RKZ a problematika palimpsestu


Co je palimpsest?

Palimpsest je rukopis, psaný na pergamenu, který byl již dříve upotřeben ke psaní a staré písmo z něj bylo odstraněno. To bylo velice časté ve středověku, neboť pergamen byl vždy vzácný materiál.

Písmo psané inkoustem je však detekovatelné i po jeho odstranění z povrchu, protože inkoust proniká do hloubky pergamenu. Odstraněné písmo tudíž může být detekováno speciálními chemickými nebo fotografickými postupy.

Speciální fotografické techniky na zjištění "odstraněného" písma byly propracovány již na počátku tohoto století. V benediktinském klášteře Beuron v Německu bylo páterem Albanem Doldem zřízeno pracoviště, které pátrá po nejstarších náboženských textech. Ty se zachovaly mnohdy jen jako spodní písmo palimpsestu. Ukázka vpravo je převzata z periodika Texten und Arbeiten, které benediktini vydávají.

Je RK palimpsest?

Mezi základní zjištění průzkumu tzv. Ivanovova týmu, který zkoumal Rukopisy v letech 1967 až 1972, patří zjištění, že Rukopis královédvorský je palimpsest.

V odborném světě se za důkaz palimpsestu považuje nález spodního běžného písma. Proto se zde omezíme čistě na tento problém.

Pomíjím záměrně části Protokolu, věnované průzkumu iniciál, u nichž lze právem předpokládat pozdější restaurátorské zásahy a tudíž nelze zjištění z jejich průzkumu jednoznačně interpretovat.

Příslušný text oponované části Protokolu se nachází ve Sborníku národního muzea č. XXXVI, řada C, str. 64 - 66 a nese označení g) Zbytky odstraněného písma nebo výzdoby

Tato kapitola si bere za cíl předložit odborné i laické veřejnosti k posouzení, zda nálezy, které řešitelský tým považuje za "naprosto nepochybné" stopy odstraněného písma, jsou skutečně nepochybné.

K tomu účelu bylo nutno pořídit vlastní podpůrné grafické dokumenty a přehledky, neboť text Protokolů, který se týká dokladů spodního písma je sám o sobě nestrukturovaný a obtížně sledovatelný. Kromě toho v tiskem vydaných Protokolech nebyla zveřejněna příslušná obrazová dokumentace údajně pro nedostatek finančních prostředků.

Pro ověření tvrzení Protokolů jsou použity barevné detaily, odvozené z fotografií, které v roce 1995 pořídil francouzský institut IRHT pro Národní muzeum z podnětu České společnosti rukopisné.

Domnělé nálezy spodního písma v RK

vizte článek Domnělé nálezy spodního písma v RK

Zhodnocení nálezů

Formální nedostatky

Příslušný text Protokolu je obtížně sledovatelný. Ze záhadných důvodů zde řešitelský tým upustil od metodiky, uplatněné v Protokolu o zkoumání Rukopisu Zelenohorského, kde zjištěné skutečnosti jsou číslovány. Nezbytné číslování nálezů muselo být zavedeno oponentem.

Metodické nedostatky

Interpretační nedostatky

S politováním musím konstatovat, že vedle důrazného odmítnutí nemohu zaznamenat žádný nový nepochybný poznatek o hmotné podstatě RK.

Je RZ palimpsest?

Starší mínění

Zahnědlý a houbovitý povrch pergamenu Rukopisu zelenohorského vzbudil již dávno domněnku, že by mohl být palimpsest. V této souvislosti se připomíná názor lvovského slavisty Petruševiče z roku 1878. Z pozdějších badatelů musíme jmenovat Prof. Vojtěcha, jenž byl pověřen v době meziválečné provést fotografický průzkum Rukopisů. Vojtěch pátral po spodním písmu pomocí speciálních fotografických technik. Výsledky jeho průzkumu vyšly tiskem roku 1930, ale upadly v zapomnění, neboť jeho vzácné fotografie nebyly publikovány samostatně jako dokumenty fotografického průzkumu, ale byly připojeny k Flajšhansovým lingvistickým poznámkám. Usilovné Vojtěchovo pátrání po zbytcích spodního písma přineslo jen objev několika isolovaných fragmentů písmen na marginálii a to ve směru kolmém na řádkovou osnovu písma RZ, to za doklad palimpsestu považovat nelze.

Objev Ivanovova týmu

Zkoumání RZ, které bylo prováděno v letech 1967-1971 tzv. Ivanovovým týmem v laboratořích Kriminalistického ústavu dospělo k následujícímu závěru:

 1. Původně byl na pergamenu dnešního RZ napsán text žaltáře písmem z konce 13. století; k žaltáři patřily iniciály i miniové majuskule.
 2. Po zrušení žaltáře bylo pergamenu použito na vazbu.
 3. Po vynětí z vazby a očištění bylo z pergamenu odstraněno písmo psané inkoustem. Stalo se tak asi slabou kyselinou (octovou?), které však pojidlo miniových písmen - vytvrzené vápnem - odolávalo, a proto bylo třeba buď miniových písmen použít, nebo je dodatečně vyškrábat. Po smytí byl pergamen upraven oříznutím po jedné straně do dnešního tvaru.
 4. Text RZ byl napsán písmem napodobujícím písmo daleko starší, než bylo písmo odstraněné, přes nepatrné zbytky původního inkoustového textu žaltáře, přibližně do stejných řádek a s použitím neodstraněných iniciál a majuskulí buď v retušovaném původním tvaru, nebo ve tvaru změněném na nové písmeno. Retuš se provedla rumělkou.
 5. Rukopis zelenohorský, napsaný na předloženém nám pergamenu, není tedy památkou středověkou.
Citovaný závěr je v mnoha směrech sugestivní. Neříká, že zmíněných miniových značek je na pergamenu cca 70 a že všechny, až na jedinou kříží text RZ a znečitelňují jej. Takové "využití" miniových značek pro text RZ je absurdní. Rovněž spekuluje o tom, co bylo třeba učinit, ale nespecifikuje, jak bylo prokázáno, že miniové značky leží pod písmem RZ.

Ověření hypotézy Ivanovova týmu

Úvodem připomeneme některé hmotné skutečnosti:

 1. Rukopis zelenohorský je psán železitoměďnatým inkoustem, který již hluboko vnikl do pergamenu.
  Jeho barva je dnes zelená.
 2. K zelenému písmu patří rumělkové rubrikace .
 3. Kromě těchto červených objektů jsou na pergamenu zvláštní miniové značky,
  které k textu RZ nepatří.
 4. Miniovou barvou jsou též restaurovány některé iniciály.

Klíčová otázka, s kterou stojí a padá hypotéza o spodním písmu zní: Jsou miniové značky skutečně pod písmem RZ?

Rozhodnout tento problém lze zcela bezpečně analýzou těch míst, kde miniové značky kříží zelené nebo rumělkové písmo RZ. Bezpečný výsledek mohla poskytnout např. mikrosonda. Je s podivem, že k řešení tohoto klíčovému problému nebyla použita vhodná metoda, ba ani tomu problému není v Protokolu vyhrazen zvláštní odstavec.

Proto zde , shrnujeme vše, co se dotýká klíčového problému stratigrafie a co je v Protokole nepatřičně roztroušeno na rozličných místech.

Jak neověřovat existenci spodního textu

Je zavádějící prověřovat tvary miniových značek, které byly v roce 1840 specifikovány Palackým a o jejichž existenci není pochyb. Případná odchylná interpretace některých tvarů nemá k problému co říci.

Rovněž je zavádějící prověřovat, zda by se text žaltáře do příslušných míst mohl vejít. Případné pozitivní zjištění nedokazuje nic a negativní také ne, protože lze uvažovat i tu možnost, že pod textem RZ byl jiný text, než právě žaltář.

Shrnutí

 1. Protokol RZ neobsahuje přesvědčivé důkazy pro tvrzení, že miniové značky leží pod písmem RZ.
 2. Pokusy o prokázání této zásadní skutečnosti pomocí vržených stínů a zvláštní interpretace barevných odstínů nasvědčují tendenčnímu zaujetí.
 3. Ústřednímu problému stratigrafie není v Protokole věnován náležitý prostor. Množství pochybených metod jen ukazuje, že žádná není průkazná.
 4. Protokol je naopak zbytečně zatížen doklady o existenci dávno známých skutečností (fotografie a dokonce rentgeny některých miniových značek) a tak svádí nezasvěcené čtenáře k mylné představě, že tyto skutečnosti byly nově objeveny, případně že mají význam pro nový výklad stratigrafie miniových značek.
 5. Běžné spodní písmo není nikde prokázáno. Pokud se v literatuře (Sborník Národního Muzea XXXVI řada c) objevily dokumenty, předkládající "rekonstrukci" spodního písma, jde o klam, neboť zde neběží o rekonstrukci, ale jen o pokus ověřit, zda by se předpokládaný text žaltáře vůbec do daného prostoru vešel.

Palimpsest a datování RKZ

Jak souvisí palimpsest s dokazováním podvržeností Rukopisů?

Samostatná existence palimpsestu by nebyla žádnou zvláštností či důvodem k pochybnostem o pravosti rukopisu. Pokud se podaří datovat dobu zápisu spodního písma, vyplývá z toho samozřejmě, že text vrchní musel být fyzicky zapsán teprve po tomto datu. Jestliže pak povaha textu vrchního je taková, že je vyloučeno, aby text mohl být napsán po zápisu "odstraněného" písma, může se uvažovat o padělání, ale také o umělé archaizaci.

V případě RZ se se tvrdí (neopodstatněně), že spodní písmo existuje, že je to tzv. textualis formata, užívaná ve 13. století. Dále se tvrdí, že RZ "se hlásí do 10. století" a to že je nemožnost, aby na písmu z 13. století spočíval text z 10.století.

V této argumentaci je dvojí pochybení.

 1. Nebylo dokázáno, že by spodní písmo existovalo.
 2. I kdyby existovalo, nerozlišuje se doba zápisu textu RZ a doba jeho vzniku.

Doba vzniku písně je kladena do 8. až 10. století. Avšak doba zápisu RZ je dle paleografických a jazykových charakteristik kladena do 13. století. Eventuální objev spodního písma v RZ z 13. století by tudíž nemohl být považován za důkaz proti pravosti RZ.

Spodní písmo v RK. V případě RK domnělé spodní písmo datováno není. Protokoly poukazují na to, že RK je také palimpsest jako RZ a že je zde tudíž "stejná technologie vzniku".

Dokazování padělanosti Rukopisů prostřednictvím palimpsestu má již svoji tradici. Tato důkazní technologie byla prvně použita k důkazu, že Milostná píseň krále Václava je padělek.

V tomto případě bylo v roce 1857 objeveno několik skvrn, které byly rovněž prohlášeny za zbytky písma z 15. století a tudíž vrchní text, který byl paleograficky stanoven na 13. století, označen za falzum.