, 1995, č. 64, 16/3, č. 65, 17/3.

Plášil J.: Profesor chemie Antonín Bělohoubek (1845-1910); Časopis českých lékárníků; září 1995, str. 32-33.

Strejt V.: Prozradí Hanku Machkovo plátno?; Lidové noviny 1.2.1995.

1996

Hájek J.: Boj o rukopisy aneb Cesta k sebepoznání; Lidové noviny, 15.2.1996

Horálek J.: “Kralo” a “Zeleno” - pokolikáté?; Informatorium, elektronický časopis PedF UK, http://www.pedf.cuni.cz/pedf/informator/cislo1/horalek.html.

Hřebíček R. J.: Jetřický rodák prof. dr. h. c. Antonín Bělohoubek a jeho významný příspěvek v “boji o Rukopisy”; Pod Zvičinou 14, 1996, č. 4, str. 13 -15.

Kříž V.: Za tajemstvím Rukopisů [Danešova hypotéza]; Český dialog 1996, č. 11, str. 18 -19.

Kšicová D.: Skryté souvislosti Slova o pluku Igorově a RKZ; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, D 42, řada literárněvědná, roč. 44, 1995/1996, str. 15-22.

Němeček L.: České padělky, které vzrušily Evropu; Zemské noviny, 16.8.1996.

Rak J.: Sto let od rukopisného boje; Týden 3, 1996, č. 16, 15/4, str. 64-69.

Riedl J.: Národy nehasnou, dokud jazyk žije: Před čtvrtisíciletím se narodil oslavovaný i hanobený český slavista, velký “padělatel” Václav Hanka; Českobudějovické listy 1996, č.165, 17/7, str. 4.

Šlosar D.: Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa šafaříka. Slavia [4asopis pro slovanskou filologii] 65, 1996, 4. 1-2, str. 123-127.

Šolc R.: Zapomenuté Alšovy fresky; Klub za starou Prahu 2, 1996, str. 19-22.

Tomáš B.: Vlastenec Václav Hanka; Svobodné noviny, č. 6, červen 1996, str. 2-3.

Urban J., Nesměrák K.: Fakta o Protokolech RKZ [Oponentura Protokolů RKZ]; 1.vydání, Neklan, Praha 1996, 140 str., ISBN 80-901987-1-8.

-zmp-: Třetí patriarcha [Josef Dobrovský]; Časopis přátel duchovních nauk, č. 26, str. 4-11; č. 27 + 28, str. 19-23 a 87-92.; č. 29+30, str. 29-32 a 73-77.

-zmp-: Zázrak zvaný: Rukopis zelenohorský; Časopis přátel duchovních nauk č. 26, str. 35-46; č. 27+28, str. 52-58 a 96-103; č. 29+30, str. 35-40 a 80-86.

-zmp-: K Perunovu návratu [RZ]; Časopis přátel duchovních nauk č. 29+30, str. 5-21.

1997

Bouček J.: Dlouhý boj o Rukopisy; Slovo 8/1997 (10.1.1997), příloha Slovo na víkend, str. 2.

Enders J.: Co by měla veřejnost vědět o RKZ; Svobodné noviny 2, 1997, č. 9, září 1997, str. 7.

Hřebíček R. J.: 180 let od nalezení Rukopisu královédvorského; Pod Zvičinou 15, 1997, č. 3, str. 25-29.

Almanach rukopisné obrany IV. [1997]; 1.vydání, Neklan, Praha 1995, 110 str., ISBN 80-901987-3-2.

Machek B.: Rukopis královédvorský je i přes otázky původu významným prvkem obrození; Krkonošské noviny 1997, č. 220, str. 8.

Martínek M.: Soud o čest Václava Hanky; Právo 1997, č. 221, příloha Magazín Práva, str. 40 - 41.

Mentzlová D.: Rukopisy stále provokují; Práce - víkendová příloha Apečko, č. 21, 24/5, str. II.
Rec.: Ivanov M.: Rukopisy znovu provokují; Práce - víkendová příloha Apečko, č. 25, 21/6, str. II.

Mentzlová D., Nesměrák K.: Český spor o Rukopisy; Věda, technika a my 51, 1997, č. 11, listopad 1997, str. 34-35.

Pavlica T.: Husákův režim bránil objasnění rukopisů: Před 180 lety vyvolal šestadvacetiletý student při, na které si vylámali zuby i profesoři; Moravskoslezský den 1997, č. 215, příloha Den na víkend, str. 5.

Šlosar D.: Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa Šafaříka [RK, RZ, EJ, MPKV]; Slavia 65, 1996, seš. 1-2, str. 123-127.

1998

Hodík M., Landa P.: Encyklopedie pro milovníky Švejka; Academia, Praha 1998 str. 101-102 [Jaroslav ze Šternberka].

Hradilová L.: Pohled na problematiku RKZ po roce 1945; ročníková diplomová práce, Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university, Opava 1998, 114+12 str.

Rodr J.: Poctivý nálezce a obelhávač...? [V.Hanka]; Východočeský večerník, 17.11.1998.

Vejvar S. F. J.: O Rukopisech na Akademii; Kladenské noviny, říjen 1998.

Urban Josef: Poslední tečka za Rukopisy; 1. vydání, Argo, Praha 1998, 187 + 22 str., ISBN 80-7203-077-9.
Rec.: Kovařík P.: Recenze: Poslední tečka - za čím?; Týden, č. 48 (23.11.1998).
Slomek J.: Prvotina, která se přečte s potěšením; Mladá fronta Dnes, 11/11.
Novotný V.: Autorství rukopisů odhaleno!; Týdeník rozhlas 2/1999
Nagy L.: Poslední tečka za Rukopisy?; Lidové noviny 28.1.1999

1999

Duchoň J.: Rukopis skrytý v kostelní věži; Víkendové čtení - sobotní příloha deníků Bohemia 9.1.1999

Ivanov M.: 52+2. Čtení na každý týden v roce a dva navíc; 1. vydání, Vydavatelství 999, Praha 1999, 282 str., ISBN 80-901064-6-3