Dosud neznámý opis Písně vyšehradské

Karel Nesměrák

Jen málokterá z našich sporných literárních památek je známa v tolika exemplářích jako Píseň vyšehradská. Známe jednak její českou verzi nalezenou roku 1816 Josefem Lindou, dále její německý překlad zaslaný do Muzea roku 1856 Karlem Nagelholzem a konečně negativní otisk neznámého exempláře PV, nalezený prof. Janem Peiskerem v 90.letech 19.století ve Štýrském Hradci.

Při oslavách 175.výročí nalezení Rukopisu královédvorského se na výstavě, uspořádané k tomuto výročí ve Dvoře Králové v září 1992, objevil jako jeden z exponátů i dosud neznámý opis PV.

Protože text tohoto dosud neznámého opisu PV je odlišný od současného exempláře PV, a vnáší tak mnoho nového do problematiky PV, vznikl tento krátký článek, který si klade za cíl na tuto novou skutečnost upozornit.

Popis opisu PV

Zmíněný opis je majetkem Národního muzea v Praze, které ho uchovává v oddělení rukopisů a vzácných tisků pod signaturou 1.A.b.4. Původ opisu je bohužel neurčitý, neboť o něm v Národním muzeu neexistuje žádný doklad. Podle písma se dá soudit, že opis vznikl na počátku 19. století a je psán pravděpodobně rukou Václava Hanky.

Opis je zachycen na papírovém lístku formátu 208 x 111 mm. Na přední straně lístku se nachází opis PV, psaný hnědým inkoustem a dodatečně opravovaný tužkou, a pod ním čtyřřádkový přípisek učiněný jinou rukou, světle hnědým inkoustem. V levém horním rohu lístku je otištěno červené razítko Museum regni Bohemiae. Na zadní straně lístku se nachází tužkou napsaná signatura a dvakrát číslice 18, jednou u dolního a jednou u horního okraje. Co je smyslem těchto číslic, není známo.

Transliterovaný přepis textu opisu PV

Opis PV, zachycený na lístku, je zajímavý především tím, že vykazuje některé odlišnosti od textu dnešní PV. Vyvstává zde myšlenka na nějakou manipulaci s exemplářem PV. (Vzpomeňme Šafaříkovo prohlášení o Libušině proroctví, o němž při chemických zkouškách roku 1886 prohlásil {1} , že jde o jiný exemplář, než zkoumal roku 1859. Nemůže jít o něco podobného i u PV!?)

Aby mohly být odchylky opisu od originálu PV dále rozebrány, je zde nejprve otištěn transliterovaný přepis celého opisu PV.

.  ha ty naaszye sluncze Vy
.  ſegrade twrd ty smyelye
.  yhrdye naprzyekrzye sto1
.  iyeſz2 naſkaalye ſtogyeſy3 vſyē
5  czyuzyē poſtrah podtobu rzieka
.  byſtra valyeſye 4 rzieka
.  vhltaua yara pokraiyu rzyeky
.  vhltauyczyſty ſtoyie ſyela hura
.  ſtya pohladeczek mil tuslauyecz
10  ekmalyi veſelopyeye pyeyey5
.  mutnokakoſrdeczko6 radoſt zzyal
.  yeho czyuye kezz yazyſm ſlau
.  yeczek vzelenē luzye - - 7
.  ruczebyh8 tamo leczyal kdye
15  draha hodye veczerē pozdnoy9
.  kdyzz vſyemiloſt budye vſyely
.  kyziuok10 velym11ſnabzyenſtuyē
.  yeie zyelye yazneboſzczyek tu
.  zyu potobye liepa pomyluy huOpis Písně vyšehradské --- foto NM


Poznámky k přepisu:

1. Za slovo sto připsána tužkou pomlčka, naznačující, že slovo je rozděleno a pokračuje na další řádce.

2. Slovo stoiyeſz tužkou opraveno na podobu stoiyiſz.

3. Slovo ſtogyeſy tužkou opraveno na podobu ſtoiyeſy.

4. Za slovem valyeſye naznačeno tužkou, že na toto místo patří ještě jednou slova valyeſye, která jsou napsána tužkou na marginálii vlevo od textu.

5. Tužkou naznačeno rozdělení slova pyeyey na podobu pyeye y.

6. Původně stálo na opisu pouze kakſdeczko, ale opraveno původním pisatelem, nadepsáním {o hnědým inkoustem, na podobu kakoſrdeczko.

7. Proškrtnutím naznačil původní pisatel volné místo v originálu PV, kde je pergamen poškozen silným proškrabáním a proděravěním.

8. Původně stálo na opisu rucebych, ale opraveno původním pisatelem, škrtnutím druhého c hnědým inkoustem, na podobu rucebyh.

9. Původně stálo na opisu pouze poznoy, ale opraveno původním pisatelem, nadepsáním d hnědým inkoustem, na podobu pozdnoy.

10. Slovo kyziuok tužkou rozděleno na podobu ky ziuok.

11. Je zajímavé, že písmeno m v tomto slově je psáno jakoby s podtržením, pomocí prodloužení poslední nožičky písmene a jejího podsunutí pod písmeno. Podobné m se vyskytuje i v Milostné písni krále Václava.

Odchylky opisu od originálu PV

Jak již bylo výše uvedeno odchyluje se text opisu na několika místech od textu originálu PV. Tyto odchylky mají význam jednak pro úvahy o možných manipulacích s PV a snad by mohly pomoci i při objasňování některých filologicky sporných míst.

Jako směrodatný text pro posouzení odchylek opisu od originálu PV je vzat pouze inkoustový text bez tužkových oprav. Pro srovnání jsou s opisem konfrontovány i první dvě edice PV uveřejněné v dílech:

Pro přehlednost a lepší názornost jsou odchylky opisu od textu originálu PV uspořádány do následující tabulky:


řádek opisutvar slova v opisu PVtvar slova v originálu PVDobrovský: GeschichteHanka: Starob. Sklád.

3naprzyekrzyenaprzykrzyena przyekrzyena przyekrzye na přiekře*
4naſkaalyenaſkalyena skaalye---**
4ſtogyeſyſtogeſystoiyeſyſtogieſſi
11kakoſrdeczkoiakoſrdeczkokako ſrdeczkoiako ſrdečko
16vſyelyvſyelivſyelikyvšěliký
17velymvelimvelimvelim
17ſnabzyenſtuyēſnabzenſtuyēsnabzenstuyemſnabženſtuiem
19pomyluypomiluypomyluypomilug

* Hanka kromě transkribovaného přepisu PV na straně 200 -- 201 má též transliterovanou ukázku na straně XVI. Proto se toto slovo vyskytuje v prvním dílu Starobylých skládání dvakrát.


** Hanka místo veršů "na příkřě stojěš, na skálě stojes y" tiskne omylem "na přiekře ſtogieš, na přiekře ſtogieſſi". (Chybu opakuje i ve svých dalších vydáních PV.)

Jistě není bez zajímavosti, že se edice v některých místech drží opisu a ne originálu PV . To ukazuje na to, že oba editoři znali a studovali jak originál Písně vyšehradské, tak i tento opis. Rozdíly je možno vysvětlit i tak, že přepisy otištěné ve zmíněných dílech byly pořízeny z nám neznámého exempláře PV, který se buď ztratil nebo byl vyměněn za současný exemplář Písně vyšehradské.

Přípisek na dolním okraji opisu PV

Součástí opisu PV je i již zmíněný přípisek, nacházející se na dolním okraji přední strany opisu. Čtyřřádkový přípisek, učiněný jinou rukou než opis, je psán německo-latinsky, světle hnědým inkoustem, starším německým kurentem:

        19 Zeilen auf Pergamen fol.
        von einem deckel --
        Herr Linda besitzt es ---
        Hanka ``Linda invenit''

V doslovném překladu přípisek zní:

        19 řádků na pergamenovém listu
        z jedněch desek (knihy) --
        pan Linda to vlastní ---
        Hanka ``Linda našel''

Pisatel přípisku si poznamenal, jak PV vypadá, kde byla nalezena a kdo ji vlastní (přeškrtnuté Lindovo jméno snad značí, že originál PV věnoval později Hankovi). Poslední řádka přípisku pravděpodobně naráží na skutečnost, že za nálezce byl Linda označen Hankou, ač se sám za nálezce nikdy neprohlásil {2} .

Závěrečné úvahy

Původ tohoto opisu PV se tedy zatím nepodařilo zjistit.

Opis je velice významný, rozdíly mezi jeho textem a textem dnešního exempláře PV, které zavdávají příčiny k domněnkám, že se jedná buď o opis nám neznámého exempláře PV nebo o opis původního exempláře PV (nalezeného roku 1816 Josefem Lindou), později vyměněného za exemplář nacházející se dnes v majetku Národního muzea v Praze. V souvislosti s úvahami o výměně exemplářů PV je třeba připomenout nesrovnalost protokolu Komise pro zkoumání některých rukopisů muzejních z 24.května 1886 o zkoumání PV {3} , v němž se uvádí: Slovo "kdyz" na konci čtvrté řádky zdola atd. Je zajímavé, že v dnešním exempláři PV se slovo kdyz nachází na začátku čtvrté řádky zdola. Jedná se o tiskovou chybu nebo komise zkoumala jiný exemplář PV ? (Že se z Muzea písemnosti ztrácely, můžeme sledovat opět na příkladu Libušina proroctví, které se z Muzea ztratilo v 60.letech 19.století a teprve roku 1877 bylo vráceno zpět. {4}

Snad tento krátký článek přinese alespoň několik nových informací, jimiž možná přispěje k objasnění některých nevyřešených otázek kolem PV a tak i k její rehabilitaci jako pravé památky českého středověkého písemnictví.
{1}
Časopis Musea království českého 1887, ročník LXI., svazek třetí, strana 304.

{2}
V.Hanka: Starobylá Skádánie, díl první, Praha 1817, str. XVI: "Z liſtu welmi ſtarého, který P. Linda 1816 naſſel a který ſe u mne nacházj:".

{3}
Časopis Musea království českého 1887, ročník LXI, svazek třetí, strana 302.

{4}
Časopis Musea království českého 1877, ročník LI, svazek druhý, strana 414.