Zpráva vědecké rady Kriminalistického ústavu ke zkouškám Rukopisů

Z P R Á V A
o zasedání vědecké rady Kriminalistického ústavu VB FSVB
dne 4. března 1975

I.

Na den 4.3.1975 bylo svoláno zasedání vědecké rady Kriminalistického ústavu VB, kterého se zúčastnilo 10 ze 17 členů vědecké rady; 7 členů vědecké rady se omluvilo pro nemoc nebo naléhavé služební zaneprázdnění (viz příloha 1). Jako host se jednání zúčastnil kpt. Ludvík PEKÁREK ze Správy vědy a školství FMV (viz příloha 2). Vzhledem k onemocnění předsedy vědecké rady pplk. Pálky, jednání řídil člen vědecké rady plk. POHANKA.

Jednání proběhlo podle programu (viz příloha 3). Celý průběh jednání byl nahrán na magnetofonovou pásku, která byla v části týkající se diskuse k bodu 3) přepsána do doslovného záznamu. Pásek byl pak zapečetěn a uložen k materiálům zasedání vědecké rady. Poznámky a jiné písemnosti členů vědecké rady a přizvaných účastníků týkající se bodu 3) jednání byly po skončení zasedání staženy a uloženy rovněž k těmto materiálům. Členům vědecké rady a účastníkům jednání k bodu 3) bylo poskytnuto pohoštění z prostředků FSVB, vyúčtování je provedeno zvlášť.

II.

Jednání zahájil člen vědecké rady plk. POHANKA, který zkonstatoval přítomnost členů VR a prohlásil VR za usnášení schopnou.

Poté člen vědecké rady plk. Pohanka přednesl úvodní informaci (viz text uvedený v příloze 4).

Po přestávce bylo přistoupeno k projednání návrhu "Protokolů o zkoumání Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského a dalších rukopisů" (dále jen "Protokoly") a oponentních posudků k výsledkům zkoumání.

Na základě písemného pozvání a se souhlasem vědecké rady se projednávání tohoto bodu zúčastnili:

a) za objednatele expertizy
-- dr. Zázvorka, ředitel Národního muzea v Praze
-- dr. Vrchotka, ředitel knihovny Národního muzea v Praze
-- dr. Langer, vedoucí oddělení muzeí a galerií ministerstva kultury ČSR
-- dr. Beneš, tajemník VI. odboru ministerstva kultury ČSR;

b) za zpracovatele "Protokolů"
-- dr. Šonka
-- akademický malíř Josefík
-- dr. Ivanov
-- (dipl. tech. Srnec se omluvil pro nemoc);

c) za oponenty
-- doc. Ing. Janák, DrSc., ředitel ústavu analytické chemie ČSAV v Brně
-- Miloslav Sabina, CSc., ředitel n.p. IRAPA, Praha
-- pplk. Ing. Jan Doubek, CSc., odborný asistent-docent VAAZ Brno
-- Ing. Miroslav Karnet, pracovník Výzkumného ústavu FMV
-- doc. Ing. Jaroslav Bauer, CSc., pracovník katedry mineralogie VŠCHT
-- Ing. Jaromír Čermák, pracovník katedry analytické chemie VŠCHT
-- Jaroslav Holub, pracovník n.p. KOH--I--NOOR, Č. Budějovice
-- kpt. Ing. Pavel Mencl, odborný pracovník I. stupně oddělení chemie
OKT KÚVB,
-- Jindřich Tomek, prom. chemik, vedoucí chemické laboratoře
Národní galerie Praha

Úvodní slovo k projednávání tohoto bodu přednesl tajemník vědecké rady (podstatná část jeho vystoupení je v příloze 6).

Poté vystoupil s celkovým stanoviskem za zpracovatele dr.Šonka (viz příloha 7), jednotliví oponenti a další přítomní v diskusi (viz příloha 8).

Po přestávce pak pokračovala vědecká rada v uzavřeném jednání (kterému byl přítomen pouze zástupce SVŠ FMV), při kterém bylo shodně v rozpravě poukázáno zejména na tyto skutečnosti a okolnosti:

Na podkladě provedeného oponentního řízení uzavřeného na vědecké radě KÚVB, vědecká rada dospěla k těmto závěrům k bodu 3) svého jednání:

III.
 1. Návrh komplexní (komisionelní) expertizy čj. VB/F-227/KÚ-74 (tzv. "Protokoly o zkoumání RKZ") se nedoporučuje schválit a to z těchto důvodů:

  a) provedené zkoušky zkoumání v řadě směrů buď nedotvrzují závěry zpracovatelů, nebo alespoň nevedou k jednoznačným faktům, resp. je nelze pokládat za dostatečně vědecky průkazné,

  b) řada provedených zkoušek a zkoumání i v případech, ve kterých by mohly přinést (nebo podle tvrzení zpracovatelů přinesly) jednoznačné závěry, není náležitě doložena z hlediska použitých metod, techniky, přístrojů a experimentálních podmínek, takže nelze m.j. zajistit jejich opakovatelnost,

  c) nebylo využito řady jiných (moderních) fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických metod a prostředků, které by vedly nebo mohly vést k jednoznačnějším, popř. přesnějším výsledkům a závěrům.

 2. Návrh na provedení dodatečných oprav návrhu komplexní expertizy ("Protokolů o zkoumání RKZ") přednesený dr.Ivanovem se nedoporučuje přijmout.
 3. Dále vědecká rada KÚVB FSVB doporučuje:

  a) všechny materiály (včetně oponentních posudků a poznámkových materiálů skupiny zpracovatelů) uložit u KÚVB s uvedeným stanoviskem (t.j. s důvody neschválení) a s tím, že budou určeny výlučně pro studijní účely odborníků, kteří budou mít příslušné pověření. Tím je možno zajistit, aby byla využita provedená zkoumání, která znamenají v "Protokolech" vědecký přínos;

  b) zveřejňovat výsledky zkoumání RKZ provedeného v KÚVB, je možné jen se souhlasem KÚVB FSVB.

  c) objednatel expertizy, tj. ministerstvo kultury, má být informováno o závěrečném stanovisku vědecké rady KÚVB FSVB a vedení KÚVB FSVB písemně včetně zprávy o provedených zkouškách.

Z pověření předsedajícího člena vědecké rady pak tajemník vědecké rady přečetl výše uvedený text usnesení VR KÚVB FSVB za přítomnosti zpracovatelů, oponentů a zástupců objednatele, kteří vyčkali rozhodnutí vědecké rady.

Na závěr pak předsedající člen vědecké rady poděkoval členům vědecké rady a všem přítomným za aktivní účast na jednání.

Zasedání skončilo v 16.30 hod.